Archive for September, 2011

Mons Isqof Mario Grech jiltaqa’ mal-istudenti fil-bidu tas-sena skolastika

Il-ħtieġa tal-logħob għat-tfal

Meta nhar it-Tnejn 26 ta’ Settembru 2011 l-Isqof Mario Grech iltaqa’ mal-istudenti li jattendu s-Seminarju Minuri u l-iskola sekondarja tal-Konservatorju, huwa wassal dan il-messaġġ:

Għalkemm għat-tfal tagħna ż-żmien tal-iskola huwa marbut mal-istudju, tajjeb inżommu quddiem għajnejna l-valur tal-logħob! Huwa minnu li hawn tfal li ħajjithom kollha jilagħbu; imma huwa fatt ukoll li llum rari naraw tfal jilagħbu fit-toroq tagħna! Il-profeta Żakkarija jgħid li wieħed mis-sinjali tal-preżenza t’Alla fostna huma t-tfal jilagħbu fil-pjazez u l-wesgħat tal-belt (8:1-8)! Kif tgħid l-idjoma Ingliża: “all work without play, makes Jack a dull boy” – għax tfal li ma japprezzawx il-logħob ħafna drabi jkunu maqtugħin għalihom, serji żżejjed, ċassi, nieqsa mill-vitalità! Il-logħob jgħin lit-tfal jissoċjalizzaw ma’ sħabhom – isiru aktar midħla ta’ xulxin, jirrelataw ma’ xulxin, jitgħallmu jitilfu u jirbħu, eċċ. Continue reading >>

PROGRAMME OF BISHOP GRECH’S VISIT TO AUSTRALIA

PASTORAL VISIT OF BISHOP MARIO GRECH TO AUSTRALIA
28 SEPTEMBER – 1 NOVEMBER 2011

 PROGRAMME

Friday  30th September:
7.45a.m. Arrival Sydney International Airport.

Saturday 1st October:
A.M. SBS Radio Interview.
10.30a.m. Mass for residents only at St Domenic’s Hostel Blacktown followed by lunch.
6:00pm Vigil Mass - La Valette Club, then meet Maltese Community.

Sunday 2nd October:
2:00pm Rosary,  2:30pm Mass - St Mary’s Cathedral.
Meet Maltese Community Council at Stanley Street then bus to North Sydney Leagues Club. Continue reading >>

Bishop Grech sends letter to Gozitan and Maltese emigrants in Australia

MARIUS GRECH

EPISCOPUS GAUDISIENSIS
_________________________________________________________

AN OPEN LETTER TO THE MALTESE AND GOZITAN EMIGRANTS
IN AUSTRALIA
My dear brothers and sisters emigrants,

In a few days time I will start off on my journey to come to you in Australia. Although it will be a long journey as you are far away, I am convinced that the ties that bind us together bring us together and will overcome the physical distances that separate us!

Indeed, all that I have learnt about the Maltese and Gozitan emigrants in Australia has helped me nurture in my heart sentiments which normally grow in the context of a family! Although this is my first time that I will be coming to the Australian continent, I feel that I am coming to a large family which embraces several generations of Maltese and Gozitans. I am convinced that your desire to welcome me is as strong as my longing to meet you. Continue reading >>

Ittra tal-Isqof lill-emigranti fl-Awstralja

MARIUS GRECH

EPISCOPUS GAUDISIENSIS

_________________________________________________________

ITTRA MIFTUĦA LILL-EMIGRANTI FL-AWSTRALJA

Għeżiez ħuti emigranti,

Ftit jiem oħra għandi nibda vjaġġ biex nasal għandhom fl-Awstralja. Għalkemm huwa vjaġġ twil għax tinsabu ’l bogħod, jien konvint li r-rabtiet ta’ bejnietna tant jagħmluna qrib ta’ xulxin li d-distanzi fiżiċi li jifirduna jintgħelbu!

Infatti, minn dak li qrajt u smajt dwar l-emigranti Maltin u Għawdxin fl-Awstralja, ġemmajt f’qalbi sentimenti li normalment inġarrabhom fil-kuntest ta’ familja! Infatti, għalkemm din hija l-ewwel darba li ser nirfes fuq il-kontinent Awstraljan, inħossni ġej għand familja kbira li tħaddan lid-diversi ġenerazzjonijiet ta’ Maltin u Għawdxin. Jien konvint li daqskemm għandi ħerqa jien biex niltaqa’ magħkom, daqstant ieħor hemm stennija fostkom biex tilqgħuni. Continue reading >>

