Archive for March, 2011

Il-formazzjoni ta’ kuxjenza Kattolika

KUXJENZA RETTA

(Sintesi tal-) Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Ċelebrazzjoni tat-Tiġdid tal-Wegħda Leġjunarja (Acies)
Parroċċa Xewkija – Il-Ħadd 27 ta’ Marzu 2011

Il-kuxjenza u l-ordni morali oġġettiv

Kull abbuż mill-kuxjenza tal-bniedem huwa delitt faħxi kontra l-bniedem u kontra Alla. Min jifga l-kuxjenza jkun qed jifga lill-bniedem! Kliem li minflok ma jdawwal u jiggwida għall-formazzjoni retta tal-kuxjenza, jifforma ħażin, jiżgwida, jew jagħmi l-kuxjenzi, huwa kliem abbużiv u jista’ jagħmel ħsara li l-konsegwenzi tagħha huma irreparabbli sew fuq livell personali kif ukoll soċjali. Continue reading >>

NOTA DUTTRINALI U PASTORALI TAL-ISQFIJIET MALTIN LIS-SAĊERDOTI

L-impenn u l-imġieba fir-rigward taż-żwieġ u l-familja

Għeżież kollaboraturi tagħna,

Konxji mill-piż li qed iġġorru intom is-saċerdoti, flimkien magħna l-Isqfijiet, bħala għalliema u gwidi tad-dixxipli tal-Mulej u ta’ dawk li qegħdin ifittxu s-sewwa dwar il-ġmiel taż-żwieġ, ħassejna li għandna noffrulkom din in-nota duttrinali u pastorali.

Qegħdin ngħixu f’ċirkustanzi li, kif sejjaħnilhom fl-aħħar Ittra Pastorali tagħna, huma żmien ta’ grazzja biex permezz ta’ katekeżi u ħidma pastorali, ngħinu biex mill-ġdid tinbena kultura favur iż-żwieġ. Hija xewqa tagħna li din « in-nota duttrinali u pastorali » tgħinkom f’din il-missjoni tagħkom. Continue reading >>

Shift of ECHR finally acknowledges the diversity of approaches in Europe regarding religious symbols in the public square

COMECE Press 18/03/2011

 

comece_logo_anim_neu.gifCOMECE welcomes the sound judgment of the European Court of Human Rights in Strasbourg in the case Lautsi vs Italy. The Grand Chamber of the ECHR stated on 18 March 2011 that the presence of crucifixes in Italian State-school classrooms is not contrary to the right to education. This decision clearly refutes the previous 2009 judgment of the ECHR Chamber. COMECE sees in this decision an acknowledgement of the legitimate place of Christianity in the public square as well as the recognition of the diversity of cultural traditions in Europe.

It is a fact that all over Europe, there is a variety of models ruling the question on how to deal with religion and religious symbols in public schools and public life. This diversity results from the Member States’ different traditions, identities and histories, and within the context of different Church-State relations. The court rightly acknowledges that the absence “of a European consensus on the presence of religious symbols in State schools” has to be taken into account to assess this case.
Continue reading >>

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - April 2011

logonewsheet.jpg

 Niżżel in-newsheet ta’ April mill-link ta’ hawn

REĠISTRAZZJONI FIL-FORM 1 FL-ISKEJJEL TAL-KNISJA F’GĦAWDEX

AVVIŻ
MIS-SEMINARJU MINURI U MILL-ISKOLA SEKONDARJA TAL-KONSERVATORJU TAL-ISQOF TAD-DJOĊESI  T’GĦAWDEX

Il-ġenituri/kustodji tal-Istudenti ta’ Year 6 illi jattendu fl-Iskejjel Primarji tal-Istat, DEJJEM JEKK IRIDU, huma ġentilment mitluba jirreġistraw lil uliedhom għad-Dħul fl-Ewwel Klassi tas-Seminarju Minuri u tal-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof nhar it-Tlieta u l-Erbgħa, 5 u 6 t’April mid-9:00 a.m. sal-11.30 a.m. 
 
