Archive for the 'Circulars' Category

Ċirkulari 436/2004 (1 ta’ Settembru 2004)

Nru. 436/2004

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Sar magħruf illi nhar il-Ħadd li ġej, 5 ta’ Settembru, il-Papa Ġwanni Pawlu II se jagħmel żjara f’Loreto, il-belt fejn hija miżmuma b’qima kbira d-dar tal-Madonna li hija ċentru ta’ pellegrinaġġi sa minn sekli ilu. Huwa ser imexxi ċelebrazzjoni li fiha ser jagħmel tliet beati ġodda. Il-Papa reċentement għadu kif għamel vjaġġ għal Santwarju ieħor Marjan meta fl-14 u l-15 t’Awissu żar is-Santwarju ta’ Lourdes.

Nixtieq li anke aħna ningħaqdu spiritwalment mal-Missier tagħna l-Papa u flimkien  miegħu nitolbu għall-familji u għall-paċi fid-dinja.

Nirrikmanda għalhekk illi nhar il-Ħadd 5 ta’ Settembru jew is-Sibt lejlietu, fil-knejjes parrokkjali tinżamm Siegħa Adorazzjoni biex fiha jsir talb għal Papa u skond l-intenzjonijiet tiegħu.

Bl-interċessjoni tal-Verġni Mbierka, il-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili, Victoria, Għawdex. Illum 1 ta’ Settembru 2004

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 435/2004 (1 ta’ Lulju 2004)

435/2004

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Fil-Knisja Universali, s-sena qiegħed jiġi ċċelebrat il-mija u ħamsin anniversarju minn mindu l-Beatu l-Papa Piju Disa ipproklama d-domma tat-Tnissil bla tebgħa ta’ l-Imqaddsa Verġni Marija.

Fid-djoċesi tagħna, f’din is-sena wkoll jaħbat il-Ġublew tad-Deheb ta’ l-inkurunazzjoni tal-Madonna tal-Qala, meta l-mibki Mons Ġużeppi Paċe, Isqof t’Għawdex ta’ dak iż-żmien qiegħed kuruna ta’ deheb u ħaġar prezzjuż fuq ir-ras tax-xbieha tal-Imqaddsa Verġni Marija.

Fiċ-ċirkulari li kiteb bid-data tas-16 ta’ Lulju 1954 huwa fisser it-tama u x-xewqat tiegħu b’dawn il-kelmiet: “Fl-1 ta’ Awissu li ġej, ġrajja straordinarja li aħna xtaqna f’din is-Sena Marjana sabiex tibqa’ tifkira għażiża taċ-ċentinarju tad-Domma ta’ l-Immakolata Kunċizzjoni, l-Inkurunazzjoni cioè tax-Xbieha tal-Verġni bla tebgħa meqjuma fis-Santwarju tal-Qala, sejra toffrilkom okkażjoni oħra l-aktar sabiħa li fiha ttennu b’turijiet speċjali ta’ mħabba d-devozzjoni tagħkom u r-rabta ta’ veri wlied ma’ din l-Omm maħbuba li aħna dejjem sibna f’kull hemm u niket tagħna.”

L-appell li għamel l-E.T. Mons Pace, ġie milqugħ tajjeb ħafna mill-poplu tad-djoċesi u l-ġrajja tant mistenija seħħet nhar il-Ħadd, l ta’Awissu 1954. L-Għawdxin mhux biss marru bi ħġarrhom għall-funzjoni tal-inkurunazzjoni iżda kollha b’xi mod jew ieħor ħadu sehem fil-festi, funzjonijiet u konferenzi li kienu saru dik il-ħabta fil-parroċċi kollha tal-għira.

Matul nofs seklu li għadda l-qima lejn il-Madonna tal-Qala, kompliet tikber u sal-ġurnata ta’ llum dan is-santwarju tagħha għadu ffrekwentat minn bosta devoti tagħha u  l-pellegrinaġġi lejn l-istess ċentru marjan, huma numerużi wkoll.

Għall-ġid spiritwali, li nistgħu niksbu minn okkażjoni bħal din u bil-għan li tikber fina l-imħabba u l-venerazzjoni lejn il-Verġni Mbierka jixraq li dan il-Ġublew niċċelebrawh kif imiss u għalhekk ġie mħejji programm ta’ attivitajiet li bih jistgħu jintlaħqu l-kategoriji kollha ta’ nies. Inħeġġiġkom għalhekk li tieħdu sehem attiv fihom. Nistieden b’mod speċjali lill-insara tad-djoċesi biex jieħdu sehem waqt velja ta’ talb għal paċi li fiha ser ikun hemm konċelebrazzjoni u pellegrinaġġ bi xbieha tal-Madonna. Din sejra tinżamm nhar it-Tlieta, 27 ta’ Lulju mis-6.30 p.m. ‘l quddiem fil-pjazza tal-Qala.

