Archive for December, 2006

Il-grotta ta’ Betlehem iddawwal il-familji tagħna (Mtarfa, 18 ta’ Diċembru 2006)

IL-GROTTA TA’ BETLEHEM IDDAWWAL IL-FAMILJI TAGĦNA

Quddiesa waqt żjara ta’ l-Isqof Mario Grech fl-iskola sekondarja Sir Temi Zammit, Mtarfa, Malta – 18 ta’ Diċembru 2006
Continue reading >>

BNIEDEM MATUR IFITTEX IL-VERITÀ U JIXHED IL-VERITÀ
Diskors fl-okkażjoni ta’ l-għoti tar-rikonoxximent “Iż-Żagħżugħ/a tas-Sena”
Hotel Ta’ Ċenċ – 16 ta’ Diċembru 2006

Diskors ta’ Mons Isqof Mario Grech fl-okkażjoni ta’ l-għoti tar-rikonoxximent “Iż-Żagħżugħ/a tas-Sena” mniedi mill-Fondazzjoni OASI (Hotel Ta’ Ċenċ – 16 ta’ Diċembru 2006).

Ħafna jikkunsidraw li bniedem isir adult meta jkollu l-ħila jiddistingwi waħdu bejn il-verità u l-gidba u hekk jagħmel ġudizzju oġġettiv tar-realtà li jkollu quddiemu. Kienet din il-ħila li matul is-sekli wasslet lil ħafna jistaqsu u jfittxu sakemm għamlu ċerti kisbiet, speċjalment fil-kamp tax-xjenza, u hekk taw kontribut għall-progress veru ta’ l-umanità . Fl-istess ħin, ħafna drabi hija din id-defiċjenza li wieħed ma jkollux il-ħila li jiddistingwi waħdu bejn il-verità u l-gidba, il-kawża ta’ immaturità f’għadd ta’ persuni, liema immaturità tnissel fil-bniedem sens ta’ dipendenza qawwija.

Ħafna drabi dan huwa fenomenu li jolqot liż-żgħażagħ tagħna proprju f’dik il-fażi tal-proċess ta’ maturazzjoni tagħhom. Għalhekk, f’din l-okkażjoni nixtieq nagħmel appell liż-żgħażagħ tagħna – uħud minnhom għadhom jistudjaw, oħrajn jaħdmu u oħrajn qed ifittxu x-xogħol – , biex ifittxu jkebbsu fihom passjoni għall-verità u ma jibżgħux jagħtu xhieda tal-verità. Nappellalhom biex ma jibżgħux jrreaġixxu, jekk hemm bżonn anke bil-qawwa, kontra min qed jipprova jgħarraq l-intelliġenza tagħhom u jdallmilhom qalbhom b’messaġġi u proposti li jagħmluhom vittmi tal-konsumiżmu, ta’ ħajja sesswali diżordinata, tad-droga u l-alkoliżmu, tal-vjolenza,… sakemm isibu ruħhom atturi tal-kultura tal-mewt. Meta tkun mifruda mill-verità, il-libertà tinbidel u ssir hija nnifisha fi skjavitù ġdida.

Aħna ħiesla biex inħobbu! Min minna ma jixtieqx li jħobb u li jkun maħbub? Imma t-triq li tassigura l-imħabba vera hija it-triq li twassal għal għotja sħiħa tagħna nfusna. Din hija l-imħabba vera li tista’ tigarantixxi esperjenza ta’ ħajja miżżewġa jew esperjenża ta’ volontarjat. Altrimenti xi tweġiba għandna għal dawk li llum jibżgħu jiżżewġu jew għal dawk li ma jifhmux il-valur tl-volontarjat?

S. Wistin jgħid: “I have met many who wanted to decieve, but none who wanted to be decieved“. Din ix-xewqa komuni f’kull bniedem li qatt ma jisfa’ vittma ta’ qerq tiġi rispettata, speċjalment fir-rigward ta’ tfal, l-adolexxenti u ż-żgħazagħ, għaliex f’dawn it-tappi tal-ħajja umana bniedem imqarraq iġarrab ħsara kbira, li xi drabi tkun irreversibbli. Nawgura fl-istess ħin li dawk kollha li individwalment jew kollettivament huma impenjati biex jgħinu lill-bniedem jiskopri l-verità u għaldaqstant ikun ħieles, li jaslu biex iċarrtu l-għamad ta’ dawk li qegħdin iqarrqu bl-oħrajn.

L-istorja tixhdilna li l-valuri umani jippersistu biss jekk jkollhom bażi traxxendentali; kien għalhekk li lecturer magħruf ta’ l-università ta’ Oxford u awtur tal-ktieb “The Idea of a university” John Henry Newman, darba kiteb li “mere natural virtue wears away, when men neglect to deepen it into religious principle”.

Dan jagħtini l-qawwa biex nagħlaq dawn il-kelmtejn billi nappellalkom ukoll biex f’din it-tfittxija għall-verità ma tibżgħux tikkontemplaw lil Kristu, li mhux biss huwa għalliem tas-sewwa, imma hu nnifsu huwa l-verità. Id-djalogu bejn ir-raġuni u l-fidi jgħin biex naslu għal dik il-verità li tagħmilna ħielsa.

Nota pastorali ta’ l-isqfijiet dwar ir-riżultat taċ-ċensiment tal-parteċipażżjoni fil-quddiesa tal-Ħadd

NOTA PASTORALI TA’ L-ISQFIJIET DWAR IR-RIŻULTAT TAĊ-ĊENSIMENT TAL-PARTEĊIPAZZJONI FIL-QUDDIESA TAL-ĦADD

Bħar-Ragħaj it-Tajjeb li jfittex li jagħraf in-nagħaġ tiegħu (Ġw 10.14), aħna l-Isqfijiet, li l-Mulej qegħidna bħala ragħajja spiritwali tal-poplu t’Alla f’dawn il-gżejjer, ma nehdewx infittxu nkunu nafu aktar mill-qrib il-merħla afdata fil-kura pastorali tagħna.

Continue reading >>

Il-Holqien

Format: PowerPoint

Ġrajja tal-Holqien skond il-ktieb tal-Ġenesi
Niżżel: ll-Holqien

Jimxi fuq l-ilma

Format: PowerPoint
Maqlub għall-Malti mill-Qasam t’Għajnsielem
Niżżel: Miraklu Ġesù fuq l-ilma

Ittra miftuħa lill-familji Għawdxin (Ittra lill-Familja 1/2006)

Ittra lill-familji Għawdxin fl-okkażjoni tal-konsagrazzjoni episkopali ta’ Mons. Mario Grech bħala Isqof ta’ Għawdex.

Għażiża familja,

Il-Paċi miegħek. Ippermettili nieħu ftit mill-ħin prezzjuż tiegħek, u naqsam miegħek dawn il-ħsibijiet.

Ġesù Kristu kien ħabib ta’ familja minn Betanja. Hu kien imur id-dar tagħhom biex isib kenn, bħal meta wara vjaġġ daħal għandhom biex jistrieħ (Lq.10,38). Kien imur ukoll biex joffrilhom il-kenn, bħal meta Lazzru marad, u ħutu, Marija u Marta, bagħtu jgħidulu: “Mulej, ara, ħabibek marid” (Ġw. 11,3).

Continue reading >>

L-Għaxar Xebbiet

Format: PowerPoint
Maqluba gall-Malti mill-Qasam t’Għajnsielem
Niżżel: Għaxar xebbiet

Dar fuq il-Blat

Format: PowerPoint
Awtur
: Dun Tonio Galea
Kontenut
: Il-parabbola li tagħlaq id-diskors tal-muntanja.Min jisma’ u jgħix il-Kelma t’Alla jixbah lil min jibni fuq is-sod.

Niżżel
: Dar fuq il-blat