Archive for May, 2014

Dun Daniel Sultana - Saċerdot ġdid!

sultana-daniel3.jpgIlbieraħ filgħaxija, 30 ta’ Mejju 2014, Mons. Isqof Mario Grech mexxa konċelebrazzjoni solenni fil-Katidral ta’ Għawdex, li matulha ordna lid-Djaknu Daniel bħala saċerdot. Nawgurawlu Ad Multos Annos.

DANIEL SULTANA, mill-parroċċa tax-Xagħra, twieled f’Sydney, l-Awstralja, fil-5 ta’ Ottubru 1988. Huwa rċieva l-edukazzjoni primarja tiegħu fl-iskola Patri Mattew Sultana fix-Xagħra, Għawdex, u l-edukazzjoni sekondarja fis-Seminarju Minuri tal-Qalb ta’ Ġesù. Kompla l-istudji fiċ-Ċentru għal studji avanzati Sir  Michelang Refalo, ir-Rabat Għawdex. F’Settembru 2007 huwa beda l-formazzjoni tiegħu għas-saċerdozju fis-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù. Bejn l-2010 u l-2011 huwa għamel is-sena ntermedjarja tiegħu fil-parroċċa ta’ St. Martin de Porres fl-arċidjoċesi ta’ Ottowa, fil-Canada. Fis-26 ta’ Frar 2012 huwa rċieva l-ministeru tal-Lettorat u fid-9 ta’ Diċembru tal-istess sena rċieva l-ministeru tal-Akkolitat. Kien ordnat djaknu mill-Isqof ta’ Għawdex Monsinjur Mario Grech fit-22 ta’ Ġunju 2013 u ordnat saċerdot fit-30 ta’ Mejju 2014.

Bullettin tal-Ħadd - 1 ta’ Ġunju 2014

Niżżel kopja tal-Bullettin minn hawn:

bullettin-2014-gunju-01.jpg

Konferenza dwar il-Mara organizzata mill-Azzjoni Kattolika

Niżżel il-poster minn hawn:

ak-ghawdex-il-genju-femminili.jpg

Tfajla min-Nadur tagħmel il-professjoni sempliċi mas-Sorijiet ta’ Mother Theresa

sr-lux-marie-grech.jpg

Nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Mejju 2014, Sister Lux Marie Grech (Elizabeth Grech) tfajla ta’ 26 sena mill-Parroċċa tan-Nadur għamlet il-professjoni sempliċi fi ħdan il-Missjunarji tal-Karità magħrufin aħjar bħala s-sorijiet ta’ Mother Theresa. Wara mixja ta’ snin ta’ formazzjoni ġewwa Ruma hi waslet li tagħmel dan il-pass bil-ferħ kollu. Minn barra jidher pass ta’ ċaħda, imma kif seta’ jixhed min kien preżenti, il-qalb kienet tfur bil-ferħ. Issa Sister Lux Marie terġa’ ġġedded il-voti temporanji għal diversi snin sakemm, jekk Alla jrid, tasal biex tagħmel il-voti perpetwi.

Il-funzjoni saret f’Ruma, fil-Knisja ta’ Sant Alfons fejn tinsab l-ikona tal-Madonna tas-Sokkors Perpetwu. Għal din iċ-ċelebrazzjoni kien hemm preżenti numru sabiħ ta’ Għawdxin u Maltin, fosthom familjari u ħbieb. Iċ-ċelebrazzjoni kienet immexxija mill-Arċisqof Konrad Krajewski (elimożinier tal-Papa) responsabbli mill-attività karitattiva tal-Papa. Wara l-omelija, is-Superjura laqgħet il-professjoni ta’ Sister Lux Marie u sħabha.

Wara ċ-ċelebrazzjoni saret festa sempliċi ħafna imma ħelwa fid-dar ta’ formazzjoni fuq il-Via Casilina. Hekk kif waslu, is-sisters daħlu ħdejn  Ġesù sagramentat u ftit wara ħarġu fost ċapċip u ferħ isellmu lill-familjari u ħbieb preżenti. Kien mument vera kommoventi. Ftit tal-ħin wara, Sister Lux Marie ingħatat l-aħbar li fix-xhur li ġejjin se tkun mibgħuta taħdem bħala missjunarja fl-Etjopja.

Jitfakkar l-24 anniversarju miż-żjara ta’ San Ġwanni Pawlu II fis-Santwarju Ta’ Pinu

lbieraħ, it-Tnejn 26 ta’ Mejju, is-Santwarju Ta’ Pinu fakkar l-24 anniversarju minn meta l-Papa Ġwanni Pawlu II qaddes l-ewwel Quddiesa tiegħu fil-gżejjer Maltin fuq iz-zuntier tas-Santwarju Bażilika tal-Madonna Ta’ Pinu f’Għawdex.  Kien fi tmiem din il-Quddiesa li huwa poġġa stellarju madwar ir-ras tal-Madonna Ta’ Pinu.  Għall-okkażjoni anniversarja, is-Santwarju Ta’ Pinu flimkien mal-Fondazzjoni JPII organizza serata b’element reliġuż u kulturali.

Fil-Kappella tal-Madonna Ta’ Pinu ngħadet it-talba tar-Rużarju mmexxija mill-vuċi tal-Papa Ġwanni Pawlu II.  Wara, l-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech iċċelebra Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr.  Fl-omelija Mons. Isqof stqarr li San Ġwanni Pawlu II ħallielna tliet toroq Marjani li bihom aħna nistgħu nagħmlu esperjenza ta’ Kristu u b’hekk insiru xhieda tiegħu.  L-ewwel triq hija dik tal-meditazzjoni tar-Rużarju, fejn flimkien ma’ Marija nistgħu naħsbu fil-fond fuq il-misteri tas-salvazzjoni tagħna.  It-tieni triq hija dik tal-Adorazzjoni Ewkaristika: Marija hija l-mara Ewkaristika u tħeġġiġna biex nimxu fit-triq tas-Sagramenti Mqaddsa.  L-aħħar triq San Ġwanni Pawlu II urihielna meta kien fostna u talabna biex niġu f’dan is-Santwarju Ta’ Pinu, u ħeġġeġ biex il-familja Maltija u Għawdxija tinġabar f’riġlejn il-Madonna Ta’ Pinu ħalli titgħallem minnha tfaħħar u trodd ħajr lil Alla.  L-animazzjoni tal-kant waqt il-Quddiesa kienet mill-Mro Dr John Galea bis-sehem tas-sopran Ruth Bezzina.

Wara l-Quddiesa nżamm Kunċert fuq l-Orgni minn Amy Rapa akkumpanjata mit-trumbettista Jason Camilleri.  F’dan il-kunċert huma esegwew siltiet tal-kompożituri H. Purcell, J.S. Bach, C. Gounod, C. Franck, E. Morricone, P. Mascagni, J.J. Morrissey, A. Mozart, T. Albinon u J. Stanley.

tifkira-tal-migja-tal-papa-gwanni-pawlu-ii-ta-pinu.jpg

 TLIET TOROQ MARJANI

Omelija waqt Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr
fl-okkażjoni tal-Kanonizzazjoni tal-Papa Ġwanni Pawlu II
Santwarju Ta’ Pinu, l-Għarb, Għawdex
It-Tnejn 26 ta’ Mejju 2014
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

San Ġwanni Pawlu II kien konvint li biex jgħin lill-bniedem jiftaħ qalbu għal Kristu, ħtieġlu jgħinu biex l-ewwel jiftaħ qalbu għal Marija, Omm Ġesù.  Fil-fatt, daqskemm nistgħu ngħidu li dan il-Papa kien appostlu ħerqan biex ixandar lil Kristu, daqshekk ieħor huwa kellu ħeġġa biex jitkellem dwar Marija.  Huwa kien konvint li kull spiritwalità Kristjana, anki dik Protestanta, hija spiritwalità Marjana, għaliex kien Ġesù nnifsu li fil-persuna ta’ San Ġwann fada lid-dixxipli tiegħu taħt il-ħarsien matern ta’ Ommu.  Ma tistax tkun Nisrani jekk ma tkunx devot ta’ Marija; min għandu lil Marija bħala ommu, ma jistax ma jiftaħx qalbu għal Kristu.

F’din l-okkażjoni tal-lum, meta qegħdin infakkru l-24 anniversarju minn meta l-Papa Ġwanni Pawlu II ġie bħala pellegrin f’dan is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, nixtieq insemmi tliet “toroq” Marjani li jindika l-Papa biex permezz tagħhom naslu għand Ġesù. Continue reading >>

Bullettin tal-Ħadd - 25 ta’ Mejju 2014

Niżżel kopja tal-Bullettin minn hawn:

bullettin-2014-mejju-25.jpg

Bishops present brief report on Questionnaire regarding the Family

In preparation for the III Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops to be held in Rome next October, the Maltese Episcopal Conference, through DISCERN - Institute for Research on the Signs of Times, has published an executive summary of the Preliminary Report on the findings of the Questionnaire sent to families in Malta and Gozo. The results of the findings will be sent to the Vatican.

Download a pdf copy of the executive summary:

53-synod-report-executive-summary-eng.pdf

Messaġġ tal-Isqfijiet Maltin dwar l-Elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew

Niżżel il-Messaġġ tal-Isqfijiet minn hawn:

kem-elezzjonijiet-parlament-ewropew.pdf