Archive for the '2010' Category

IS-SAĊERDOT HU MSEJJAĦ BIEX JIBQA’ FIDIL SAL-MEWT GĦAS-SEJĦA TIEGĦU
Diskors ta’ Mons Isqof Mario Grech lis-Saċerdoti
Għeluq tas-Sena Saċerdotali
Parroċċa Fontana – Il-Ġimgħa 11 ta’ Ġunju 2010

Il-ħajja tas-saċerdot fiha t-tlugħ u l-inżul tagħha! L-Appostlu Ġwanni ma kienx biss dak li kellu x-xorti li jmejjel rasu fuq sider Ġesu (Ġw 13:23), imma kien ukoll dak li sab ruħu eżiljat fil-gżira ta’ Patmos! Żġur li llum is-saċerdot ta’ Kristu qed isib min jemarġinah u jipprova jwarrbu minn mas-saqajn; imma mhix daqshekk ċerta li s-saċerdoti qed ifittxu l-esperjenza kontemplattiva!

Fl-Apokalissi San Ġwann jikteb: “Jien Ġwanni, ħukom f’Ġesù Kristu u sieħeb tagħkom fit-taħbit, fis-saltna u fis-sabar” (1:9). Dawn il-kelmiet joqogħdu sewwa fuq fomm kull saċerdot ta’ żminijietna. Bħal Ġwanni, li qed jikteb lill-Knejjes ippersegwitati, aħna wkoll għandna Knisja lokali li għaddejja minn taħbit kbir. Inkunu nonqsu jekk, bħal Ġwanni, aħna ma nħossux li aħna sħab man-nies fit-“taħbit”.

Sfidi għall-ħajja tas-saċerdot

Hemm taħbit li ġej minħabba l-fedeltà tal-ħajja Kristjana. Il-ħajja tan-Nisrani (u ta’ kull saċerdot) hija triq għat-telgħa, għax kontinwament irridu ninżgħu l-bniedem il-qadim bl-għemejjel tiegħu u nilbsu l-bniedem il-ġdid. Din it-taqbida spiritwali hija iebsa anki għalina s-saċerdoti. Il-mument li fih nieqfu nitqabdu kontra l-ħażen, nibdew nitilfu.

Continue reading >>

GĦAL TQARBIN SEWWA
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej
Knisja Katidrali – Il-Ħadd 6 ta’ Ġunju 2010

Lill-Insara ta’ Korintu San Pawl kellu jiktbilhom dak illi smajna fit-tieni qari llum (1 Kor 11:23-26) mhux għax ma kinux jafu jew qatt ma semgħu illi l-Mulej Ġesù fl-Aħħar Ċena ħa l-ħobż u bidlu f’Ġismu, ħa l-inbid u bidlu f’Demmu, imma għax fil-komunità ta’ Korintu mas-snin kienu nibtu abbużi kontra l-Ewkaristija. Il-poplu Nisrani ta’ dak iż-żmien kien beda jittratta l-Ewkaristija daqslikieku kienet ikel u xorb ieħor, tant illi Pawlu stess jiktbilhom li “kulmin jiekol il-ħobż jew jixrob il-kalċi tal-Mulej bla ma jixraqlu, ikun ħati tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej… Min jiekol u jixrob bla ma jagħżel minn ikel ieħor il-Ġisem tal-Mulej, ikun jiekol u jixrob il-kundanna tiegħu stess” (1 Kor 11:27-29).

Continue reading >>

GĦAL TQARBIN SEWWA

Il-bieraħ filgħaxija, il-Ħadd 6 ta’ Ġunju, festa tal-Corpus Domini, l-Isqof t’Għawdex, Mons Mario Grech mexxa quddiesa pontifikali fil-Katidral t’Għawdex u fiha għamel din l-omelija:

“Dan l-aħħar fostna qed jixtered tagħlim li jmur kontra d-duttrina Kattolika dwar l-Ewkaristija. Qed ngħixu fi żmien fejn, għalkemm nidhru li aħna reliġjużi, qed nitilfu s-sens tas-sagru u hekk naslu wkoll biex nabbużaw mill-Ewkaristija.

