Archive for October, 2011

Iż-żjara tal-Isqof Grech fl-Awstralja - Komunikat n.28

28  ta Ottubru, 2011

Tberik tal-Maltese Bocci Club f’Deer Park

Għall-ħabta tas- 7.30 p.m. l-Isqof Mario Grech għamel zjara lil Maltese Bocci Club f’Deer Park fejn ingħata merħba minn madwar tlett mitt emigrant Malti. Billi dan l-aħħar saret estensjoni tas-sala principali ta dan il-club, l-Isqof intalab ibierek dan  il-post. Imbagħad, flimkien ma Fr. Manny Bonello, Fr Eddie Zammit, Arcipriet Cardona, Kan Gwann Sultana, Patri Remig Galea ofm., l-Isqof Grech iċċelebra l-Ewkaristija b’suffragju għal dawk li mejtin li għadhom rabta ma dan il-club li mietu matul din is-sena.

Continue reading >>

Messaġġ għal Jum Għawdex 2011
Lil Dr Joseph Ellis,President Circolo Gozitano.

MARIUS GRECH

EPISCOPUS GAUDISIENSIS

Messaġġ għal Jum Għawdex 2011

Lil Dr Joseph Ellis,
President Circolo Gozitano.

Il-fatt li qed nikteb dan il-messaġġ minn Melbourne, ma jnaqqasli xejn mill-ispirtu li qed iħeġġeġ lilkom li llum nġbartu biex tiċċelebraw Jum Għawdex! Għax jekk f’din l-okkazzjoni, kif huwa xieraq, iċ-Circolo Gozitano jgħati Ġieħ Għawdex lill-individwi Għawdxin li jkunu taw kontribut siewi lil gżiritna, f’dawn il-ftit ġimgħat li ilni l-Awstralja iltqajt ma għadd sabieħ ta emigranti Għawdxin u meta smajt l-istejjer tagħhom, skoprejt li fosthom hawn min tassew għamel isem mhux biss għalih innifsu imma ukoll għal Għawdex u għal pajjizna! Continue reading >>

Iż-żjara tal-Isqof Grech fl-Awstralja - Komunikat n.27

Komunikat no. 27

Zjara lid-Djar tal-Anzjani fis-Sunshine

Ħdejn il-knisja ta St. Bernardette, li hija mmexxija mill-membri tas-Socjeta Missjunarja ta San Pawl, hemm dar għall-anzjani bl-isem “St. Bernardette”.  Din id-dar taħmel parti minn sensiela ta djar simili mmexxija mill-Association for Catholic Homes. Fr Dennis Carabott mssp huwa d-direttur spiritwali tad-dar.. F’din id-dar hemm tlett sessjonijiet: parti hija hostle, parti ohra fejn joffru high level care u parti oħra għal dawk li jbatu mid-dementia. Numru sabieħ minn madwar mitt resident f’din id-dar, huma emigranti maltin u Ghawdex.
Continue reading >>

IR-RISPETT LEJN L-ANNIMALI
Stqarrija għall-istampa mill-Kummissjoni Interdjocesana Ambjent

28 ta’ Ottubru, 2011
104/2011

IR-RISPETT LEJN L-ANNIMALI

Matul dawn l-aħħar xhur il-media wasslitilna rapporti dwar każijiet xokkanti ta’ kefrija kbira fuq l-annimali. Dawn l-atti ġibdu l-attenzjoni tal-pubbliku inġenerali u ħolqu ferment mal-pajjiż kollu. Bla tlaqliq ta’ xejn, il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) tingħaqad mal-bqija tal-poplu u tikkundanna bla riżervi dawn l-atti barbareski. Li tispara fuq kelb u tidfnu ħaj, li tagħlaq kelb f’borża tal-plastik u titfgħu fiż-żibel ferut u agunija, li ssallab ġeru u ssammru rasu ’l isfel ma’ bieb ta’ residenza, minbarra li jnaqqsu mill-ġieħ tal-istess persuni li jwettquhom, huma atti li joffendu s-sentimenti tal-komunità u għalhekk huma atti li jitolbu kundanna serja li għandha tkun riflessa fis-sentenzi u l-pieni xierqa li jingħataw fil-qorti li jservu ta’ deterrent. Continue reading >>

Iż-żjara tal-Isqof Grech fl-Awstralja - Komunikat n.24

24 ta Ottubru, 2011

 

Quddiesa f’Deer Park
Dalghodu l-grupp Karizmatiku Mater Dei, li kull nhar ta Tnejn illaqa numru imdaqqas ta emigranti Maltin fil-knisja ta St. Peter Channel f’Deer Park, organizza laqgha specjali ta talb fl-istess knisja. Dan il-grupp beda l-mixja spiritwali tieghu madwar hmistax il-sena ilu fuq inizjattiva ta Martin u Carmen Sultana bl-ghajnuna tal-mibki Isqof Joe Grech li dak iz-zmien kien assistant priest f’din il-parrocca mal-kappillan il-Kan Dun Karm Borg. Continue reading >>

