Archive for October, 2009

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Novembru 2009

logonewsheet.jpg

 

Fil-ħarġa għax-xahar ta’ Novembru insibu tagħrif dwar Jum il-Qdusija Universali, Kungress Eskaristiċu Djoċesan, Celebrażjoni Djoċesana ta’ Kristu Re, Jum il-Karita, Jum l-Isqof u l-Kalendarju Pastorali għall Novembru 2009

 

 

IL-PROBLEMA TAN-NUQQAS TA’ XOGĦOL F’GĦAWDEX

Indirizz ta’ Mons Isqof Mario Grech waqt quddiesa li saret illum (28.10.09) fir-Rabat, Għawdex, fl-okkażjoni ta’ “Jum Għawdex”

Żgur li l-prijorità ta’ dawk li jħobbu lil Għawdex u ta’ dawk li għandhom id-dmir li jieħdu ħsieb il-poplu li jgħammar f’din parti tan-nazzjon Malti, hija li jindirizzaw il-problema ta’ nuqqas ta’ xogħol f’Għawdex stess.

Għandna ċerti familji li qed ibatu minħabba n-nuqqas ta’ xogħol. Minħabba li ma jsibux xogħol f’Għawdex, għadd ta’ Għawdxin qed jitilqu minn din il-gżira u jissetiljaw f’Malta jew barra minn Malta. Ċertament li għal xi wħud din mhix għażla ħielsa, imma forzata għax l-opportunitajiet f’Għawdex huma li huma. Għadd ta’ koppji żgħażagħ qed ikollhom jagħżlu li “jemigraw” minn Għawdex u jibnu l-familja tagħhom band’oħra, u dan bi prezz għoli. Dan huwa fenomenu demografiku li għandu jiġi kkunsidrat bis-serjetà għax ifisser drain qawwi ta’ talent u riżorsa ewlenija. Dan ifisser ukoll li s-soċjetà Għawdxija qed tixjieħ u l-potenzjal mhux biss ekonomiku, imma intellettwali, kulturali u spiritwali tagħna qed jinxef. Min għandu viżjoni għal Għawdex ma jistax ma jitħassibx quddiem dan il-fatt li ma tantx jawgura futur.

Għalhekk inħeġġeġ lill-imsieħba soċjali kollha f’pajjiŻna, partikularment lill-Gvern Ċentrali u lill-privat, biex jindirizzaw b’urġenza dan l-issue vitali. Anke jekk soluzzjonijiet immedjati m’humiex ħfief minħabba n-natura globalizzata tal-problema, almenu l-issue t’Għawdex għandha tkun fuq l-aġenda nazzjonali f’parità ma’ issues soċjali oħra nazzjonali. Huwa fatt li min huwa konxju ta’ dIn il-problema u jixtieq jagħmel xi ħaġa, mhux dejjem isib il-kollaborazzjoni dovuta biex id-diskors dwar l-impjiegi f’Għawdex isir b’mod responsabbli.

Continue reading >>

STQARRIJA MILL-KONFERENZA EPISKOPALI DWAR IL-LOGĦOB TAL-AZZARD

Bħala rgħajja spiritwali ta’ Malta u Għawdex aħna nixtiequ noffru lill-membri tas-soċjeta’ tagħna u lir-Rappreżentanti tagħna fil-Parlament, din ir-riflessjoni dwar il-Liberta’, b’mod speċjali issa meta qed tiġi diskussa r-regolamentazzjoni tal-Logħob tal-Azzard (Gambling) fil-gżejjer tagħna.
Il-logħob huwa meħtieġ għall-bniedem, għax barra li jgħinu biex jistrieħ mix-xogħol, jgħinu wkoll jitħallat mal-oħrajn. Infatti, għandu jhassibna l-fatt li llum ħafna m’għadhomx isibu ħin għal rikreazzjoni, partikolarment għal rikreazzjoni flimkien fejn wieħed jew waħda jkunu jistgħu jitkellmu, jiċċajtaw, jifirħu u jagħmlu festa ma’ xulxin.
Continue reading >>

Katekeżi Liturġika għall-Poplu t’Alla

kungress_ewkaristiku_poster.jpg

Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Kungess Ewkaristiku Djoċesan, nhar il-Ġimgħa 30 ta’ Ottubru Mons Isqof Mario Grech se jmexxi ċelebrazzjoni djoċesana fis-Santwarju Madonna Ta’ Pinu, li fiha jitkantaw is-Salmi u ssir katekeżi bibliko-liturġika fuq it-tifsira tal-Jum tal-Ħadd u tal-Ewkaristija tal-Ħadd. Iċ-ċelebrazzjoni tibda fis-7.00p.m. u ddum siegħa. Il-poplu kollu t’Alla huwa mistieden. (Il-Parroċċi jkollhom trasport provdut.)
 
Ser isiru żewġ ċelebrazzjonijiet oħra: il-Ġimgħa 6 ta’ Novembru u l-Ġimgħa 13 ta’ Novembru.

