Archive for December, 2010

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Jannar 2011

logonewsheet.jpg

Nizzel n-newsheet ta’ Jannar 2011 minn hawn

STQARRIJA TAL-KONFERENZA EPISKOPALI AWSTRALJANA

Media Release
December 28, 2010

Australian Catholic Church mourns a holy and gentle pastor
– Bishop Joseph Angelo Grech, 1948-2010

It is with great sadness that we inform you of the death of Bishop Joseph Angelo Grech, Bishop of Sandhurst, Victoria, at the age of 62.
Bishop Joe Grech took ill on 22 December with a recurrence of a blood disorder. His condition deteriorated on Christmas Day, and he died peacefully in St Vincent’s Private Hospital Melbourne with Archbishop Mark Coleridge and Fr Maurizio Pettena CS, as well as family members and close friends at his side.
Maltese-born Bishop Joseph Angelo Grech was born in 1948 and ordained to the priesthood in 1974. He was installed as the sixth Bishop of Sandhurst on 27 April 2001.
President of the Australian Catholic Bishops Conference Archbishop Philip Wilson today paid tribute to Bishop Joe as an exceptional pastor.
“My brother Bishops and I are deeply saddened by the death of Bishop Joe Grech. Bishop Joe has been a wonderful member of the Episcopal Conference. He has made a tremendous contribution to the Church in Australia because of his deep faith and spirituality, which has been shown especially in the zeal with which he dealt with issues
of migrants and refugees and his outreach to young people. He has also shown a wonderful support and commitment to Charismatic prayer groups in this country”, he said. Bishop Joe’s commitment to the people of the Diocese of Sandhurst was that of a man with a deep love for humanity and a great enthusiasm for the Gospel of Jesus Christ.
Bishop Joe is quoted as saying: “I love Jesus Christ and want everyone to have the same opportunities to know and love him as I do.” Bishop Joe was the Bishops’ delegate for Youth and Young Adults and for Migrants and Refugees, and he served in these roles with joy and a deep compassion. Bishop Joe frequently spoke out on the treatment of asylum seekers and refugees in Australia, and he matched these words with pastoral action, through his involvement in the establishment of services in remote detention centres. Young people around Australia will feel particularly keenly the loss of Bishop Joe whose enthusiastic manner, unique and charismatic style of preaching and gentle pastoral sensibility helped many young people encounter the spirit of Jesus Christ.
Further details and funeral arrangements will be provided as they come to hand.
Eternal rest grant unto him and may perpetual light shine upon him. May he rest in peace.
For media enquiries please contact Beth Doherty 0407 081 256 or Fr Brian Lucas 0419 243 959.

MESSAĠĠ MILL-ISQFIJIET MALTIN

bishop-joseph-gech2.jpgFtit siegħat ilu waslet l-aħbar li l-Eċċellenza Tiegħu l-Isqof Joe Grech, Isqof ta’ Sandhurst fl-Awstralja, temm il-missjoni tiegħu fuq din l-art u mar jingħaqad ma’ Kristu Rxoxt fid-Dar tal-Missier.
L-Isqof Joe Grech li huwa mill-Arċidjoċesi ta’ Malta, għal ħafna snin wettaq il-missjoni tiegħu bħala saċerdot u bħala isqof fl-Awstralja kemm għall-emigranti Maltin f’dak il-kontinent, kif ukoll għall-poplu t’Alla fl-Awstralja fdat f’idejh.
L-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex flimkien mal-Kleru u mar-Reliġjużi u l-Lajċi li tant drabi l-Isqof Grech saħħaħ bix-Xandir tal-Kelma, b’sens qawwi ta’ fidi u tama, jingħaqdu fit-talb f’dan il-mument speċjali mal-familja tal-Isqof Grech, mal-aħwa tiegħu fl-Episkopat fl-Awstralja, mal-Kleru, Reliġjużi u Lajċi fid-Djoċesi ta’ Sandhurst u ma’ dawk kollha li f’ħajtu gawdew mill-ħidma pastorali tiegħu.

