Archive for the 'MEC Communications' Category

Ittra Pastorali tal-Isqfijiet: “Nerfgħu r-Responsabiltajiet tagħna”

ITTRA PASTORALI

MILL E.T. MONS. CHARLES J. SCICLUNA
Arċisqof ta’ Malta
u
MILL E.T. MONS. MARIO GRECH
Isqof ta’ Għawdex

ELEZZJONI ĠENERALI 2017

voting.jpg

NERFGĦU R RESPONSABBILTÀ TAGĦNA

Għeżież ħutna,

L-Elezzjoni Ġenerali hi ġrajja importanti ħafna fil-ħajja tas-soċjetà Maltija.Se nagħżlu lil min se nafdaw it-tmexxija ta’ pajjiżna fis-snin li ġejjin.

Din hi responsabbiltà serja fuq spallejna li titlob minna li nippreparaw ruħna sew ħalli nagħmlu deċiżjoni infurmata.

Hi responsabbiltà li titlob minna li nivvutaw skont il-kuxjenza, li tfisser li quddiem Alla nagħrfu dak li hu veru u xieraq, u nagħżlu dak li hu tassew għall-ġid komuni u għal soċjetà ġusta. Il vot tagħna hu tweġiba għad domanda: x’tip ta’ soċjetà rridu għalina lkoll u għall-ġenerazzjonijiet futuri?

Hi responsabbiltà li titlob minna li nagħżlu persuni ta’ għaqal u integrità, li jgħożżu u jħaddnu l-valuri etiċi li nemmnu fihom. Ewlieni fosthom hu l-valur tal-ħarsien tal-ħajja umana mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha sat-tmiem naturali tagħha, u tar-rispett lejn id-dinjità ta’ kull bniedem.

Inħeġġu lil kulħadd biex naqdu dmirna b’responsabbiltà, u nitolbu d-dawl u l-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu ħalli nagħmlu d-deciżjoni t-tajba.

Nitolbu biex fi kliemna u għemilna nkunu mmexxija dejjem bi spirtu ta’ djalogu, ta’ rispett kbir lejn il-verità u lejn xulxin, ukoll lejn min jaħsibha differenti minna.

Nagħtukom il-barka pastorali tagħna.

Maħruġa llum, 9 ta’ Mejju 2017, festa ta’ San Ġorġ Preca.

✠ Charles J. Scicluna                                                   ✠ Mario Grech
Arċisqof ta’ Malta                                                          Isqof ta’ Għawdex

Ara format pdf:  38-ittra-pastorali-elezzjoni-generali-2017-mt.pdf

English pdf version:   38-pastoral-letter-general-election-2017-en.pdf

Ittra tal-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex

247474-740xnone.jpg

ITTRA LILL-POPLU TA’ ALLA

Il-ferħ tal-imħabba
Bħall-“kewkba” li mexxiet lill-Maġi biex jiltaqgħu ma’ Ġesù, hekk hija l-Eżortazzjoni Appostolika Il-Ferħ tal-Imħabba għall-familji tagħna fil-mixja tagħhom lejn u wara Ġesù.

Dan jgħodd ukoll għall-koppji u l-familji li jinvolvu persuni separati jew divorzjati u li llum qegħdin f’rabta ġdida. Uħud minn dawn il-persuni, għalkemm tilfu l-ewwel żwieġ, ma tilfux it-tama tagħhom f’Ġesù. Fosthom insibu min jixtieq ħafna jkun f’paċi ma’ Alla u mal-Knisja, tant li qed jistaqsina x’għandu jagħmel biex ikun jista’ jqerr u jitqarben. Continue reading >>

Kriterji għall-Applikazzjoni tal-Kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia

 

magdalene-final.jpg

Fid-dawl tal-Kapitlu 8 tal-Eżortazzjoni Appostolika Amoris Laetitia, l-isqfijiet ta’ Malta u Għawdex ippubblikaw sett ta’ kriterji, bil-għan li jgħinu lis-saċerdoti fid-dixxerniment biex jakkumpanjaw persuni u koppji li jinsabu f’relazzjoni ‘l barra miż-żwieġ sagrament u jixtiequ jersqu lejn għaqda aktar sħiħa mal-komunità ekkleżjali.

Aqra l-Istqarrija: 05-stqarrija-kriterji-kapitlu-viii-amoris-laetitia.pdf

Aqra l-Kriterji u l-Kap 8 tal-Eżortazzjoni minn hawn: amoris-laetitia-kriterji-ta-applikazzjoni-u-kapitlu-8.pdf

English version:  norms-for-the-application-of-chapter-viii-of-al.pdf

Communications Office
Archdiocese of Malta

Media Release (02/2017) Re: Church reflections on the Maltese Presidency of the Council of the European Union.

