Archive for the 'MEC Communications' Category

Ittra Pastorali għar-Randan 2018 tal-Isqfijiet Malta

maltese-bishops-scicluna-and-grech.jpgNGĦOŻŻU DAK LI HU SABIĦ U TAJJEB

Ta’ kull sena, fit-Tieni Ħadd tar-Randan, il-Knisja tlaqqagħna mal-esperjenza ta’ Ġesù u tliet dixxipli magħżula minnu, fuq muntanja għolja. Din insejħulha l-esperjenza tat-Trasfigurazzjoni.

L-Evanġelju ta’ San Mark jgħidilna li “Ġesù ħa miegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni, tellagħhom weħidhom fuq muntanja għolja, u tbiddel quddiemhom. Ilbiesu sar abjad u jgħammex b’dija tal-għaġeb”. San Mark jagħmel osservazzjoni: “Ebda ħassiel fid-dinja ma jista’ jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk”. U jkompli: “U dehrilhom Elija ma’ Mosè, jitkellmu ma’ Ġesù” (Mk 9, 2-3).

Kompli aqra minn hawn:  ittra-pastorali-randan-2018.pdf

CHERISHING WHAT IS BEAUTIFUL AND GOOD

Every year, on the Second Sunday of Lent, the Church proclaims the Gospel narrative of Christ and his three chosen disciples, that took place on a high mountain. We call this event the experience of the Transfiguration.

The Gospel according to Saint Mark narrates that “Jesus took with him Peter and James and John, and led them up a high mountain apart by themselves; and he was transfigured before them, and his garments became glistening, intensely white”. Saint Mark makes the interesting observation that they were white “as no fuller on earth could bleach them” (Mk 9, 2-3).

Continue reading:  pastoral-letter-for-lent-2018.pdf

Ittra Pastorali tal-Isqfijiet: “Nerfgħu r-Responsabiltajiet tagħna”

ITTRA PASTORALI

MILL E.T. MONS. CHARLES J. SCICLUNA
Arċisqof ta’ Malta
u
MILL E.T. MONS. MARIO GRECH
Isqof ta’ Għawdex

ELEZZJONI ĠENERALI 2017

voting.jpg

NERFGĦU R RESPONSABBILTÀ TAGĦNA

Għeżież ħutna,

L-Elezzjoni Ġenerali hi ġrajja importanti ħafna fil-ħajja tas-soċjetà Maltija.Se nagħżlu lil min se nafdaw it-tmexxija ta’ pajjiżna fis-snin li ġejjin.

Din hi responsabbiltà serja fuq spallejna li titlob minna li nippreparaw ruħna sew ħalli nagħmlu deċiżjoni infurmata.

Hi responsabbiltà li titlob minna li nivvutaw skont il-kuxjenza, li tfisser li quddiem Alla nagħrfu dak li hu veru u xieraq, u nagħżlu dak li hu tassew għall-ġid komuni u għal soċjetà ġusta. Il vot tagħna hu tweġiba għad domanda: x’tip ta’ soċjetà rridu għalina lkoll u għall-ġenerazzjonijiet futuri?

Hi responsabbiltà li titlob minna li nagħżlu persuni ta’ għaqal u integrità, li jgħożżu u jħaddnu l-valuri etiċi li nemmnu fihom. Ewlieni fosthom hu l-valur tal-ħarsien tal-ħajja umana mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha sat-tmiem naturali tagħha, u tar-rispett lejn id-dinjità ta’ kull bniedem.

Inħeġġu lil kulħadd biex naqdu dmirna b’responsabbiltà, u nitolbu d-dawl u l-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu ħalli nagħmlu d-deciżjoni t-tajba.

Nitolbu biex fi kliemna u għemilna nkunu mmexxija dejjem bi spirtu ta’ djalogu, ta’ rispett kbir lejn il-verità u lejn xulxin, ukoll lejn min jaħsibha differenti minna.

Nagħtukom il-barka pastorali tagħna.

Maħruġa llum, 9 ta’ Mejju 2017, festa ta’ San Ġorġ Preca.

✠ Charles J. Scicluna                                                   ✠ Mario Grech
Arċisqof ta’ Malta                                                          Isqof ta’ Għawdex

Ara format pdf:  38-ittra-pastorali-elezzjoni-generali-2017-mt.pdf

English pdf version:   38-pastoral-letter-general-election-2017-en.pdf

Ittra tal-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex

247474-740xnone.jpg

ITTRA LILL-POPLU TA’ ALLA

Il-ferħ tal-imħabba
Bħall-“kewkba” li mexxiet lill-Maġi biex jiltaqgħu ma’ Ġesù, hekk hija l-Eżortazzjoni Appostolika Il-Ferħ tal-Imħabba għall-familji tagħna fil-mixja tagħhom lejn u wara Ġesù.