 

Laqgħa għaż-żgħażagħ Għawdxin f’Malta

kdz-poster-oct09.jpg

 Gozitan Youth Meeting flimkien ma L-Isqof Mario Grech fil-Kapella tal-Universita’.  Narawk fl-20 ta’ Ottubru fis 7.15 p.m.

The Maltese Herald - 13 ta’ Ottubru 2009

The Maltese Herald Logo

Fil-ħarġa ta’ The Maltese Herald ta’ din il-gimgħa Charles Spiteri jikteb dwar il-ftuħ tas-Sena Skolastika is-Seminarju Minuri, żgħażagħ Għawdxin fl-Ingilterrra u tiġi ċċelebrata l-Festa ta’ san Franġisk t’Assisi.

“Jum il-Ħadd huwa sintesi tal-ħajja Nisranija”
(Dies Domini, n.81)

English Version

Ċirkulari 9/2009

Ittra tal-E.T. Mons Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex
fl-okkażjoni tat-tnedija
tal-Kungress Ewkaristiku Djoċesan

“Jum il-Ħadd huwa sintesi tal-ħajja Nisranija”

(Dies Domini, n.81)

Maħbubin uliedi,

Serqulna Jum il-Mulej! Il-kuxjenza ta’ ħafna tant hija rieqda li mhux qed jindunaw li l-jum tal-Ħadd itteħdilna! Ilu żmien isiru għażliet żgħar, li bil-mod il-mod kienu qed inaqqru l-jum tal-Ħadd. Ir-raġunijiet li minħabba fihom fittixna li niġġustifikaw il-qerda tal-Ħadd huma varji: pressjoni ta’ xogħol matul il-ġimgħa, nuqqas ta’ ħin biex inlaħħqu mal-bżonnijiet ta’ kuljum, il-ħtieġa li ngibu ’l quddiem l-ekonomija biex joktor il-ġid, it-turiżmu u l-eżiġenzi tiegħu, eċċ.

Imma diġà qed naraw sinjali li juruna li proprju għax ma rrispettajniex il-Jum tal-Ħadd, qegħdin inħallsu prezz familjari u soċjali għoli.

Għalina ċ-ċittadini l-Jum tal-Ħadd huwa bżonn marbut mad-dinjità tan-natura umana. Il-ħaddiem għandu d-dritt għall-ħin biex jistgħana kulturalment u jistrieħ, waħdu jew ma’ oħrajn. Il-familja għandha d-dritt u d-dmir li almenu darba fil-ġimgħa tkun flimkien. Huwa dritt tal-bniedem li f’ħajtu jkollu ħin biex jiżviluppa u juża t-talenti tiegħu. Huwa wkoll dritt tal-bniedem li jkollu spazju fejn ikun jista’ jagħmel ħidma ta’ volontarjat. Il-bniedem ġustament jistenna li l-istruttura soċjali tkun tali li ma jkunx imġiegħel la li jaħdem nhar ta’ Ħadd u anqas li fil-jum tal-mistrieħ ikollu jagħmel dak li s-soltu jagħmel matul il-jiem tal-ġimgħa.

Continue reading >>

Biex nirbħu l-vojt etiku

 

Il-bierah filgħaxija (il-Ħadd 4 ta’ Ottubru 2009) l-Isqof Mario Grech kien il-mistieden tal-Provinċja tal-Patrijiet Franġiskani Minuri li ċċelebrat it-800 sena minn meta San Franġisk kiseb l-approvazzjoni tar-Regola mill-Papa. L-Isqof Grech mexxa konċelebrazzjoni fil-Knisja tal-Patrijiet ta’ Ġieżu l-Belt u wassal dan il-messaġġ:

Il-vojt etiku li jinħass fl-Ewropa huwa wieħed mir-raġunijiet għaliex fl-Ewropa hawn sistemi inġusti u korrotti. Aktar ma l-bniedem ikun sajjem dwar kriterji etiċi u morali, aktar tkompli tikber id-distanza bejn min huwa mejjet fis-sakra u min huwa mejjet għal qatra! Għalhekk illum fl-Ewropa u fil-Knisja neħtieġu bnedmin karizmatiċi bħal San Franġisk t’Assisi li 800 sena ilu ta’ bidu għal moviment qawwi li għen lis-soċjetà ta’ żmienu tikxef il-wiċċ moħbi ta’ Alla fi Kristu biex hekk setgħet tikxef il-wiċċ uman tal-bniedem.

Kif il-moviment li inawgura San Franġisk bil-predikazzjoni tal-Evanġelju kien okkażjoni f’waqtha biex ħafna reġgħu sabu l-qafas etiku u morali li kien meħtieġ biex iċ-ċittadini jqiegħdu d-dar tagħhom f’postha, l-istess predikazzjoni tal-Bxara t-Tajba llum tista’ tgħin lil ħafna biex tiġi evitata r-rovina ta’ “darna”. Din id-“dar” għandha diversi dimensjonijiet: hija l-ħajja personali tagħna, hija l-familja, in-nazzjon u l-istess dar Ewropea!

Continue reading >>