02-maltese-presidency.PDF

reflections-eu-presidency-malta.PDF

Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin

ITTRA PASTORALI

Mill-E.T. MONS. CHARLES J. SCICLUNA, Arċisqof ta’ Malta

u

Mill-E.T. MONS. MARIO GRECH, Isqof ta’ Għawdex

SOLENNITÀ TA’ SIDTNA MARIJA MTELLGĦA S-SEMA

NGĦOŻŻU L-ĦAJJA

F’dawn l-aħħar ġimgħat konna xxukkjati b’diversi atti terroristiċi li ħesrem ħasdu bl-addoċċ il-ħajja ta’ ħafna nies. Fi ftit ġimgħat, fi Franza, fil-Ġermanja u fl-Iraq, saru attakki terroristiċi li qatlu tfal żgħar u l-ġenituri tagħhom, żgħażagħ u għexieren oħra ta’ nies. Kif nafu, ftit ġranet ilu saħansitra nqatel qassis anzjan waqt li kien qed jiċċelebra Quddiesa. Dawn l-atti krudili kontra l-ħajja jkexkxuna.

Iżda kif fakkarna l-Papa Franġisku huwa u sejjer lura l-Vatikan mill-pellegrinaġġ li għamel maż-żgħażagħ fil-Polonja, id-dritt tal-ħajja huwa mhedded ukoll b’modi anqas drammatiċi iżda xorta terribbli, tant li l-Papa jsejħilhom “l-ewwel terroriżmu”. Il-Papa Franġisku qed jirreferi għal dik li huwa jsejħilha “l-kultura li tarmi lin-nies - throwaway culture”. Din hija l-kultura li tpoġġi l-flus qabel il-bniedem. Il-Papa Franġisku jfakkarna illi din il-kultura, fost l-oħrajn, toqtol it-trabi mhux imwielda, tittraskura l-anzjani, twarrab lill-persuni b’diżabilità, tagħti valur lill-bniedem skont kemm kapaċi jipproduċi u jikkonsma, tkun inġusta mal-fqar, u tisfrutta l-ambjent biex jistagħnew il-ftit u jinsterqu l-ħafna. Continue reading >>

ITTRA MIFTUĦA LILL-MEMBRI PARLAMENTARI MALTIN TAL-ISQFIJIET MALTIN

Aqra l-ittra tal-Isqfijiet minn hawn: ittra-miftuha-lill-membri-parlamentari-mill-isqfijiet.pdf

OPEN LETTER TO THE MEMBERS OF THE MALTESE PARLIAMENT BY THE MALTESE BISHOPS

Download the letter from this link: bishops-open-letter-to-members-of-parliament.pdf

Ittra Pastorali tal-Isqfijiet dwar il-Ġublew tal-Ħniena

logo-gublew-tal-hniena.jpgITTRA PASTORALI
FIL-BIDU TAL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA

MILL-E.T. MONS. CHARLES J. SCICLUNA
Arċisqof ta’ Malta
u
MILL-E.T. MONS. MARIO GRECH
Isqof ta’ Għawdex

 

INĦENNU BĦALL-MISSIER

“Inħennu bħall-Missier”. Dan hu l-messaġġ importanti li jrid iwasslilna l-Ġublew għas-Sena tal-Ħniena li nieda l-Papa Franġisku. Hu Ġesù nnifsu li jagħmlilna din is-sejħa: “ħennu bħal ma hu ħanin Missierkom” (Lq 6:36).

Il-ħniena: espressjoni tal-imħabba ta’ Alla

L-Aħbar it-Tajba tista’ tinġabar fi kliem Ġesù: “Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu l-ħajja ta’ dejjem (Ġw 3:16). Alla hu “għani fil-ħniena” (Ef 2:4) u din hi l-kwalità li l-aktar turi s-setgħa bla tarf ta’ Alla (ara Misericordiae Vultus, 6).

Fil-qalba tal-Evanġelju hemm il-ħniena ta’ Alla. Ġesù Kristu juri l-wiċċ kollu ħniena tal-Missier: bil-kelma tiegħu, bil-ġesti tiegħu, b’dak kollu li hu (ara Misericordiae Vultus, 1). L-Evanġelju jurina li kull min jiltaqa’ ma’ Ġesù jista’ jħoss mill-viċin il-balzmu tal-ħniena kbira ta’ Alla, li hi għajn ta’ ferħ kbir. Continue reading >>