Archive for July, 2009

L-ewwel Ġimgħa tax-Xahar għall-Professjonisti f’Għawdex

Il-Moviment Gradwati Għawdxin jistieden lill-gradwati u l-membri tal-professjonijiet kollha (anki koppji) għall-Quddiesa tal-ewwel Ġimg]a tax-Xahar fit-7 ta’ Awissu, ċelebrata mill-kapillan il-Kanonku Tonio Galea.

B]as-soltu ssir fil-knisja ta’ Santu Wistin (Victoria) fit-8.30 pm - ħin tard fl-għaxija biex jippermettilhom jaħtfu din l-opportunita’ u jsegwu omelija speċifikament  ghalihom.  Mit-8.15 ikun hemm il-possibilta’ tal-Qrar.

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Awwissu 2009

Niżżel in-newsheet minn hawn

PELLEGRINAĠĠ DJOĊESAN GĦALL-PARROĊĊA TA’ SANTA MARIJA ĦAD-DINGLI, MALTA

QUDDIESA KONĊELEBRATA PRESEDUTA
MILL-E.T. MONS MARIO GRECH
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Is-Segretarjat Djoċesana għall-Appostolat tal-Lajċi fid-Djocesi ta’ Ghawdex ser jorganizza Pellegrinaġġ Djoċesan għall-Parroċċa ta’ Santa Marija, Ħad-Dingli, Malta, nhar it-Tlieta, 18 t’Awwissu 2009.

Nitilqu mill-Imġarr, Għawdex mal-vapur tal-5.15p.m. Iċ-Ċirkewwa jkollna transport ipprovdut għal din l-okkażjoni.

Is-saċerdoti kollha li jiġu huma mistiedna biex jikkonċelebraw u jġibu magħhom Alba u Stola bajda.

Niġu lura mal-vapur tal-10.15p.m.

Il-biljetti ta’ €3.00 jinkisbu minn għand l-Arċipriet /Kappillan sat-Tnejn 17 ta’ Awwissu 2009.

SOĊJETÀ MINGĦAJR ĊERTEZZI MORALI TITFARRAK U TFARRAK IL-FAMILJI
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Manifestazzjoni Marjana favur Ambjent Moralment Nadif
Marsalforn – Il-Ħamis, 24 ta’ Lulju 2009

 

Ambjent moralment nadif

Qegħdin nagħmlu din il-manifestazzjoni biex nitolbu lil Alla bl-interċessjoni ta’ Marija biex iżomm idejh fuqna u fuq il-poplu tiegħu f’pajjiżna; fl-istess waqt iltqajna biex bil-preżenza tagħna nibagħtu messaġġ lis-soċjetà u ngħidulha li aħna għandna għal qalbna ambjent li huwa moralment nadif.

Il-frażi “ambjent moralment nadif” tista’ tingħata żewġ tifsiriet. Nistgħu nagħtuha t-tifsira li nittama li aħna lkoll nixtiequ nagħtuha, jigifieri li nixtiequ li l-ambjent ta’ madwarna jkun tassew nadif f’dak li għandu x’jaqsam mal-ħajja etika u morali tagħna.

Riskju ta’ soċjetà mingħajr riferiment etiku preċiż

Però wieħed jista’ jifhem din il-frażi bil-kontra, fis-sens li llum l-bniedem irid ambjent “nadif” minn dak kollu li huwa etiku u morali! Nibża’ li fis-soċjetà tagħna għandna min mhux biss jagħti din l-interpetazzjoni, imma qed jaħdem biex ikollna soċjetà ħielsa minn kull prinċipju etiku u morali. Il-preżenza ta’ dan il-kurrent fis-soċjetà tinkwetani mhux biss bħala ragħaj spiritwali imma wkoll bħala ċittadin tar-Repubblika tagħna! Għax meta soċjetà tfassal sistema li tkun miftuma minn kull forma ta’ riflessjoni u rabta etika, tkun qegħda tibni fuq ir-ramel.

