Archive for June, 2011

Mons Isqof jiltaqa’ mal-Komunità parrokkjali tan-Nadur

Meta lbieraħ, l-Erbgħa 29 ta’ Ġunju 2011, solennità ta’ San Pietru u San Pawl, l-Isqof Mario Grech iċċelebra l-Ewkaristija mal-komunità parrokkjali tan-Nadur, fl-omelija tiegħu huwa wassal dan il-ħsieb:

Il-Kuraġġ tat-tama

Is-soċjetà tagħna għandha bżonn dik li darba Barack Obama sejjaħ “il-kuraġġ tat-tama”, liema tama ma tkunx isserraħ fuq il-qawwa tal-flus jew il-poter politiku, imma fuq Alla!

L-Ewropa hija mmarkta b’inċertezzi gravi. L-abbuż u l-użu ripressiv tal-poter, it-theddida tat-telf tal-impjiegi, l-insensittività lejn il-foqra jagħmlu parti mill-kultura tal-mewt ta’ żminijietna. In-nuqqas ta’ ċertezza dwar min hu l-bniedem qed tissarraf f’azzjonijiet li huma ta’ dannu għall-istess bniedem.  Il-vojt etiku u r-rifjut ta’ dak li huwa spiritwali jkomplu jfaqqsu problemi eżistenzjali. Dan kollu jirrendi t-telgħa tal-ħajja dejjem aktar wieqfa, tant li mhumiex ftit dawk li jaqtgħu qalbhom! Continue reading >>

Għotjiet ta’ €14,500 f’solidarjetà mal-Insara tal-Libja u tal-Ħonduras

Solidarjetà mal-Insara tal-Libja u tal-Ħonduras

 
Illejla, it-Tlieta 28 ta’ Ġunju 2011, Mons Isqof Mario Grech għadda s-somma ta’ €4,000 lill-Isqof Silvertru Magro OFM, Vigarju Apostoliku ta’ Bengażi. Offerta simili ser titwassal ukoll lill-Vigarju Apostoliku ta’ Tripli, l-Isqof Giovanni Martinelli OFM. F’nota personali, l-Isqof Grech wassal il-viċinanza tal-poplu Għawdxi mal-Knisja fil-Libja, u wiegħed it-talb biex ma ddumx ma sseħħ il-paċi fil-Libja.
 
L-Isqof Magro kien qed imexxi Għasar solenni fil-Bażilika tan-Nadur, fejn qed tiġi ċċelebrata l-festa tal-qaddisin San Pietru u San Pawl. F’kelmtejn ta’ radd il-ħajr, hu wera l-apprezzament lejn il-poplu Għawdxi għal dan il-ġest ta’ solidarjetà mal-Knisja fil-Libja.
 
Il-flus kienu nġabru bħala parti mis-sawma ta’ Ras ir-Randan imnedija b’sens ta’ solidarjetà mal-Insara li jgħixu fil-Libja u li bħalissa, flimkien mal-poplu Libjan kollu, għaddejjin mill-esperjenza diffiċli tal-gwerra.
 
Fl-istess jum, Mons Isqof Mario Grech ikkomunika l-għotja ta’ €6500 lill-Isqof Joe Bonello OFM, Isqof Koadjutur fid-djoċesi ta’ Juticalpa, il-Ħonduras. L-Isqof Bonello, imwieled ix-Xagħra, Għawdex, ġie ordnat isqof  fi Frar li għadda, u f’Marzu għamel żjara fid-Djoċesi Għawdxija.

L-Isqof Grech jiltaqa’ mal-komunità parrokkjali tax-Xewkija fil-festa tal-Battista

Nhar il-Ħadd 26 ta’ Ġunju, l-isqof Mario Grech iċċelebra l-Ewkaristija flimkien mal-komunità parrokkjali tax-Xewkija li kienet qed tiċċelebra l-festa f’ġieħ San Ġwann Battista. Fl-omelija tiegħu, l-Isqof tkellem dwar il-bżonn ta’ “rebbiegħa” fil-Knisja.

Rebbiegħa fil-Knisja

San Ġwann Battista kien jgħix f’epoka meta għal ħafna r-reliġjon Lhudija kienet tilfet il-qawwa tagħha! Kien żmien meta kienet tinħass il-ħtieġa ta’ riforma soċjali u reliġjuża. Għalkemm il-kult kien popolari, imma kienet qima formali u vojta mill-ispirtu. Flok ma kien iċ-ċentru tal-laqgħa ma’ Alla, it-tempju sar ċentru tar-ritwali. Dan kellu wkoll rifless fil-ħajja ta’ kuljum, tant li l-livell tal-moralità kien tbaxxa ħafna. Continue reading >>

Ordinazzjoni ta’ Żewġ Djakni

ORDINAZZJONI 

Nhar il-Ħamis 23 ta’ Ġunju 2011, Vġili tat-Twelid tal-Battista, Mons Isqof Mario Grech se jmexxi ċ-ċelebrazzjoni tal-Ordinazzjoni Djakonali ta’ Mark Bonello (Xagħra) u Daniel Grech (Kerċem). L-ordinazzjoni se ssir fil-Knisja Katidrali. Il-quddiesa tibda fil-5.30pm. Filwaqt li nistiednu lill-Poplu t’Alla jitlob għal dan iż-żewġ ordinandi, inħeġġu biex fil-familji u fil-knejjes tagħna jsir talb ħerqan għall-vokazzjonijiet.

