Archive for November, 2011

Komunikat tal-Isqof Mario Grech dwar il-mewt tal-Isqof Depasquale

Ċirkulari 20/2011

Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

Komunikat
dwar il-mewt ta’ Mons. Annetto Depasquale,
Isqof Awżiljarju ta’ Malta

Fi żmien sena l-qniepen tal-knejjes tagħna reġgħu ndaqqu biex iħabbrulna l-mewt ta’ isqof ieħor minn tagħna: l-E.T. Mons. Annetto Depasquale.

Mons. Depasquale inħataf mill-mewt – sal-ġimgħa li għaddiet konna flimkien għal-laqgħa ta’ kull xahar tal-Konferenza Episkopali fejn Dun Annett kien ħajt li nserrħu fuqu. Kien bniedem għaref fix-xjenzi tad-dinja, imma fuq kollox kien mimli bl-għerf ta’ Alla. B’rispett lejn ħuti l-oħra fl-episkopat, ngħid li Mons. Depasquale kien id-direttur spiritwali fostna. Il-fedeltà tiegħu lejn il-bniedem kienet żgura għax imwieżna bil-fedeltà lejn Alla u lejn il-Knisja.

Mons. Depasquale kien isqof awżiljarju għall-Arċidjoċesi ta’ Malta, imma nistqarr li f’sens wiesgħa Dun Annett kien isqof li għinni ħafna anke bħala isqof ta’ din id-djoċesi. Kellu rispett kbir lejna l-Għawdxin.

Filwaqt li nirrakkomanda lill-komunità djoċesana biex toffri talb b’suffraġju ta’ Mons. Depasquale, b’sinjal ta’ rispett lejh insellmulu bid-daqq tal-qniepen tal-knejjes tagħna għada fit-8.00am u l-Ħamis f’12.00pm.

Jekk inħataf mill-mewt, żgur li ma kienetx sorpriża għal Dun Annett li jitlaqa’ ma’ Alla għax kien jgħix fil-preżenza tiegħu.

It-Tlieta, 29 ta’ Novembru 2011
+ Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

Mons. Salv Debrincat
Kanċellier

Funeral tal-Isqof Depasquale

30 ta’ Novembru 2011

FUNERAL TAL-ISQOF ANNETTO DEPASQUALE
ISQOF TITULARI TA’ ARADI U ISQOF AWŻILJARJU

Illum, l-Erbgħa, 30 ta’ Novembru 2011, fid-9.00 a.m. jitlaq il-korteo mir-residenza ta’ Mons. Depasquale (94, Triq il-Kbira, Ħal Qormi) għall-parroċċa ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi. Hemmhekk huwa ser jitqiegħed għall-qima tal-pubbliku sal-10.00 p.m. Fis-6.00 p.m. issir velja ta’ talb.
Il-Ħamis, l-1 ta’ Diċembru 2011, il-korteo jitlaq mill-parroċċa ta’ San Ġorġ fit-8.15 a.m. għall-KonKatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fejn jitqiegħed għall-qima tal-pubbliku sas-1.00 p.m. Fis-2.00 p.m. l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. imexxi Quddiesa konċelebrata b’suffraġju għal ruħu.
Il-korteo jkompli f’forma privata saċ-Ċimiterju ta’ Marija Addolorata, Raħal Ġdid, fejn issir id-difna fil-qabar tal-familja.

Titħabbar il-mewt ta’ Mons Annetto Depasquale, Isqof Awżiljarju ta’ Malta

30 ta’ Novembru 2011

KOMUNIKAT

Ilbieraħ, 29 ta’ Novembru, tħabbret il-mewt tal-Isqof Annetto Depasquale li huwa minn Ħal Qormi. Huwa kien Isqof Awżiljarju u Isqof Titulari ta’ Aradi. L-Isqof Depasquale li kellu 73 sena miet fit-3.45 p.m.

Ningħaqdu mal-Knisja f’Malta fin-niket għal din it-telfa, filwaqt li nitolbu lil Alla jilqa’ lil Mons Depasquale fil-ferħ tas-Sema. RIP

IL-KURAĠĠ LI NIĠĠEDDU
ITTRA PASTORALI GĦALL-AVVENT 2011

 Ittra Pastorali - Avvent 2011 (PDF)

Pastoral Letter - Advent 2011 (PDF)

Ħutna,
Din l-ittra qed tasal għandkom fl-ewwel Ħadd tal-Avvent, iż-żmien li jwassalna għall-Milied. Il-Milied, fl-aspett uman, huwa r-rakkont ta’ kif żewġ ħajjiet – ta’ Marija u ta’ Ġużeppi – inbiddlu biex jidħol Ġesu` f’ħajjithom. It-tnejn ġew imnebbħin minn Alla. It-tweġiba ta’ Marija kienet “jiena l-qaddejja tal-Mulej, ħa jsir minni skont kelmtek”. It-tweġiba ta’ Ġużeppi kienet li jieħu lil Marija bħala martu. Anke fina trid issir bidla biex jidħol Ġesù.
Il-Kuraġġ li ninbidlu
L-esperjenza tixhdilna kemm huwa minnu dak li jgħidu x-xjuħ tagħna li “min ma jiġġeddidx, jitqadded”. L-eżempji ta’ dan għandna kemm irridu, kemm fil-ħajja individwali, kif ukoll fil-ħajja ekkleżjali u soċjali. Hemm min jirraġuna li aħjar ma tħarrikx l-ilma qiegħed għax jagħmel ir-riħa! Imma propju għax ikun qiegħed, l-ilma jinten. L-ilma ġieri huwa safi!
Min-natura tiegħu l-bniedem ifittex li jiġġedded hu u jġedded madwaru. Il-ħajja hi proċess fejn ngħaddu minn fażi għall-oħra. Fl-istess ħin, il-bniedem kapaċi jagħmel reżistenza għat-tibdil. Għandu ħila li jxekkel dan il-proċess u jagħżel li jibqa’ mwaħħal mal-imgħoddi. Għax xi drabi, li tibdel jew tbiddel jista’ jiswielna prezz. Mhux biss huwa skomdu li noħorġu barra mir-rutina ta’ dak li s-soltu jsir, imma jaf ikun hemm ir-riskji. Infatti hemm min jagħmel l-argument li: kif aħna nafu, kif ser inkunu ma nafux, allura nibqgħu kif aħna! Huwa minnu li mhux kull tibdil huwa għall-aħjar, imma huwa veru wkoll li mhux sew li l-bniedem jibqa’ staġnat. Għalkemm f’xi aspetti tal-ħajja tajjeb li wieħed jidra jgħix f’ċerti sitwazzjonijiet li ma hemmx soluzzjoni għalihom, bħal fil-każ ta’ mard li ma jitfejjaqx, f`aspetti oħra, li wieħed jidra jgħix ċertu stil ta’ ħajja jaf ikun gwaj mhux żgħir. Għax meta jidra żżejjed, il-bniedem imewwet fih ix-xewqa li jtejjeb il-ħajja tiegħu u tal-oħrajn. Hemm periklu li meta taħkimna l-abitudni, fis-sens negattiv tagħha, ma nibqgħux ngħixu! L-abitudni kapaċi twassal għal-laxkezza, għall-abbużi u l-medjokrità.

Continue reading >>

Newsheet tal-Għaqdiet Kattolici - Diċembru 2011

 logonewsheet.jpg

Newsheet tal-Għaqdiet Kattolici - Diċembru 2011

Sussidju għall-Avvent 2011

Is-Segreterija Pastorali qed toffri dan is-Sussidju bħala għajnuna għall-operaturi pastorali matul iż-żmien liturġiku tal-Avvent. Nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw kontribut għal dan is-sussidju.
Niżżel kopja tas-Sussidju minn hawn

 Sussidju Avvent 2011

WERREJ

Daħla
L-Avvent

L-Ewwel Taqsima: Il-Ministeri fil-Kotba Mqaddsa
1.      Il-ministeri marbuta mal-kult fit-Tempju
2.      Id-doni u l-kariżmi fil-komunitajiet Pawlini
3.      Teoloġija Biblika tal-Ministeri tal-Lajċi

Continue reading >>

Ċirkulari ta’ Mons Isqof Mario Grech

Ċirkulari 19/2011

Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

Jitwaqqaf it-Terz Ordni Karmelitan

Għada l-Ġimgħa huwa jum partikulari għad-djoċesi tagħna għaliex il-Patrijiet Karmelitani ser iħabbru t-twaqqif uffiċċjali tat-Terz Ordni Karmelitan f’Għawdex. Din hija fraternità ta’ lajċi li jwegħdu lil Alla li ser jippruvaw jgħixu l-Evanġelju fl-ispirtu tal-Ordni Karmelitan u taħt id-direzzjoni tal-istess Ordni.

Fid-dawl tal-istorja interessanti tal-Karmelitani, jiġini f’moħħi meta xi Nsara marru fuq l-għolja tal-Karmelu fl-Art Imqaddsa biex jagħmlu l-esperjenza tal-profeta Elija. Għax skont it-tradizzjoni, Elija kien mar ifittex kenn fuq din l-għolja peress li kien żmien ta’ nixfa u kien mhedded minn għadd ta’ profeti foloz li kienu jaduraw alla mejjet. Peress li llum ukoll qed ngħixu fi żmien meta tant hawn nixfa spiritwali li xi “fjuri” tal-virtujiet umani u Nsara qed jidbielu u għandna madwarna profeti foloz li jwasslu tagħlim żbaljat u qarrieqi, in-Nisrani jħoss il-ħtieġa li jirtira f’xi post fejn ikun ċert li jista’ jitkellem ma’ Alla veru! Continue reading >>

GOZO DIOCESE receives EU funding to contribute to turn Gozo into an Eco Island

PRESS RELEASE
20th November 2011

Pope Benedict XVI has been an ardent supporter for many years of recognizing the truth of climate change and the collective responsibility to reduce carbon emissions and preserve clean air and clean water. In fact, he has been dubbed the “Green Pope” in diplomatic cables leaked by WikiLeaks.

And in a true example of “lived faith,” the pope and his leadership spearheaded renewable energy projects right in Vatican City. In 2008 the Vatican began installing 2,400 solar panels atop the pope’s audience hall, which prevents 230 tons of carbon dioxide from being emitted annually. The Vatican even flirted with the idea of going completely carbon neutral by reforesting degraded land in Hungary to offset their emissions, though critics assailed the plan for its focus on offsets over efficiency improvements. Continue reading >>