Dan jgħodd ukoll għall-koppji u l-familji li jinvolvu persuni separati jew divorzjati u li llum qegħdin f’rabta ġdida. Uħud minn dawn il-persuni, għalkemm tilfu l-ewwel żwieġ, ma tilfux it-tama tagħhom f’Ġesù. Fosthom insibu min jixtieq ħafna jkun f’paċi ma’ Alla u mal-Knisja, tant li qed jistaqsina x’għandu jagħmel biex ikun jista’ jqerr u jitqarben. Continue reading >>

Kriterji għall-Applikazzjoni tal-Kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia

 

magdalene-final.jpg

Fid-dawl tal-Kapitlu 8 tal-Eżortazzjoni Appostolika Amoris Laetitia, l-isqfijiet ta’ Malta u Għawdex ippubblikaw sett ta’ kriterji, bil-għan li jgħinu lis-saċerdoti fid-dixxerniment biex jakkumpanjaw persuni u koppji li jinsabu f’relazzjoni ‘l barra miż-żwieġ sagrament u jixtiequ jersqu lejn għaqda aktar sħiħa mal-komunità ekkleżjali.

Aqra l-Istqarrija: 05-stqarrija-kriterji-kapitlu-viii-amoris-laetitia.pdf

Aqra l-Kriterji u l-Kap 8 tal-Eżortazzjoni minn hawn: amoris-laetitia-kriterji-ta-applikazzjoni-u-kapitlu-8.pdf

English version:  norms-for-the-application-of-chapter-viii-of-al.pdf

Communications Office
Archdiocese of Malta

Media Release (02/2017) Re: Church reflections on the Maltese Presidency of the Council of the European Union.

02-maltese-presidency.PDF

reflections-eu-presidency-malta.PDF

Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin

ITTRA PASTORALI

Mill-E.T. MONS. CHARLES J. SCICLUNA, Arċisqof ta’ Malta

u

Mill-E.T. MONS. MARIO GRECH, Isqof ta’ Għawdex

SOLENNITÀ TA’ SIDTNA MARIJA MTELLGĦA S-SEMA

NGĦOŻŻU L-ĦAJJA

F’dawn l-aħħar ġimgħat konna xxukkjati b’diversi atti terroristiċi li ħesrem ħasdu bl-addoċċ il-ħajja ta’ ħafna nies. Fi ftit ġimgħat, fi Franza, fil-Ġermanja u fl-Iraq, saru attakki terroristiċi li qatlu tfal żgħar u l-ġenituri tagħhom, żgħażagħ u għexieren oħra ta’ nies. Kif nafu, ftit ġranet ilu saħansitra nqatel qassis anzjan waqt li kien qed jiċċelebra Quddiesa. Dawn l-atti krudili kontra l-ħajja jkexkxuna.

Iżda kif fakkarna l-Papa Franġisku huwa u sejjer lura l-Vatikan mill-pellegrinaġġ li għamel maż-żgħażagħ fil-Polonja, id-dritt tal-ħajja huwa mhedded ukoll b’modi anqas drammatiċi iżda xorta terribbli, tant li l-Papa jsejħilhom “l-ewwel terroriżmu”. Il-Papa Franġisku qed jirreferi għal dik li huwa jsejħilha “l-kultura li tarmi lin-nies - throwaway culture”. Din hija l-kultura li tpoġġi l-flus qabel il-bniedem. Il-Papa Franġisku jfakkarna illi din il-kultura, fost l-oħrajn, toqtol it-trabi mhux imwielda, tittraskura l-anzjani, twarrab lill-persuni b’diżabilità, tagħti valur lill-bniedem skont kemm kapaċi jipproduċi u jikkonsma, tkun inġusta mal-fqar, u tisfrutta l-ambjent biex jistagħnew il-ftit u jinsterqu l-ħafna. Continue reading >>

ITTRA MIFTUĦA LILL-MEMBRI PARLAMENTARI MALTIN TAL-ISQFIJIET MALTIN

Aqra l-ittra tal-Isqfijiet minn hawn: ittra-miftuha-lill-membri-parlamentari-mill-isqfijiet.pdf

OPEN LETTER TO THE MEMBERS OF THE MALTESE PARLIAMENT BY THE MALTESE BISHOPS

Download the letter from this link: bishops-open-letter-to-members-of-parliament.pdf