Nixtieq permezz ta’ din l-ittra nirrikmandalkom ukoll sabiex matul dan il-Ġublew tad-deheb jiġu organiżżati pellegrinaġġi għas-Santwarju marjan tal-Qala, biex tingħata qima lix-xbieha tal-Verġni Marija nkoronata.

Bix-xewqa li l-Verġni Marija Immakolata, żżomkom dejjem taħt il-ħarsien tagħha.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili, Vittorja, Għawdex. Illum 1 ta’ Lulju 2004

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 434/2004 (20 ta’ Mejju 2004)

Nru. 434/2004

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Hija drawwa sabiħa li fix-xahar ta’ Mejju, ddedikat lill-Imqaddsa Verġni Marija, issir il-konsagrazzjoni lill-Qalb Immakolata tagħha.

Iktar minn tletin sena ilu, fiċ-ċirkulari tat-13 ta’ Mejju 1971 (53ċ71) kont irrikmandajt li “fil-knejjes parrokkjali, fil-funzjoni tal-għeluq tad-devozzjonijiet tax-xahar ta’ Mejju, jsir b’mod solenni l-att tal-konsagrazzjoni tal-parroċċa lill-Qalb Immakolata ta’ Marija, wara li l-insara jkunu ġew imħejjija b’mod xieraq biex jifhmu sewwa xi tfisser din il-konsagrazzjoni.”

Għal darb’oħra għalhekk nerġa nirrikmanda li nhar it-Tnejn 31 ta’ Mejju, issir din il-konsagrazzjoni f’kull parroċċa tad-djoċesi tagħna. B’dan il-att aħna nqegħdu uffiċċjalment taħt il-ħarsien tal-Madonna, lilna nfusna u l-familji tagħna, waqt li nipproponu li ngħixu dejjem aħjar il-ħajja nisranija tagħna.

“Hekk fil-waqt li nkunu żgur li qegħdin nagħmlu xi ħaġa li togħġob lill-Madonna, niġbdu l-barka tagħha fuq il-ħidma pastorali tagħna u jkollna garanzija  biex nittamaw li fil-parroċċi tagħna ssaltan il-karità nisranija u l-paċi ta’ Kristu.”

Il Verġni Mbierka Marija tidħol quddiem Binha Ġesù biex jagħtina l-Barka u s-sliem tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum   20 ta’ Mejju 2004

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 433/2004 (14 t’April 2004)

Nru. 433/2004

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Huwa pjaċir tiegħi ngħarrafkom uffiċjalment li l-wieħed u erbgħin Kungress Djoċesan tax-Xirka ta’ l-Isem Imqaddes t’Alla s-sena ser jinżamm fil-parroċċa arċipretali taż-}ebbuġ, nhar il-Ħadd, 25 t’April fil-5.00 p.m. Nistieden lill-membri tal-Kleru u lill-insara tad-djoċesi tagħna sabiex bħal fis-snin ta’ qabel, jieħdu sehem f’għadd sabiħ, għall-attivitajiet ta’ dan il-Kungress Djoċesan.

It-tema li ġiet mgħażula għall-Kungress ta’ din is-sena, hija “Insaħħu Twemminna”, u fil-fehma tiegħi ma setgħax jintagħżel suġġett iktar adattat għaż-żminijiet li qegħdin ngħixu fihom, fil-bidu tat-tielet millennju, meta r-relativiżmu f’kull kamp u s-suġġettiviżmu qegħdin jagħmlu tant ħsara  lill-fidi u l-imġieba nisranija, kważi f’kull pajjiż tad-dinja.

Ma’ dak li ktibna dwar dan il-periklu, fil-pastorali kollettiva tagħna l-isqfijiet maltin ghar-Randan 2004 nixtieq inżid ukoll li huwa d-dmir tagħna l-kattoliċi li nżommu bogħod mhux biss mill-ereżija, iżda wkoll minn kull tagħlim qarrieq li direttament jew indirettament jista’ jwassal għaliha.