IL-BIKJA TAT-TARBIJA TA’ BETLEM
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Pontifikal ta’ nhar il-Milied 2010
Knisja Katidrali – Is-Sibt, 25 ta’ Diċembru

F’Betlem Alla tkellem!

L-ikbar gwaj tagħna l-bnedmin mhux il-ġlied, il-mard, u l-faqar, imma meta Alla jibqa’ sieket jew jiġi msikket. Is-silenzju ta’ Alla għandu jwaħħaxna għaliex jekk aħna ma nisimgħux lil Alla jkellimna, nitħawdu aħna u nħawdu madwarna. Din mhix fantasija: inħarsu ftit madwarna u naraw kif kull ma jmur id-diżordni qiegħed jikber u jolqot lil dak u lill-ieħor, lill-familji, lill-gruppi, lis-soċjetà u forsi wkoll lill-Knisja. Mhux għaliex Alla ma jinterresahx il-bniedem jew għaliex Alla waqa’ fil-muta, imma għaliex propju aħna ttarraxna: qegħdin nagħlqu widnejna u qegħdin noħolqu l-istorbju biex ninnewtralizzaw il-vuċi t’Alla.

Imma fil-lejl tal-Milied dwiet il-bikja tat-tarbija ta’ Betlem. F’dan il-lejl mat-twelid tat-tarbija ta’ Betlem instemgħet twerżieqa ġdida. Hija l-bikja ta’ Alla. It-twerżieqa ta’ Alla. Għaliex din it-tarbija mhix tarbija komuni, imma dan huwa l-Iben t’Alla li sar bniedem. It-tarbija li llum qegħdin inqimu hija propju l-Kelma ta’ Alla, Ġesù Kristu, kif qrajna fil-prologu tal-Vanġelu ta’ San Ġwann: ‘Fil-bidu kienet il-Kelma, u l-Kelma kienet għand Alla u l-Kelma kienet Alla”. Il-Kelma mlissna sa mill-eternità minn Alla l-Missier, fil-milja taż-żmien saret laħam, saret bniedem: Il-Kelma saret ġisem u għammret fostna u rajna sebħha, sebħ bħalma għandu l-Iben il-Waħdieni minn għand Missieru, mimli grazzja u verità” (Ġw 1,14). Altru li Alla mhux sieket u li Alla mhux fil-muta!

Continue reading >>

FIL-ĠRAJJA TAL-MILIED ALLA U L-BNIEDEM JILTAQGĦU FLIMKIEN
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Pontifikal tal-Lejl tal-Milied
Knisja Katidrali – Is-Sibt 25 ta’ Diċembru 2010

Il-qalb tal-bniedem tixtieq lil Alla

Il-lejl tal-Milied huwa lejl illi fina joħloq ċerta nostalġija. Ma ngħidx nostalġija mnebbħa mir-rakkont poetiku li għadna kif smajna tat-twelid ta’ Ġesù f’Betlem; imma ngħid nostalġija taċ-ċkunija tagħna meta ta’ tfal konna niċċelebraw il-Milied. Imma, jiena ngħid illi l-Milied illum, forsi b’mod inkonxju, joħloq fina nostalġija oħra, speċjalment meta nikkunsidra li l-qalb umana, allura l-qalb tiegħi u l-qalb tiegħek, hija qalb mimlija bl-imħabba u bit-tradimenti, qalb mimlija b’kuraġġ u bil-biża’, qalb mimlija biċ-ċertezzi u fl-istess ħin mimlija dubji! F’mumenti bħal dawn, jekk irridu nkunu sinċieri, żgur li fil-qalb ta’ kull wieħed u waħda minna hemm nostalġija – imma issa mhux nostalġija għal meta konna tfal, imma għal dak li huwa tajjeb, veru u sabiħ. Bir-raġun ninġabru madwar it-tarbija ta’ Betlem, għaliex din in-nostalġija profonda u eżistenzjali hija wkoll nostalġija għal Alla. Forsi aħna stess m’aħniex konxji li fina hemm din ix-xewqa għal Alla.