L-applikazzjonijiet għat-tfal subien jimtlew fis-Seminarju Minuri waqt li għat-tfal bniet jimtlew fl-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof (dħul mill-parking tal-Isptar Ġenerali t’Għawdex). Min japplika mitlub jieħu miegħu: Ċertifikat oriġinali tal-Magħmudija u tat-Twelid tat-tifel/tifla kif ukoll żewġ ritratti tiegħu/tagħha.  Tkun mitluba wkoll il-Karta tal-Identita’ tal-Ġenituri.  It-tfal iridu jkunu mwielda bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Diċembru 2000.  Isir ħlas ta’ €10 mal-applikazzjoni.

Se ssir laqgħa informattiva dwar dawn l-applikazzjonijiet l-Erbgħa 30 ta’ Marzu 2011.  Fil-kas tas-Subien il-laqgħa ser tkun fis-Sala tal-Azzjoni Kattolika (dħul minn Triq Sir Arturo Mercieca, Victoria) fid-9.00 a.m.  Fil-kas tal-Bniet il-laqgħa ser tkun fl-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof (dħul mill-parking tal-Isptar Ġenerali t’Għawdex) fis-6.00 p.m. 

Seminar dwar il-Volontarjat fil-Festi

KUMMISSJONI FESTI ESTERNI
(Djoċesi ta’ Għawdex)
c/o Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb
Trqi Sir Paul Boffa, Victoria
____________________________________________________________________________________
STQARRIJA GĦALL-MIDJA

SEMINAR DWAR
IL-VOLONTARJAT FIL-FESTI GĦAWDXIN

Nhar is-Sibt 2 ta’ April 2011, fis-Sala prinċipali ta’ Dar l-Arka f’Għajnsielem, mit-8.30a.m. sa nofsinhar, il-Kummissjoni Festi Esterni fi ħdan il-Kulleġġ tal-Kappillani ta’ Għawdex, fl-okkażjoni tas-Sena ddedikata lill-Volontarjat, ser torganizza Seminar dwar il-Volontarjat fil-Festi Għawdxin, bit-tema: ‘Il-Festi f’Għawdex – Potenzjal ta’ Volontarjat… X’inhu l-futur?’

F’dan is-Seminar ser jiġu ppreżentati żewġ taħdidiet prinċipali, l-ewwel waħda mill-Profs Mario Vassallo, lecturer tas-Soċjoloġija fl-Università ta’ Malta, dwar il-valur tal-volontarjat vis-á-vis il-Festi Għawdxin, u t-tieni minn Kevin Sciberras, President tal-Kunsill tal-Kultura f’Għawdex, dwar il-futur tal-volontarjat fir-realtajiet preżenti (b’mod speċjali l-festi) fil-gżira Għawdxija. Wara jkun hemm ħin għal-diskussjoni f’diversi workshops, fost dawk preżenti. Il-laqgħa tiġi konkluża b’interventi qosra mill-Onor Dr Anton Refalo, kelliem għal Għawdex għall-PL, l-Onor Giovanna Debono, Ministru għal-Għawdex u l-E.T. Mons Mario Grech Isqof t’Għawdex.

Is-Seminar huwa intiż li jifforma stampa reali tal-volontarjat marbut mal-festi f’Għawdex, jgħin biex jinħolqu strutturi li jistgħu jsaħħu dan il-volontarjat u jistudja l-futur ta’ din ir-realtà fil-kuntest tal-gżira Għawdxija ta’ għada.

Għal dan is-Seminar qed jiġu mistiedna, fost l-oħrajn, rappreżentanti minn kull Għaqda jew Oraganizzazzjoni fi ħdan il-Parroċċi jew Soċjetajiet Mużikali li l-ħidma tagħhom hija relatata mal-organizzazzjoni tal-Festa Patrunali.