Illum hawn ħafna li jiftaħru bil-pluraliżmu, anki fil-kamp tat-teoloġija u fejn jidħol it-twemmin nisrani.  Ma rridux ninsew però li l-pluraliżmu biex ikun wieħed san u li tabilħaqq jixraq lil bniedem irid iżomm il-limiti tiegħu u ma joħroġx barra minnhom.

F’dawk li huma veritajiet fondamentali tat-tagħlim nisrani u l-misteri tar-Reliġjon tagħna, ma nistgħux ngħidu, li hemm ħafna veritajiet u mhux verita waħdaġ izda jeħtieġ ngħidu li hemm verità unika u li din għandha tiġi mħarsa sewwa għaliex il-fehma kuntrarja għaliha hija fehma falsa u qarrieqa.

Hija l-verità li rrivelalna Kristu u li l-Knisja b’mandat Tiegħu twassalha u tfissirha lilna.   Hija  l-verità  li  aħna  għandna  nemmnu  u  nistqarru  dwar  Alla,  u Ibnu Ġesù.

Kristu, u l-misteru tiegħu. Hija l-verità li turina x’għandna nagħmlu biex ikollna l-ħajja ta’ dejjem li wegħdna Kristu.

It-talba li għandna nagħmlu fl-okkażjoni tal-Kungress tax-Xirka, li sejrin niċċelebraw, kif ukoll ħafna drabi u ta’ spiss matul ħajjitna, hija l-istess talba li għamlu l-Appostli meta qalu lil Ġesù (Lq 17,5) “Kattar fina l-fidi.” Din il-fidi meħtieġa fi tfulitna, f’żogħżitna, fis-snin tal-maturità tagħna, u fi xjuħitna. Din il-fidi għandu x’jambiha kulħadd, għax mingħajrha ma nistgħux inkunu dixxipli ta’ Kristu.

Mingħajr din il-fidi soda u personali, ma jistax ikun li jkollna reliġjon nisranija awtentika li kapaċi torjenta u tagħti direzzjoni lill-ħajjitna kollha, ikunu x’ikunu l-istat tagħna u l-kundizzjoni u ċ-ċirkustanzi li nsibu ruħna fihom.

Il-Mulej Ġesù li qam glorjuż mill-mewt isawwab fuqkom, mill-qalb ħanina tiegħu, kotra ta’ barkiet, paċi u kull ġid spiritwali ieħor.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum   14 t’April 2004

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 432/2004 (15 ta’ Marzu 2004)

Nru. 432/2004

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

L-insara, sa minn żminijiet bikrin, kellhom id-drawwa li jagħmlu vjaġġ twil u perikoluż biex imorru fl-Art Imqaddsa ħalli jżuru l-postijiet li Kristu qaddes bil-preżenza tiegħu matul ħajtu, fil-passjoni u f’mewtu.  Dan il-vjaġġ kien isir bi tbatija u b’sagrifiċċju kbir u kienu jsejjħulu “pellegrinaġġ.”

Peress li huma ftit ħafna n-nies li setgħu jħallu pajjiżhom, u jsiefru biex iżuru l-Art Imqaddsa, l-Knisja ħasbet sabiex uliedha jkunu jistgħu jiksbu l-barkiet u l-ġid spiritwali, li jinkiseb mill-pellegrinaġġ għall-Art Imqaddsa, biex iżuru il-qabar ta’ Kristu, billi waqt li jibqgħu f’arthom, jagħmlu d-devozzjoni tal-Via Crucis.

Il-patrijiet Franġiskani, li kienu jieħdu ħsieb il-postijiet imqaddsa fil-Palestina u kienu jafu b’liema qima l-insara kienu jżuruhom, kienu minn ta’ quddiem li jxerrdu d-devozzjoni tal-Via Crucis, fil-knejjes li kienu jiddependu minnhom fil-pajjiżi ta’ l-Ewropa.  Id-devozzjoni ta’ l-istazzjonijiet tal-Passjoni tal-Mulej, saret hekk popolari, li wara ċertu żmien ġiet approvata għall-Knisja kollha u mżejjna b’kotra ta’ indulġenzi.

Għal ħafna żmien kienet popolari ħafna it-talba tal-Via Crucis, komposta minn San Leonardo ta’ Porto Maurizio li ġiet tradotta f’diversi lingwi.

Barra mill-istazzjonijiet tal-Via Crucis fil-knejjes bdew jiġu mwaqqfa wkoll stazzjonijiet għall-apert, speċjalment ħdejn xi Santwarji jew fuq xi għolja.