Jiggradwaw l-istudenti tal-Form V tas-Seminarju Minuri

TKUNUX TALLABA!

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Quddiesa tal-gradwazzjoni tal-istudenti tal-Form V
Seminarju Minuri ta’ Għawdex – Il-Ħamis 16 ta’ Ġunju 2011

Inħeġġiġkom biex ma ċċedux għall-kultura ta’ żminijietna li tridna nkunu tallaba! Sfortunatament hawn min jaqbillu jimbotta ’l quddiem kultura li biex wieħed isib xogħol, iġib permess, jingħata kura, jieħu self mill-bank jew jara li d-drittijiet tiegħu jkunu mħarsa, dan irid jinżel għarkupptejh quddiem ħaddiehor! Biex jissaħħaħ dan il-“paternaliżmu soċjali” kemm fil-kamp pubbliku kif ukoll fil-privat, huwa bħal donnu mistenni li l-ewwel irid jitkarrab, imbagħad jinqeda. Flok ma huwa rikonoxxut għal dak li hu u l-ħiliet li għandu, il-bniedem jikseb dak li huwa dovut lilu bi pjaċir! Din il-kultura tmur kontra d-dinjità tal-bniedem u tistona qatieħ fi żminijiet meta niftaħru bil-kisbiet tad-drittijiet ċivili tagħna!

Continue reading >>

50 sena mill-Kunsill Ċiviku ta’ Għawdex

GĦAWDEX FIL-QAFAS NAZZJONALI

Diskors tal-Isqof Mario Grech
Seminar fl-okkażjoni tal-50 Sena tal-Kunsill Ċiviku ta’ Għawdex
Kempinski Hotel, San Lawrenz – It-Tlieta 14 ta’ Ġunju 2011

Il-fatt li ħamsin sena ilu f’Għawdex, bl-Ordinanza No. XI tal-14 ta’ April 1961, twaqqaf il-Kunsill Ċiviku, fost ħwejjeg oħra jgħidilna li nofs ta’ seklu ilu grupp ta’ Għawdxin sarrfu l-imħabba tagħhom lejn gżiritna mhux fi tpaċpiċ vojt imma f’azzjoni konkreta. Huma mhux biss irnexxielhom jikkonvinċu lill-Awtoritajiet Ċentrali biex joħolqu struttura li, għalkemm tieħu ħsieb l-interessi tal-Għawdxin bħala reġjun, tkun parti mill-qafas istituzzjonali ta’ pajjizna, imma rnexxielhom ukoll jinvolvu lill-poplu Għawdxi f’dan il-proġett. B’dan il-pass, mingħajr ma ħolqu diviżjoni fuq livell nazzjonali, huma kebbsu sens patrijottiku b’rispett dovut lejn Għawdex – reġjun li għandu l-karatteristiċi ġeografiċi, etnoloġiċi, ekonomiċi, reliġjużi u storiċi tiegħu!

Continue reading >>

Mons Isqof dwar l-evanġelizzazzjoni tal-ekonomija

EVANĠELIZZAZZJONI TAL-EKONOMIJA U L-ĠID MATERJALI

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Festa f’ġieħ Sant’Antnin ta’ Padova
Komunità tal-Franġiskani Minuri, Għajnsielem – Il-Ħadd 5 ta’ Ġunju 2011

Il-Vangelu ta’ Ġesù Kristu għandu qawwa li jibdel lill-bniedem u lis-soċjetà! Meta l-Vanġelu nilqgħuh b’mod sħiħ u awtentiku, dan isir għajn ta’ tiġdid veru li jixraq lid-dinjità tal-bniedem. Sant’Antnin ta’ Padova tant emmen fil-qawwa tal-evanġelizzazzjoni li sar magħruf bħala Doctor Evangelicus.

Continue reading >>

Messaġġ tal-Isqfijiet wara r-Referendum

Messaġġ tal-Isqfijiet wara r-Referendum dwar id-Divorzju

Għadna kemm għaddejna mir-Referendum Konsultattiv dwar id-dħul tad-Divorzju f’pajjiżna. Aħna qed nippubblikaw din in-nota qabel ma sirna nafu r-riżultat tar-referendum. Xtaqna li din ir-riflessjoni tagħna tkun indipendenti mir-riżultat. Din id-darba, dan ir-riżultat tar-Referendum mhux il-għan li rridu nilħqu, iżda l-punt ta’ tluq ta’ sforz kbir u nvestiment tal-Knisja u tal-pajjiż tagħna favur iż-żwieġ u l-familja. Continue reading >>