George Cefai
Segretarju

Pontifikal ta’ San Girgor, Kerċem

L-GĦEJJUN TAL-VERITÀ DWAR IN-NATURA TAŻ-ŻWIEĠ

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Pontifikal ta’ San Girgor
Parroċċa Kerċem – Il-Ħadd 13 ta’ Marzu 2011

Il-bniedem mhuwiex sid tal-verità

Il-bnedmin maħluqa biex isibu l-verità u jgħixu skont il-verità. Meta l-bniedem ma jgħixx skont is-sewwa, jgħaddi ħajja miżera ħafna. Is-siltiet mill-Iskrittura li għadna kif qrajna (Ġen 2,7-9; 3,1-7; Rum 5,12-19; Mt 5,12.17-19) ikomplu jdawluna dwar kemm hi komplessa din l-esperjenza tat-tfittix tal-verità u li aħna nibqgħu sħaħ fil-verità. Adam u l-Eva jċedu għat-tentatur għax jagħmlilhom proposta li taqbel ħafna mal-bżonn li kien hemm f’qalbhom: “Alla jaf li dakinhar li tieklu minnu [il-frott], jinfetħu għajnejkom u ssiru bħal allat li jafu t-tajjeb u l-ħażin” (Ġen 3,5). Billi għandu fih ix-xewqa naturali li jkun jaf it-tajjeb u l-ħażin biex jagħżel il-veru mill-gidba, il-bniedem ċeda għal din it-tentazzjoni. It-tentazzjoni ma kienitx biex ma jfittixx is-sewwa, imma dwar fejn seta’ jfittex is-sewwa. Hawn kien l-iżball tal-ewwel bniedem: meta hu stess ried isir il-għajn ta’ x’inhu s-sewwa, il-ħażin, il-veru u l-falz u hekk ma baqax jirrikonoxxi lil Alla bħala Alla li minnu aħna nsiru nafu x’inhi l-verità u x’inhu t-tajjeb. Din hija t-tentazzjoni tal-bniedem ta’ dejjem, imma partikularment tal-bniedem tal-lum.

L-Evanġelju jirrakkonta l-esperjenza ta’ Kristu fid-deżert fejn it-tentatur jipprova jfixklu billi jattakkah dwar il-vertità, billi jnissillu dubju dwar il-verità: “Jekk inti Bin Alla, ordna li dan il-ġebel isir ħobż … Inxteħet għal isfel” (Mt 4,6). Din hija wkoll l-esperjenza tagħna l-bnedmin li kontinwament minn ġewwa u minn barra qed niġu kkonfrontati dwar x’inhi l-verità u jippruvaw inisslulna dubju dwar il-verità miksuba! Continue reading >>

Pellegrinaġġ Penitenzjali Djoċesan

EKLISSI TAD-DNUB

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Pellegrinaġġ Penitenzjali tar-Randan
Parroċċa Kerċem – Il-Ġimgħa 11 ta’ Marzu 2011

 Alla ġie mwarrab

“Ħuti, jekk xi ħadd minnkom jitbiegħed mis-sewwa u xi ħadd ieħor iġibu lura, dan għandu jkun jaf li min iressaq mit-triq il-ħazina ’l xi midneb, jeħles ruħu mill-mewt u jostor kotra ta dnubiet” (Ġak 5:19-20) Hekk għadna kif smajnih jgħidilna lill-Appostlu Ġakbu. Dan id-diskors jasal f’widnejna llum meta qegħdin ngħixu f’epoka fejn għandna dik li l-Papiet isejħulha “eklissi tad-dnub”, jiġifieri li d-dnub inħeba, li d-dnub biddel ismu u dak li hu ħażin bdejna ngħidlu li huwa tajjeb. L-għerq ta’ kull ħażen huwa l-istess ħażen, għaliex id-dnub mhux biss huwa għemil ħażin imma jikkawża sensiela ta’ ħażen, iġib il-ħażen, u min jagħmilha mal-midneb huwa stess jiċċappas bil-konsegwenzi tad-dnub.

Jekk hawn l-eklissi tad-dnub dan ġej ukoll għaliex eklissa Alla. Jekk ħbejna d-dnub dan ġej għaliex ħbejna lil Alla; jekk insejna x’inhu dnub, dan huwa konsegwenza tal-fatt li nsejna min hu Alla. Hemm proporzjonalità bejn il-kriżi tad-dnub u l-kriżi spiritwali. Daqskemm soċjetà tkun warrbet lil Alla, daqshekk ieħor tiftaqar fis-sens tad-dnub. Jekk hemm kriżi spiritwali gravi, il-kriżi tad-dnub hija daqstant ieħor serja. Continue reading >>