Dan huwa l-lejl tal-Milied li fih Alla sar bniedem u għammar fostna biex jgħin lill-bniedem itemm din in-nostalġija tiegħu! Inħoss li dan id-diskors jgħodd ħafna għal żminijietna, għaliex fostna nilmaħ tendenzi ta’ bnedmin illi tilfu lil Alla jew rrinunzjaw għal Alla. Madwarna tinħass żiffa ta’ atejiżmu. Niflu ftit kif qed nitkellmu fuq ċerti issues. Saħansitra hawn min b’wiċċu minn quddiem jistqarr li Alla ma jfisser xejn għalih. Min jiċħad ’l Alla, imbagħad jasal biex jiċħad lill-bniedem!

Continue reading >>

Ħatra Vigarju Parrokkjali Parroċċa San Ġorġ

Illum, l-Erbgha 15 ta’ Dicembru, Mons Isqof Mario Grech hatar lil Mons Anton Borg bhala Vigarju Parrokkjali fil-Parrocca ta’ San Gorg, fir-Rabat, Ghawdex.

DIGRIET

Ħatra Vigarju Parrokkjali
Parroċċa San Ġorġ
Konxju mid-dmirijiet pastorali tiegħi, bi premura kbira lejn il-kura pastorali fil-parroċċa ta’ San Ġorġ, biex insaħħaħ il-ħidma pastorali fil-parroċċa kif ukoll biex insostni lill-Arċipriet Cardona; biex nevita li jippersistu azzjonijiet li jimminaw u jeskludu l-ministeru tal-Arċipriet kif ukoll biex nassigura li kull inizjattiva pastorali fil-parroċċa titlaq bl-approvazzjoni tal-awtorità leġittima fil-parroċċa, qed naħtar lil Mons Anton Borg bħala Vigarju Parrokkjali fil-Parroċċa ta’ San Ġorġ. Hija xewqa tiegħi li din il-ħatra tgħin biex tissaħħaħ il-komunjoni ekkleżjali.
14 ta’ Diċembru 2010

+ Mario Grech                                   Dun Charles Sultana
Isqof ta’ Għawdex                            Segretarju

IL-KNISJA U L-LIĠI TAL-VOLONTARJAT

Kemm-il darba ssemma u nkiteb fuq il-mezzi tax-xandir u l-istampa li l-Knisja f’Malta għandha xi diffikultajiet dwar il-Liġi li tirregola Organizazzjonijiet Volontarji u l-Amministrazzjoni tagħhom.
Ġieli ġie allegat li dawn id-diffikultajiet huma li l-Knisja ma tridx li tagħti rendikont skont din il-Liġi, tad-dħul u l-infieq finanzjarju tal-attivitajiet tal-Organizazzjonijiet tagħha. Dan mhux il-każ. Id-diffikultajiet huma ta’ natura oħra. Billi t-taħdidiet mal-awtoritajiet konċernati għadhom għaddejjin u jidhru li resqin lejn it-tmiem, jidhrilna li mhux prudenti nagħtu aktar dettalji.
L-Awtoritajiet tal-Knisja jirringrazzjaw lill-benefatturi li bl-offerti u s-sehem tagħhom isostnu l-hidmiet tal-organizazzjonijiet tal-Knisja b’risq min hu f’xi bzonn. Nirringrazzjaw ukoll lill-Awtoritajiet Ċivili li dejjem sabu mezz legali biex jibqgħu jagħtu s-sussidju tant meħtieġ biex dawn l-organizazzjonijiet jibqgħu jagħtu dan is-servizz.

Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni
Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons Mario Grech Isqof ta’ Għawdex

Ċirkulari 15/2010

Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni

Lir-Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Għeżież,
Fis-solennità tal-festa tal-Kunċizzjoni aħna rroddu ħajr lil Alla għad-don tal-ħajja li tana fit-tnissil ta’ Marija ta’ Nazaret. Bit-tnissil għall-ħajja ta’ Marija feġġet it-tama għalina, għax minnha twieled Ġesù, il-Feddej tagħna.

Il-ħajja umana għandha valur assolut u għalhekk għandha tiġi mħarsa u mgħejjuna f’kull ċirkustanza, speċjalment f’mumenti meta tkun dgħajfa.

Continue reading >>