Biex inkun Ragħaj skond il-qalb ta’ Alla!
Talb lejlet il-Konsagrazzjoni Episkopali tiegħu bħala Isqof (Knisja Parrokkjali San Ġwann Battista, Xewkija – 21 ta’ Jannar 2006)

“BIEX INKUN RAGĦAJ SKOND IL-QALB TA’ ALLA!”

Messaġġ ta’ l-E.T. Mons Isqof Mario Grech waqt il-Velja ta’ Talb lejlet il-Konsagrazzjoni Episkopali tiegħu bħala Isqof ta’ Għawdex (Knisja Parrokkjali San Ġwann Battista, Xewkija – 21 ta’ Jannar 2006)

Poplu t’Alla, insellimlek bil-qalb! Bil-qalb ta’ ragħaj li l-Mulej għoġbu jipprovdielna fil-persuna dgħajfa tiegħi. Nixtieq ħafna, meta naqra l-Evanġelu tal-lejla, ngħid “jiena r-ragħaj it-tajjeb”! Nixtieq li Alla l-Imbierek jgħinni, u tgħinuni intom ħalli nkun ragħaj skond il-Qalb t’Alla, ħbieb tiegħi.

Grazzi tal-preżenza tagħkom il-lejla. Tfisser ħafna, qegħdin tgħidulna ħafna. Hija ċelebrazzjoni djoċesana din tal-lejla. Jien wasslitni hawn il-komunità parrokkjali ta’ Kerċem, li minnha ħriġt, biex issa naqdi dan il-ministeru ġdid tiegħi. Bħala kappillan f’mumenti importanti tal-hajja parrokkjali, kont ngħidilhom: “Ejjew inħossuna komunità parrokkjali”. Issa nibda ngħid lid-djoċesi, lilkom Poplu t’Alla: “Ejjew, f’dawn il-mumenti ta’ talb, niltaqgħu flimkien kif iltqajna l-lejla”.

Nixtieq nerġa’ narakom għada, imbaghad il-Ħadd li ġej meta nagħmlu l-Festa tal-Familja.

Fil-Vanġelu qrajna li r-ragħaj jagħraf in-nagħaġ tiegħu b’isimhom. Emmnuni, nixtieq inkun naf l-isem ta’ kull wieħed u waħda minnkom. U x’ħin issellmuli jew insellmilkom, inħares f’għajnejkom biex ngħidilkom li jiena magħkom, li l-Bambin bagħatni għalikom. Nixtieq illi fil-ministeru tiegħi nkun qrib tagħkom, speċjalment qrib dawk li huma batuti.

Grazzi.