Iż-żjara tal-Isqof Grech fl-Awstralja - Komunikat n.25

25 ta Ottubru, 2011
Zjara lill-emigranti f’ Adelaide
Dalghodu l-Isqof Grech wasal  fil-belt kapitali ta Istat ta South Australia, Adeliade. Fl-ajruport sab jilqugh lil Patri Gabriel Micallef ofm, minn San Lawrenz Ghawdex,  lil Sr Giovanna Gauci, mill-parrocca ta San Gorg Victoria, li attwalment hija superjura Regjunali tas-sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta Gesu u rapprezentanti tal-komunita Maltija f’din il-belt.
L-ewwel laqgha saret mas-sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta Gesu f’Lockleys fejn ghandhom zewg komunitajiet  – wahda fid-dar Regjunali u ohra f’ dart al-anzjani San Rafel.  Attwalment fl-Awstralja hawn madwar 25 soru minn din il-Kongregazzjoni li kellha t-twaqqif taghha fid-djocesi t’Ghawdex permezz tal-hidma tal-Qaddeja t’Alla Madre Margerita Debrincat u Dun Guzepp Diacono.  Dawn is-sorijiet gew l-Awstralja ghall-ewwel darba fl-1954 meta fethu dar f’Mackay, Queensland wara zjara li kien ghamel fl-Awstralja sena qabel, l-Arcisqof Mikiel Gonzi.

Continue reading >>

Messaġġ fl-okkażjoni tal-Ewwel Ċentinarju mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali ta’ Kerċem

Format Word

MARIUS GRECH

EPISCOPUS GAUDISIENSIS

Messaġġ fl-okkażjoni tal-Ewwel Ċentinarju mill-Konsagrazzjoni
tal-Knisja Parrokkjali

Xtaqt ħafna nkun magħkom, il-komunità parrokkjali tiegħi, biex flimkien irroddu ħajr lil Alla f’dan l-ewwel ċentinarju mill-Konsagrazzjoni tal-knisja, imma minħabba d-dmir marbut mal-uffiċċju pastorali tiegħi, bħalissa ninsab fost ħutna l-emigranti fl-Awstralja. Eżattament f’dawn il-jiem qiegħed f’Melbourne, u lbieraħ kelli laqgħa sabiħa ħafna fejn kien hemm ġemgħa mdaqqsa ta’ emigranti Kerċmin!

Għalija din kienet grazzja doppja, għax filwaqt li reġgħu fakkruni f’għadd ta’ familji mir-raħal tagħna, ftakart ukoll li dawn kollha ħadu l-magħmudija fil-fonti tal-parroċċa, u għalhekk huma wkoll parti minna li llum qegħdin niċċelebraw dan l-ewwel ċentinarju. Bħalna, huma wkoll ġew imlaqqma fi Kristu f’din il-“binja” qaddisa; bħalna, huma wkoll laqgħu l-Kelma t’Alla, ħafna drabi bl-eżempji mill-ħajja ta’ San Ġirgor, f’dan it-tempju; bħalna, huma wkoll irċivew l-Ewwel Tqarbina u s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fi ħdan din il-komunità; fuq kollox, f’qalbhom hemm tħeġġeġ l-imħabba lejn Ommna tas-Sokkors li lejHa bħalna jirrikorru fit-taħbit tal-ħajja!

Continue reading >>

Iż-żjara tal-Isqof Grech fl-Awstralja - Komunikat n.21

20 ta Ottubru, 2011

Laqgħa fil-Maltese Community Council ta Victoria

Il-Prof. Maurice Cauchi MD., President tal-Maltese Community Council ta Victoria, ta merħba lill-Isqof Mario Grech li zar iċ-ċentru tal-Kunsill, anness mad-dar tas-Soċjeta Missjunarja ta San Pawl f’Parkville.  Flimkien ma membri oħra tal-Kunsill Malti, Prof Cauchi dawwar lill-Isqof Grech mal-post filwaqt li fissirlu d-diversi ħidmiet li jwettaq il-Kunsill. Fost ħwejjeġ oħra, l-Isqof waqaf jitkellem ma zewġ gruppi ta emigranti ta dixxendenza Maltija li qegħdin jitgħallmu l-lingwa Maltija.

Wara kelmtejn ta introduzzjoni minn Profs. Cauchi, l-Isqof Mario għamel dan il-messaġġ: “Nibda biex inrodd ħajr lil Kunsill Malti li stedinni biex niltaqa magħkom f’dan iċ-ċentru. Il-konoxxenza li qed nagħmel ta din l-istituzzjoni li matul is-snin wetqet ħidma kbira mal-emigranti ħutna, toffrili stampa oħra li matul din iz-zjara pastorali fostkom qed niġma bit-tama li ‘l quddiem ikolli l-possibilita li nixtarr dak li qed ngħix f’dawn il-ġimgħat.
Continue reading >>