Biex wieħed jagħmel il-Via Sagra  kif , jeħtieġ li jimxi minn stazzjon għall-ieħor u jimmedita fuq it-tbatija , il-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesù`. Meta jkun hemm kotra ta’ nies jagħmlu l-Via Sagra flimkien, biżżejjed li xi ħadd minnhom iġorr is-salib u hu waħdu jimxi minn stazzjon għall-ieħor u l-oħrajn jibqgħu f’posthom u jgħidu flimkien it-talb u jimmeditaw.

Nirrikmanda b’qalbi kollha li speċjalment fir-Randan imqaddes tibqa’ dejjem ħajja b’mod partikolari fost iż-żgħażagħ, il-prattika tal-Via Sagra, li hija espressjoni tad-devozzjoni u l-qima lejn il-Passjoni u l-mewt glorjuża ta’ Kristu Sidna.

Il-Mulej Ġesù li tant ħabbna li ta ħajtu għalina fuq is-salib jagħtikom is-sliem u l-barka tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum   15 ta’ Marzu 2004

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 431/2004 (2 ta’ Marzu 2004)

Nru. 431/2004

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Is-sena qed jiġi ċċelebrat-il erbatax ċentenarju mill-mewt ta’ San Girgor il-Kbir Papa li miet nhar  it-12 ta’ Marzu 604.  Huwa twieled Ruma lejn is-sena 540 minn familja għanja iżda tabilħaqq nisranija.  Fi tfulitu kellu edukazzjoni mill-aqwa kemm fi ħdan il-familja kif ukoll fl-iskejjel ta’ dak iż-żmien.

Wara li temm l-istudji tieghu fil-letteratura u fil-liġi, intgħażel prefett ta’ Ruma, l-ogħla uffiċċju f’dik il-belt, meta kellu tnejn u tletin sena.  Barra milli kien sinjur, minħabba l-ġid li wiret minn għand missieru, kien ukoll bniedem rispettat u ta’ awtorità.

Il-gost tiegħu, iżda, kien dak li jaqra l-kotba tal-Iskrittura Mqaddsa u jimmedita fuqhom għax kien ruħ ġeneruża li tfittex lil Alla. Biex ikun jista’ jaqdih aħjar, wara li ħaseb fit-tul fuq il-kunsilli Evanġeliċi, Girgor iddeċieda li jbiegħ dak li kien jippossiedi u jiċħad dak kollu li hu tad-dinja, saħansitra l-karriera politika li kien qabad. Ħalla d-dinja u daħal patri benedittin fil-monasteru ta’ Sant’Andrea lejn is-sena 574 – monasteru li waqqaf hu stess fir-residenza tal-familja fuq Monte Celio.

Qassam ġidu kollu u fl-oqsma li kellu fi Sqallija bena sitt monasteri. L-awsterità tal-penitenzi tiegħu kienet hekk ħarxa li għamel ħsara lill-saħħtu u qiegħed lil ħajtu fil-periklu. Is-snin li għadda fil-monasteru ta’ Sant’ Andrija, kif jistqarr huwa stess, kienu l-iktar ħienja ta’ ħajtu – ħajja mehdija fil-penitenza, f’talb kontinwu, u f’għemejjel ta’ karità lejn il-proxxmu. Għad li l-ħajja ta’ San Girgor dment li kien jgħix fil-monasteru kienet waħda moħbija, iżda ħafna ntebħu bit-talenti tiegħu u bi qdusitu.

Is-servizz tiegħu lill-Knisja

Il-Papa Beneditt I (575-579), għażlu bħala konsultur tiegħu u wieħed mis-seba’ djakni ta’ Ruma biex jgħin fil-Liturġija u jieħu ħsieb il-foqra tal-belt ta’ Ruma. Il-Papa Pelaġju II (579-590) bagħtu bħala apokrisarju jew rappreżentant pontifiċju fil-qorti ta’ l-Imperatur Roman f’Kostantinopli fejn  dam sitt snin. F’din il-belt kellu miegħu xi patrijiet li magħhom kien jitlob u jistudja.  Hemmek ukoll kiteb il-ktieb magħruf tal-Moralia li hu komentarju fuq il-ktieb ta’ Ġobb.

Meta fis-sena 586 Gregorju rritorna minn Kostantinopoli għall-monasteru ta’ Ruma, huwa ġie magħżul Abbati tiegħu. F’Ruma, San Girgor sar il-konsulent u segretarju tal-Papa Pelagju II (579-590) u meta dan miet fis-7 ta’ Frar 590, kien magħżul minfloku b’vot unanimu.

