Ċirkulari 426/2003 (24 ta’ Lulju 2003)

Nru. 426/2003

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Sa miż-żminijiet ta’ l-ewwel sekli tagħha, l-Knisja ta’ Kristu kellha qima u venerazzjoni għar-relikwiji jew fdalijiet tal-martri u tal-qaddisin l-oħra.   Din it-tradizzjoni antika ta’ l-insara għadha ħajja sal-ġurnata ta’ llum, hekk li l-Kostituzzjoni dwar il-Liturġija, Sacrosanctum Concilium (num. 111) tgħidilna li: “Il-Knisja skond it-tradizzjoni tagħha tivvenera l-qaddisin u tati ġiegħ lir-relikwiji awtentiċi tagħhom.”

F’dawn il-ġranet, il-għejjer ta’ Malta u Għawdex għandhom ix-xorti u l-grazzja kbira li qegħdin jivveneraw u jgawdu fosthom l-urna bir-relikwiji ta’ Saanta Tereżina tal-Bambin Ġesù, li ġiet iżurna kif żaret diġa pajjiżi oħra.

Santa Tereżina hija qaddisa popolari ħafna li għaġbet lil ħafna nies, mhux biss kattoliċi, imma wkoll ta’ reliġjonijiet oħra, bis-sempliċita ta’ ruħha u bil-qdusija straordinarja tagħha. Hija twieldet fit-2 ta’ Jannar 1873.  Fi ċkunitha wriet intelliġenza straordinarja u devozzjoni ħerqana lejn Sidn a Ġesù Kristu u l-Imqaddsa Verġni Marija.  Ta’ ħmistax il-sena, ipprovat tidħol soru Karmelitana fil-Kunvent ta’ Lisieux, iżda fil-bidu ġie miċħud lilha l-permess ta’ l-Isqof, sakemm irnexxilha taqta xewqitha u daħlet novizza fid-9 t’April 1889.  Fil-kunvent hija ġiet mogħtija diversi impenji fosthomġ xogħol fil-kamra tal-ħwejjeġ, assistenta fis-sagristija u iktar tard dik li tgħin fil-formazzjoni tan-novizzi bħala assistenta tal-Maestra tan-Novizzi. Fuq parir tas-superjuri kitbet l-awtobijografija tagħha. Hija għexet u għallmet “It-Triq iż-żgħira tal-Qdusija” li tikkonsisti fil-fiduċja bla qies f’Alla li għandna nħarsu lejh kif it-tfal Iż-żgħar, iħarsu lejn missierhom.  Mietet fit-30 ta’ Settembru 1897 u ġiet dikjarata beata fid-29 ta’ Marzu 1923 u kanonizzata fis-17 ta’ Mejju 1925 mill-Papa Piju XI.

Għad li fl-omelija tal-Quddiesa ser jingħata iktar tagħlim dwar il-virtujiet tagħha, nixtieq li nieħu din l-okkażjoni ta’ żjara tar-relikwiji ta’ S. Tereża biex nagħmel din ir-riflessjoni żgħira.

Santa Tereża mill-għeluq tal-kunvent tal-klawsura, kellha viżjoni ċara tal-Knisja Universali hekk li ħabbet il-missjonijiet  u habirket għalihom bit-talb tagħha bla ma jaqta u saret il-Patruna tal-Missjoniġ m’għandna qatt inħallu li l-ambjent limitat fejn inkunu, jfixkilna milli naraw il-Knisja ta’ Kristu fl-universalità tagħha, imma bħala wlied għeżież tagħha, għandna nissieħbu fil-ferħ u fin-niket li hija tgħaddi minnhom, u nagħtu l-appoġġ tagħna.

Jalla li fl-okkażjoni taż-żjara ta’ din l-urna ta’ Santa Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, niddeċiedu li nieħdu bis-serjetà u bil-maturità, l-impenji li għandna bħala membri u wlied il-Knisja ta’ Kristu.

Bl-interċessjoni ta’ Santa tereża tal-bambin Ġesù jagħtikom il-Mulej il-barka Tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum 24 ta’ Lulju 2003
Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex