Archive for March, 2010

Padre Bartolomeo Sorge SJ
L’immigrazione ed il Vangelo

padreborolomeosorge.jpegDiscorso di Padre Sorge tenuto presso i Gesuiti, Gozo il 25 marzo 2010 in occasione dell’anno europeo dedicato alla lotta alla povertà e l’esclusione sociale

 Discorso di Padre Sorge(mp3)

The Maltese Herald - 30 ta’ Marżu 2010

The Maltese Herald Logo

Fil-ħarġa ta’ The Maltese Herald ta’ din il-gimgħa Charles Spiteri jirraporta fuq Konferenza dwar in-Narpro Technology u dwar il-preperazzjoni ta’ Kor taż-Żgħażagh li ser jieħu sehem fl-okkażjoni tal-laqgħa tal-Papa maż-żgħażagħ.

Funzjonijiet tat-Tridu tal-Għid fil-Parroċċi u fil-Knejjes f’Għawdex 2010

Niżżel il-dettalji dwar il-Funzjonijiet tat-Tridu tal-Għid fil-Parroċċi u fil-Knejjes f’Għawdex mill-link ta’ hawn taħt:-

IĊ-ĊELIBAT SAĊERDOTALI FIL-KNISJA KATTOLIKA
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
fl-okkażjoni tas-Solennità ta’ San Ġużepp
Parroċċa Qala – Il-Ħamis, 18 ta’ Marzu 2010

San Ġużepp ma kienx saċerdot, imma kellu moħħ u qalb saċerdotali! Il-Papa Ġwanni Pawlu II sejjaħ lil San Ġużepp bħala “il-kustodju tal-Feddej”. Dan t-titlu japplika wkoll għas-saċerdot li huwa l-għassies ta’ Kristu, mhux biss billi jgħasses b’ħafna għożża l-Ewkaristija u l-grazzja li huwa jqassam f’isem Kristu kull meta jxandar il-Kelma u jiċċelebra s-sagramenti, imma wkoll meta huwa jgħasses fuq il-poplu t’Alla. Għalhekk, bir-raġun li xieraq li f’din is-sena ddedikata lis-saċerdoti, nirriflettu dwar il-figura tal-Patrijarka San Ġużepp u nitolbu bl-interċessjoni tiegħu ħalli fil-Knisja ta’ Kristu s-saċerdot jibqa jgħix is-sejħa tiegħu bil-fedeltà.

Id-don taċ-ċelibat

Biex seta’ jkun il-kustodju ta’ Ġesù, Ġużeppi irrinunzja għall-paternità fiżika. Ġużeppi u Marija kellhom il-pjan li jiżżewġu u jiffurmaw familja, tant li kienu diġà tgħarrsu uffiċjalment; imma mbagħad Alla jidħol fl-istorja tagħhom u jagħżilhom. Lil Marija sejħilha għal maternità verġinali: hi kellha tnissel il-Verb bil-qawwa tal-Għoli u tibqa’ verġni. Minn Ġużeppi, Alla talab li jibqa’ verġni u fl-istess waqt jifrex il-paternità affettiva u spiritwali fuq Ġesù. Kien Ġużeppi li għen lil Ġesù jikber fiż-żmien, fl-għerf u fil-grazzja! Ġużeppi jaċċetta li jgħix ħajja kasta biex hekk jintelaq f’idejn Alla u jkun tiegħu f’kollox.

Continue reading >>

Konferenza dwar in-Napro Technology - metodu naturali tat-tnissil

Nhar il-Ħadd 21 ta’ Marzu fl-10.00a.m. id-Direzzjoni ta’ Dar Ġużeppa Debono ser torganizza konferenza dwar in-”Napro Technology”, li hu metodu naturali tat-tnissil. Il-konferenza se ssir minn Dr Magaret Spiteri MD, u hi indirizzata għall-għarajjes, kif ukoll għall-miżżewġin li jixtiequ jew qed jistennaw tarbija. Il-konferenza ssir fis-sala ta’ quddiem il-kappella tal-Lunzjata. Wara l-konferenza l-koppji huma mistiedna jinġabru fil-Kappella tal-Lunzjata fejn issir Supplika li Ġesu’ inkarnat fil-ġuf ta’ Marija. Is-supplika titmexxa minn Mons Isqof Mario Grech. Wara jkun hemm quddiesa.

ALLA JEDUKA L-BNIEDEM PERMEZZ TAL-KELMA TIEGĦU
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Għoti tal-ministeru tal-lettorat lis-Seminaristi Mark Bonello (Xagħra) u Daniel Grech (Kerċem)
Parroċċa Sannat – Il-Ħadd, 28 ta’ Frar 2010

Il-qawwa tal-Kelma ta’ Alla

‘Mulej, int tridna nisimgħu l-kelma tiegħek. Agħtina minn dan l-ikel’. Hekk tlabna fil-bidu ta’ din l-Ewkaristija. Din għandha tkun it-talba kontinwa tagħna f’dawn iż-żminijiet. Għaliex biex il-bniedem jinqala’ minn sitwazzjoni li jkun ilu snin twal fiha, biex joħroġ minn stat li jkun ikkalla fih u jimraħ f’mergħat ġodda, jeħtieġ li tasal għandu l-Kelma ta’ Alla.

Hekk seħħ lil Abraham! Miegħu jibda dak id-djalogu bejn Alla u l-bniedem, dak id-djalogu li semmejnielkom fl-ittra pastorali ta’ dan ir-Randan. Bis-saħħa ta’ dan id-djalogu, Abraham inqala’ minn Ur tal-Kaldej u beda jterraq it-triq li ndikalu Alla. Ma taħsbux bħali li anke llum, biex aħna ninqalgħu minn ċerti sitwazzjonijiet, biex aħna noħorġu minn ċerti stili ta’ ħajja u minn ċerti tradizzjonijiet, jeħtieġilna wkoll li tasal il-Kelma ta’ Alla? Continue reading >>

Għal żvilupp ekonomiku u soċjali t’Għawdex

Nhar il-Ġimgħa, 5 ta’ Marzu 2010, l-Assoċjazzjoni “Centesimus Annus” organizzat seminar dwar l-iżvilupp soċjo-ekonomiku f’Għawdex. Wieħed mill-kelliema kien l-E.T. Mons Isqof  Mario Grech, li għamel dan id-diskors:

Għal żvilupp ekonomiku u soċjali t’Għawdex

Għawdex huwa soċjetà li għandha aspetti li huma speċifikament tagħha, kemm fuq livell soċjali u kif ukoll ekonomiku. Dawn l- aspetti, li huma pjuttost distinti minn dawk ta’ Malta, jippreżentaw kemm diffikultajiet uniċi kif ukoll opportunitajiet li jistgħu jiġu sfruttati fl-interess nazzjonali.

Il-fatt li Għawdex huwa fiżikament mifrud minn Malta, li hi mgħammra b’infrastruttura fiżika, istituzzjonali u umana ferm aktar adekwata, joħloq dipendenzi u żvantaġġi uniċi, bħal, per eżempju, tendenza li l-attività kummerċjali, kulturali u soċjali tikkonċentra ruħha f’Malta. Fl-istess waqt, l-iżolament jagħmel lil Għawdex vetrina unika li tippreserva aħjar il-wirt kulturali u soċjali tagħha.

Għalhekk nistaqsi jekk hemmx lok li dawk l-istituzzjonijiet li għandhom responsabilità politika, ekonomika u soċjali fuq livell nazzjonali, jiffukaw aktar enerġija biex jaqraw aħjar dawn ir-realtajiet kemmxejn distinti bejn iż-żewġ gżejjer. Kull risposta li jagħtu l-istituzzjonijiet għandha tkun ibbażata fuq l-istampa fattwali, u mhux mistħajla, ta’ dawn ir-realtajiet.

F’din l-analiżi tas-sitwazzjoni Għawdxija hu importanti li l-Istat ikun inklussiv u jilħaq lil kull min jesprimi interess u kapaċità li jkabbar il-ġid komuni f’Għawdex mhux bhala reġjun għalih imma bħala parti tassew integrali min-nazzjon.

Continue reading >>

NIĠĠIELDU L-FAQAR BILLI NEDUKAW AKTAR

Nhar il-Ħamis 4 ta’ Marzu 2008 filgħaxija il-Moviment Comunione e Liberazione ċċelebra it-28 sena mit-twaqqif tiegħu u l-ħames snin mill-mewt tal-fundatur Don Luigi Giussani, b’quddiesa mmexxija mill-ET Mons Isqof Mario Grech fil-knisja ta’ San Ġakbu, il-Belt. Fl-omelija, l-Isqof qal:

Is-soċjetà tista tiġġieled il-faqar materjali, intellettwali, etiku u spiritwali li hawn fostna billi tinvesti aktar fl-edukazzjoni. L-edukazzjoni tinkludi mhux biss it-tagħlim fl-iskejjel, imma l-formazzjoni tal-persuna sħiħa. Il-fatt li llum aktar studenti qed jiksbu tagħlim akkademiku mhux biżżejjed għax, kif għidna fl-Ittra Pastorali ta’ dan ir-Randan, għalkemm ħafna saru jafu jaqraw, m’humiex kapaċi jaqraw l-istorja tagħhom u tal-ġens tagħhom; għalkemm ħafna jafu jgħoddu s-somom, imbagħad ma jafux jagħmlu s-somom ta’ ħajjithom. Sistema edukattiva tajba, speċjalment f’dan iż-żmien ta’ relattiviżmu, iserraħ fuq x’kunċett għandna tal-bniedem!

Continue reading >>