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Ottubru 2011

logonewsheet.jpg

 Niżżel in-newsheet ta’ Ottubru

Help to victims of abuse

Communications Office
Archdiocese of Malta

22nd September 2011
82/2011

THE CHURCH OFFERS HELP TO THE VICTIMS OF ABUSE

At a meeting which took place between the Maltese Episcopal Conference and the Conference of the Religious Major Superiors, it was decided to publish this statement:
With reference to the facts and allegations which led to the decision given by the Magistrates’ Court some weeks back (which is still pending before the Courts, and hence cannot be prejudiced in any way), the Church authorities in Malta and Gozo, declare that they have been given legal advice, in the sense that, in this particular case, the Church, as an institution, does not have any legal responsibility for what was perpetrated by some individuals and that she cannot take upon herself such responsibility.
However, the Church authorities, without referring to any specific cases, and without prejudice for their position in the civil cases which may arise in the future, and without renouncing for their rights of defence which they can legally present, are taking the necessary steps for the setting up, of their own funds, a structure which will include psychiatric, psychological and social professionals who will provide all the necessary help in their respective field. This applies for every individual who, in any way, is proved to be a victim by individual pastoral functionaries. The Church is doing this as part of her pastoral and spiritual ministry.

Għajnuna lill-vittmi ta’ abbużi

Uffiċċju Komunikazzjoni
Arċidjoċesi ta’ Malta

22 ta’ Settembru 2011
82/2011

IL-KNISJA TOFFRI GĦAJNUNA LILL-VITTMI TA’ ABBUŻI

F’laqgħa konġunta li saret bejn il-Konferenza Episkopali Maltija u l-Konferenza tas-Superjuri Maġġuri tar-Reliġjużi, ġie deċiż li tiġi ppublikata din l-istqarrija:
B’referenza għall-fatti u l-allegazzjonijiet li taw lok għas-sentenza li ngħatat mill-Qorti tal-Maġistrati ftit tal-ġimgħat ilu (li għadha fil-preżent pendenti quddiem il-Qrati u ma għandha b’ebda mod tiġi ppreġudikata), l-Awtoritajiet tal-Knisja f’Malta u f’Għawdex qegħdin jiddikjaraw li ngħataw parir legali, fis-sens li f’dan il-każ partikulari, il-Knisja, bħala istituzzjoni, ma għandhix responsabbilta legali għal dak li seta` seħħ minn xi individwi u ma tistax titgħabba b’tali responsabbilta.
Madanakollu l-Awtoritajiet tal-Knisja, mingħajr ma jidħlu f’każijiet speċifiċi, bla preġudizzju għall-pożizzjoni tal-Knisja fil-proċessi ċivili li jistgħu jinqalgħu u mingħajr ma jirrinunzjaw għad-drittijiet ta` difiża li huma jistgħu legalment jinvokaw, bdew il-passi neċessarji biex titwaqqaf struttura li, permezz tagħha, a spejjeż tal-Knisja, professjonisti fil-qasam psikoloġiku, psikjatriku u soċjali, jipprovdu l-għajnuna kollha neċessarja fil-qasam proprju tagħhom. Dan jgħodd għal kull min jiġi ppruvat li kien, b’xi mod, vittma ta` xi abbuż minn funzjonarji pastorali ndividwali. Il-Knisja qed tagħmel dan bħala parti mill-missjoni pastorali u spiritwali tagħha.

President ġdid għall-Azzjoni Kattolika f’Għawdex

antoine-vassallo-ak.jpgFl-10 ta’ Settembru Mons Isqof Mario Grech ħabbar in-nomina ta’ President Djoċesan ġdid għall-Azzjoni Kattolika f’Għawdex: Antoine Vassallo, li se jmexxi l-ewwel laqgħa tad-Direttorju nhar il-Ħamis 15.
Is-sur Vassallo, li wasal fit-tmiem ta’ karriera twila fl-edukazzjoni, ilu involut fl-għaqda, fil-parroċċa  ta’ San Ġorġ u fid-djoċesi. Barra minn hekk, hu President-fundatur tal-Assoċjazzjoni tal-organizzazjonijiet non-governattivi (Gozo NGOs Association) u Chair tal-Fondazzjoni Belt Victoria; infatti ta’ spiss intgħażel biex jirrapreżenta lis-settur volontarju minħabba esperjenza wiesgħa.
Mons Grech ippreżenta lis-sur Vassallo fi tmiem Konċelebrazzjoni fid-Dar Ċentrali tal-Azzjoni Kattolika b’tifkira ta’ Manuel Saliba li miet għal għarrieda u għalhekk ħalla l-kariga battala wara qrib tletin sena.