Tgħodd ħafna għalina llum it-twissija li San Pawl għamel lill-Insara ta’ Korintu: “Kull min jiekol il-ħobż jew jixrob il-kalċi tal-Mulej bla ma jixraqlu, ikun ħati tal-ġisem u d-demm tal-Mulej… Min jiekol u jixrob bla ma jagħżel minn ikel ieħor il-ġisem tal-Mulej, ikun jiekol u jixrob il-kundanna tiegħu stess” (1 Korintin 11, 27-29).

Continue reading >>

Sfruttament fuq ix-xogħol
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem
Parroċċa Qala – 1 ta’ Mejju 2010

Sfruttament fuq ix-xogħol

Fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem, nhar is-Sibt 1 ta Mejju 2010, l-Isqof Mario Grech qaddes fil-knisja parrokkjali tal-Qala u fl-omelija għamel dan il-messaġġ:

“Fis-soċjetà tagħna hemm xogħol li jgħin lill-bniedem jgħix ħajja dinjituża, imma hemm ukoll xogħol li jidrob lill-ħaddiem fid-dinjità umana tiegħu.

L-esperjenza turi li l-liġijiet industrijali ma humiex biżżejjed biex il-ħaddiem ma jkunx sfruttat; xi drabi jingħataw ċirkustanzi fejn ċerti prattiċi illegali huma tollerati minkejja li huma ta’ dannu għas-sistema u għall-ħaddiema nfushom.

Għandu jħassibna l-fatt li ċerti ħaddiema jaħdmu mingħajr ktieb tax-xogħol. Dan ikun aktar gravi meta l-persuna tingħata impjieg biss jekk taċċetta li mhix ser tfittex li jkollha l-ktieb tax-xoghol. Din il-prassi hija immorali mhux biss għax hija mod kif tiġi evitata t-taxxa, imma wkoll għax b’dan l-arranġament il-ħaddiem ma jkollu ebda garanzija ta’ siguratà soċjali u ta’ pensjoni. F’każijiet bħal dawn, l-impjieg ikun dejjem mhedded għax il-ħaddiem jistà jsib ruħu skapriċċjat minn min iħaddmu. Meta l-ekonomija tkun dgħajfa, faċli li l-ħaddiem jiġi rikattat b’dan il-metodu.

Continue reading >>

It-titjib fl-ekonomija jitlob aktar azzjoni kuxjenzjuza
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech fi tmiem is-Seminar New emgerging risk-work related stress

Id-dritt għar-rispett tad-dinjità umana ta’ kull persuna illum mhux biss huwa għarfien miksub mill-kotra, imma hu wkoll minqux fil-leġislazzjonijiet nazzjonali u internazzjonali. Imma, meta nqisu l-fatt li kulma jmur l-individwaliżmu qed dejjem jerfa’ rasu, ħafna drabi d-dinjità umana tal-persuna hija ssagrifikata biex jintlaħqu għanijiet oħra. Dan ġieli jseħħ fl-ingranaġġi tal-ekonomija, fejn biex il-qligħ ikun massimu l-bniedem jitqies bħala sinna fir-rota tas-sistema. F’każi bħal dawn il-ħaddiem jitqies bħala strument għas-sistema, u mhux is-sistema bħala strument għall-bniedem.

Nifhem li ma nkunx naqra ħażin is-sitwazzjoni jekk ngħid li fil-pajjiż hawn consensus biex jissokta l-impenn ħalli fix-xenarju internazzjonali l-ekonomija tal-pajjiż tkompli tissaħħaħ. Filwaqt li wieħed jawgura li jkun hemm interventi tekniċi ġodda li jġibu ’l quddiem id-dinja tax-xogħol u li jkattru l-impiegi, jidher li hemm ħtieġa ta’ mixja lejn aktar azzjoni kuxjenzjuża f’kull aspett tal-ħajja tagħna, inkluż fid-dinja tal-ekonomija u tax-xogħol.
Continue reading >>

Address by Archbishop of Malta - Holy Eucharist, The Granaries Floriana
18th April 2010

PDF Version 

Address by His Grace Mgr. Paul Cremona O.P.
Archbishop of Malta
to His Holiness Pope Benedict XVI

on the Occasion of His Pastoral Visit
during the celebration of the Holy Eucharist
THE GRANARIES, FLORIANA, Malta
18th April 2010.
Your Holiness,
Tomorrow, you will be celebrating the Fifth Anniversary of your Election to the Papacy on the 19th April 2005.  We thank you for accepting this Mission and we wish you Ad Multos Annos.

We are gathered here today around you, in the celebration of the Holy Eucharist.  We are here to be strengthened by your message to us today, and by partaking of the Eucharist.  Your presence amongst us today will give a new strength and a new dimension to the Community of the Catholic Church in these Islands.
Continue reading >>

IĊ-ĊELIBAT SAĊERDOTALI FIL-KNISJA KATTOLIKA
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
fl-okkażjoni tas-Solennità ta’ San Ġużepp
Parroċċa Qala – Il-Ħamis, 18 ta’ Marzu 2010

San Ġużepp ma kienx saċerdot, imma kellu moħħ u qalb saċerdotali! Il-Papa Ġwanni Pawlu II sejjaħ lil San Ġużepp bħala “il-kustodju tal-Feddej”. Dan t-titlu japplika wkoll għas-saċerdot li huwa l-għassies ta’ Kristu, mhux biss billi jgħasses b’ħafna għożża l-Ewkaristija u l-grazzja li huwa jqassam f’isem Kristu kull meta jxandar il-Kelma u jiċċelebra s-sagramenti, imma wkoll meta huwa jgħasses fuq il-poplu t’Alla. Għalhekk, bir-raġun li xieraq li f’din is-sena ddedikata lis-saċerdoti, nirriflettu dwar il-figura tal-Patrijarka San Ġużepp u nitolbu bl-interċessjoni tiegħu ħalli fil-Knisja ta’ Kristu s-saċerdot jibqa jgħix is-sejħa tiegħu bil-fedeltà.

Id-don taċ-ċelibat

Biex seta’ jkun il-kustodju ta’ Ġesù, Ġużeppi irrinunzja għall-paternità fiżika. Ġużeppi u Marija kellhom il-pjan li jiżżewġu u jiffurmaw familja, tant li kienu diġà tgħarrsu uffiċjalment; imma mbagħad Alla jidħol fl-istorja tagħhom u jagħżilhom. Lil Marija sejħilha għal maternità verġinali: hi kellha tnissel il-Verb bil-qawwa tal-Għoli u tibqa’ verġni. Minn Ġużeppi, Alla talab li jibqa’ verġni u fl-istess waqt jifrex il-paternità affettiva u spiritwali fuq Ġesù. Kien Ġużeppi li għen lil Ġesù jikber fiż-żmien, fl-għerf u fil-grazzja! Ġużeppi jaċċetta li jgħix ħajja kasta biex hekk jintelaq f’idejn Alla u jkun tiegħu f’kollox.

Continue reading >>

ALLA JEDUKA L-BNIEDEM PERMEZZ TAL-KELMA TIEGĦU
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Għoti tal-ministeru tal-lettorat lis-Seminaristi Mark Bonello (Xagħra) u Daniel Grech (Kerċem)
Parroċċa Sannat – Il-Ħadd, 28 ta’ Frar 2010

Il-qawwa tal-Kelma ta’ Alla

‘Mulej, int tridna nisimgħu l-kelma tiegħek. Agħtina minn dan l-ikel’. Hekk tlabna fil-bidu ta’ din l-Ewkaristija. Din għandha tkun it-talba kontinwa tagħna f’dawn iż-żminijiet. Għaliex biex il-bniedem jinqala’ minn sitwazzjoni li jkun ilu snin twal fiha, biex joħroġ minn stat li jkun ikkalla fih u jimraħ f’mergħat ġodda, jeħtieġ li tasal għandu l-Kelma ta’ Alla.

Hekk seħħ lil Abraham! Miegħu jibda dak id-djalogu bejn Alla u l-bniedem, dak id-djalogu li semmejnielkom fl-ittra pastorali ta’ dan ir-Randan. Bis-saħħa ta’ dan id-djalogu, Abraham inqala’ minn Ur tal-Kaldej u beda jterraq it-triq li ndikalu Alla. Ma taħsbux bħali li anke llum, biex aħna ninqalgħu minn ċerti sitwazzjonijiet, biex aħna noħorġu minn ċerti stili ta’ ħajja u minn ċerti tradizzjonijiet, jeħtieġilna wkoll li tasal il-Kelma ta’ Alla? Continue reading >>