Continue reading >>

The Maltese Herald - 21 ta’ Lulju 2009

 The Maltese Herald Logo

Fil-ħarġa ta’ din il-gimgħa ta’ The Maltese Herald, Charles Spiteri jikteb dwar kunċert mill-Għaqda Mużikali San Girgor f’Kerċem, il-Musical Pawlu, jitfakkar Jum l-Ordinazzjoni Saċerdotali ta’ Mons. Alfred Xuereb

il-Virtù tad-Deċenza
Nota pastorali tal-Kulleġġ tal-Kappillani

mario_grech_arm.jpgHija ħaġa tassew sabiħa li l-bniedem ta’ żmienna għandu għal qalbu s-saħħa u l-ambjent. Joqgħod attent u jevita kull forma ta’ mard u tinġis, għalih innifsu, għall-familja u b’mod speċjali għall-ulied. Imma hemm ukoll tinġis tal-qalb u tal-ispirtu. Is-soċjetà li fiha qegħdin ngħixu fiha ħafna affarijiet li jtappnu l-moħħ u l-qalb u faċilment jippromwovu l-pjaċir, il-vjolenza u d-disprezz tal-persuna, speċjalment il-ġisem tal-mara. Bħalma lkoll nixtiequ nixorbu arja nadifa, hekk nixtiequ li l-qalb, il-moħħ u l-ispirtu tagħna jkunu ħielsa mit-tinġis.

Fi tmiem it-tieni kapitlu tal-Ġenesi, il-kittieb sagru jgħidilna: “U t-tnejn kienu għerja, ir-raġel u martu, u ma kienux jistħu minn xulxin”. (Ġen. 2,25) Kienu għadhom ma tħassrux bid-dnub, kien għadu ma daħalx il-ħażen. Imma mbagħad, dritt wara d-dnub “it-tnejn infetħulhom għajnejhom u ntebħu li kienu bla ħwejjeġ, u ħietu weraq tat-tin u għamlu iħżma.” (Ġen. 3,7) Din il-mistħija turi t-telfa tal-ħbiberija, il-kisra fir-rapport ta’ komunjoni, il-biża’ tad-diversità, tal-ieħor u ta’ Alla. L-għerf li l-bniedem akkwista permezz tad-dnub huwa fil-fatt ġenn li jaħseb li ftit weraq tat-tin meħjutin flimkien – espressjoni tal-ħila teknika tal-bniedem – huma biżżejjed biex isewwu dan ir-rapport miksur.

Continue reading >>

The Maltese Herald - 14 ta’ Lulju 2009

Zewġ paġni dwar Għawdex miktuba minn Charles Spiteri fil-ħarġa ta’ The Maltese Herald ta’ l-14 ta’ Lulju 2009

MONS ISQOF MARIO GRECH FL-OKKAZZJONI TAL-‘POLICE DAY’

Nhar il-Gimgha 10 ta’ Lulju fl-okkazzjoni tal- “Police Day”, l-Isqof t’Ghawdex Mons Mario Grech mexxa quddiesa koncelebrata fil-Kwartieri Generali tal-Pulizija. Fl-omelija tieghu l-Isqof Grech wassal dan il-messagg:

“Fis-socjeta taghna ghandna hafna kuntrasti bejn dwal u dlamijiet! Ghall-bniedem li huwa nieqes mid-dawl interjuri, hajtu mhux biss hija disorjentata, imma tkun f’riskju.

Xi uhud ihobbu d-dlam aktar mid-dawl ghax l-ghemil taghhom huwa hazin. Min mdorri jaghmel ghazliet zbaljati ghandu diffikulta biex f’hajtu jilqa d-dawl. Imbaghad, jezistu organizazzjonijiet u sistemi li jaqblilhom li jzommu lil bniedem fid-dlam.

Quddiem din ir-realta, is-socjeta ghandha d-dmir li tipprovdi gwida biex ic-cittadini jkunu “ulied id-dawl” u jghixu hajja umanament dinjituza. Din il-gwida ghandha tkun offruta mill-ligijiet tal-pajjiz. Il-Pulizija huma l-gwardjani li, hafna drabi b’sagrificcju personali u familjari, jaraw li dawn in-normi huma rispettati.

Ma humiex il-ligijiet li jfasslu l-hajja tal-bniedem, imma hija l-hajja umana l-ghajn tal-ligijiet. Il-ligijiet u l-applikazzjoni taghhom huma strument biex il-hajja tal-persuna tkun rispettata mit-tnissil sal-mewt naturali.

Continue reading >>