Għamel kull ma seta’ biex jeħles mid-dinjità ta’ Papa, sahansitra kiteb lill-Imperatur Mawrizju sabiex ma jikkonfermax, iżda fl-aħħar, San Girgor aċċetta kontra qalbu din ir-responsabiltà. Din kienet ix-xewqa unanima tal-kleru, kif ukoll tas-Senat u tal-poplu ta’ Ruma.  Huwa ġie ikkonsagrat isqof fit-3 ta’ Settembru 590.

Dak iż-żmien Ruma kien hemm il-pesta li qerdet ħafna ħajjiet. San Girgor ta’ kull għajnuna li seta’ lill-morda u ordna li ssir purċissjoni ta’ penitenza.  Fi tmiemha, skond it-tradizzjoni, fuq il-quċċata tal-Kastell magħruf ta’ Sant’Anġlu, deher Arkanġlu idaħħal ix-xabla fil-għant tagħha – sinjal mis-sema ta’ tmiem il-pesta.

San Girgor baqa’ jgħix l-ħajja sempliċi ta’ patri anki bħala Papa - ħajja ta’ umiltà u ta’ faqar, ta’ talb u ta’ penitenza. Kien ta’ saħħa dgħajfa u kien isofri kontinwament minħabba l-mard tiegħu, barra milli kien imfixkel mhux ftit bis-sitwazzjoni politika mwegħra ta’ żmienu. Kompla bl-ikbar eżatezza d-dmirijiet tiegħu bħala Ragħaj tal-Knisja Universali. Kien l-ewwel wieħed li ħa għalih it-titlu ta’ Servus Servorum Dei, - “qaddej tal-qaddejja t’Alla.”

It-talb u l-penitenza tiegħu wassluh għal grad għoli ta’ qdusija, u fost il-virtujiet l-oħra spikkaw fih  tlieta: rectitudo, discretio, u blandimentum cioè, rettitudni, diskrezzjoni jew prudenza, u ħlewwa jew imġieba tajba ma’ kulħadd.

Il-Papa Girgor miet fit-12 ta’ Marzu tas-sena 604 u ndifen fil-portiku tal-Bażilika ta’ San Pietru. Ħalla warajħ kitbiet u opri sbieħ li huma xhieda ta’ għerf u ta’ qdusija. Beda jissejjaħ il-Kbir minħabba s-siwi tal-pontifikat tiegħu.

Matul l-14-il sena tal-pontifikat wettaq ħidma pastorali, amministrattiva u ta’ direzzjoni spiritwali. Kien riformatur tal-Kleru, fundatur tal-monasteri, u nnovatur fil-kamp liturġiku, teologu, kanonista, u mistiku. L-azzjoni tiegħu bħala Papa kellha nfluwenza kbira kemm fuq it-tagħlim tal-Knisja kif ukoll fuq id-dixxiplina, l-organizzazzjoni, u l-ħajja liturġika tagħha.

Kif nistgħu nimitawħ

Għad li għaddew 1400 sena minn mewtu, l-insara ta’ llum għandhom ħafna x’jitgħallmu mid-Duttur tal-Knisja San Girgor il-Kbir.

Jeħtieġ li bħalu nkunu bnedmin li nfittxu lil Alla, ħerqana li nsiru nafuh dejjem aħjar, li nikbru fl-imħabba lejh, imħabba lesta għas-sagrifiċċji u għas-servizz tiegħu.

Jgħallimna wkoll San Girgor, imħabba u rispett lejn il-Kotba Mqaddsa, li naqrawhom u nimeditawhom ta’ spiss biex fihom insibu l-manna li tgħajjex lir-ruħ, “għax mhux bil-ħobż biss jghix il-bniedem, iżda b’kull kelma li toħroġ minn fomm Alla.”

Jekk iridu nimitaw lil San Girgor hemm bżonn, li nikbru u nissaħħu fil-virtujiet evanġeliċi ta’ l-umiltà, tas-sempliċità, tal-faqar, u ma nħallux qalbna tintrabat mal-ġid ta’ din id-dinja.

Virtu` oħra li tispikka f’San Girgor, u li jeħtieġ li l-anqas ma tkun nieqsa fina, hija l-ġenerosità li biha kien dejjem attent sabiex jgħin lill-bnedmin fil-ħtiġijiet tagħhom tar-ruħ u tal-ġisem.

Ma nistgħux inħallu barra l-appostolat tiegħu kollu ħerqa, għax f’dan ukoll nistgħu nimitawh għall-inqas mill-bogħod.  Nafu li fi żminijietna, l-appostolat mhux xi ħidma reservata biss għall-Papa, għall-isqfijiet, u għall-kleru, iżda anki l-lajċi nsara għandhom dan l-impenn fl-ambjent fejn ikunu.  Huma wkoll, bit-talb, bis-sagrifiċċju u bl-azzjoni tagħhom jistgħu jagħtu sehemhom għat-tixrid tas-Saltna ta’ Kristu.

Bl-interċessjoni ta’ San Girgor il-Kbir Papa, il-Mulej isawwab fuqkom bil-kotra l-barkiet tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum   2 ta’ Marzu 2004
Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 430/2004 (11 ta’ Frar 2004)

Nru. 430/2004

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Fil-jiem tal-Karnival, sa minn żmien ilu, jsiru attivitajiet li joħolqu briju u allegrija għall-pubbliku.  Ma hemm xejn ħażin li jsir hekk dment li ma jkunx hemm eżaġerazzjonijiet u kollox jibqa’ fil-limiti ta’ dak li jixraq.  Il-bniedem, kif għandu l-jedd għax-xogħol, għandu wkoll il-jedd għall-mistrieħ u għad-divertiment onest.  Iżda qatt, mkien u ħadd ma’ għandu l-jedd joffendi lil Alla u jagħti skandli lill-proxxmu.

Barra minn hekk in-nisrani, għandu jqaddes kull mument ta’ l-eżistenza tiegħu, u għalhekk jipprova jqaddes wkoll il-ferħ u l-passatemp tiegħu waqt li jrodd ħajr lil Alla għal waqtiet ta’ ferħ li jikkonċedilu.  Infatti San Pawl jgħidilna li: “Sew jekk tieklu, sew jekk tixorbu, tagħmlu x’tagħmlu, agħmlu kollox għall-glorja ta’ Alla” (1 Kor.10,31).

Nixtieq nieħu din l-okkażjoni biex għal darb’oħra nwiddeb kontra l-abbuż tad-drogi u nirrikmanda l-kontroll fuq ix-xorb alkoħoliku kif ukoll il-prudenza fis-sewqan biex jiġu evitati r-riskji għall-ħajja u s-saħħa tas-sewwieqa u ta’ persuni oħra.

Fl-aħħarnett infakkar li fil-knejjes, fil-jiem tal-Karnival, hemm id-drawwa illi jsiru xi ħinijiet ta’ adorazzjoni Ewkaristika.  L-Insara huma mistiednin li jieħdu sehem f’dan l-att ta’ qima lill-Feddej tagħna Ġesù Kristu.

Il-Mulej Ġesù jimlilkom qalbkom bil-ferħ spiritwali u l-paċi tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum 11 ta’ Frar 2004
Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 429/2003 (1 ta’ Diċembru 2003)

Nru. 429/2003

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Nixtieq ngħarrafkom illi n-Nunzju Appostoliku l-ġdid li ġie maħtur mill-Qdusija Tiegħu l-Papa Ġwanni Pawlu II għal Malta huwa l-Eċċellenza Tiegħu Mons Felix Del Blanco Prieto Arċisqof Titulari ta’ Vannida. In-Nunzju Appostoliku l-ġdid għandu jagħmel l-ewwel żjara tiegħu fid-Djoċesi ta’ Għawdex nhar il-Ħadd 7 ta’ Diċembru 2003 fil-għaxija.

Għal din l-okkażjoni n-Nunzju Appostoliku l-Eċċellenza Tiegħu Mons Felix Del Blanco Prieto għandu jmexxi Konċelebrazzjoni fil-Kattidral dak inhar fil-5.00p.m. li fiha nagħtuh il-merħba tagħna u nawgurawlu suċċess fil-bidu ta’ din il-missjoni ġdida tiegħu.

Għal din il-Konċelebrazzjoni u għal-laqgħa man-Nunzju Appostoliku, s-Saċerdoti kollha tal-Kleru Djoċesan u Regolari huma mistiedna biex jikkonċelebraw u hekk ukoll l-insara l-oħra tad-Djoċesi biex jieħdu sehem f’din il-funzjoni. B’dan il-mod aħna nistqarru l-komunjoni tagħna mal-Papa, r-Ragħaj Universali tal-Knisja u nesprimu wkoll is-sentimenti ta’ rispett filjali lejh.

Nitlob fuqkom il-Barka tal-Mulej.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum 1 ta’ Diċembru 2003
Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex