Archive for July, 2006

Futur liż-żgħażagħ (Marsalforn, 25 ta’ Lulju 2006)

FUTUR LIŻ-ŻGĦAŻAGĦ

Manifestazzjoni Marjana favur ambjent moralment nadif, Marsalforn – 25 ta’ Lulju 2006

Continue reading >>

Inħarsu d-dinjità ta’ kull persuna (Parroċċa Sannat, 23 ta’ Lulju 2006)

INĦARSU D-DINJITÀ TA’ KULL PERSUNA

Festa ta’ Santa Margerita, Sannat – 23 ta’ Lulju 2006
Continue reading >>

Niġġeddu fi Kristu
Messaġġ lil-komunità ta’ San Ġorġ
16 ta’ Lulju 2006

NIĠĠEDDU FI KRISTU

Messaġġ ta’ l-E.T. Mons Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex lill-komunità parrokkjali ta’ San Ġorġ fl-okkażjoni tal-festa titulari ta’ San Ġorġ (16 ta’ Lulju 2006)

Għeżież ħbieb,

Il-festa ta’ San Ġorġ, il-qaddis patrun tagħkom, reġgħet waslet. Dan hu jum ta’ ferħ nisrani, għax waqt li niffesteġġjaw lill-qaddisin aħna nkunu nagħtu tifħir lil Alla, li juri s-sbuħija u l-qdusija tiegħu fil-ħajja tal-bnedmin. Il-qaddisin huma dawk li għarfu s-sejħa ta’ Alla u għażlu li jkunu kristjani, jiġifieri dixxipli ta’ Kristu, dejjem u sa l-aħħar. Il-qaddisin huma xhieda dejjiema ta’ l-imħabba ta’ Alla, u jgħallmuna li r-rebħa ta’ Kristu fuq id-dnub u l-mewt, u fuq dak kollu li jxekkel il-bniedem filli jilħaq l-ogħla dinjità tiegħu ta’ iben Alla, isseħħ tassew. Hu għalhekk li aħna niċċelebraw, jiġifieri niltaqgħu flimkien bħala komunità biex nifirħu u nfaħħru l-kobor tal-Mulej. Fil-festi tal-qaddisin, nistgħu tassew intennu l-kelmiet tas-Salm: “Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih. Hallelujah!”

Il-festa parrokkjali hi laqgħa privileġġjata tal-komunità parrokkjali ma’ Alla

Kif kiteb il-Kulleġġ tal-Kappillani fl-Istqarrija reċenti dwar il-Jum tal-Festi Titulari, ejjew niskopru l-Jum tal-Festa tal-Qaddis patrun tagħkom San Ġorġ bħala Jum speċjali għall-komunità kollha tal-Parroċċa: jum li jgħinna nagħrfu u nħossu aktar il-preżenza salvifika ta’ Alla; jum li fih nifirħu fil-Mulej; jum li fih il-ġemgħa mqaddsa tingħaqad aktar flimkien fit-tifħir u r-radd il-ħajr; jum li fih Alla jirbaħ tassew fil-qlub; jum ta’ laqgħa privileġġjata ma’ Alla; jum ikkonsagrat lil Alla; jum li fih nirbħu fuq kull sura ta’ dnub.

Hu għalhekk li l-Kulleġġ tal-Kappillani jistieden u jħeġġeġ lill-insara kollha biex fil-Jum tal-Festa l-komunità tal-parroċċa tieħu sehem fil-quddiesa, speċjalment fil-quddiesa solenni fejn l-Isqof u l-ġemgħa jingħaqdu flimkien madwar il-mejda tal-Kelma u ta’ l-Ewkaristija, biex jiċċelebraw l-għemejjel kbar tal-Mulej. Fl-istess stedina, il-Kulleġġ tal-Kappillani jistedinna biex nieħdu sehem ukoll fit-talb ta’ l-Għasar ta’ filgħaxija u fil-purċissjoni bl-istatwa tal-Qaddis titulari. Ejjew nimxu wara San Ġorġ u wara l-qaddisin, għax, fi kliem San Pawl, min jixbaħ il-qaddisin jixbaħ lil Kristu. Il-briju l-ieħor tal-festa jagħmel sens f’festa kristjana jekk inkunu mimlija bil-ferħ ta’ Kristu, jekk ikollna fina l-Ispirtu ta’ Alla. Mill-ġdid nistedinkom bi kliem San Pawl: Ħallu lil Kristu jħabbibkom ma’ Alla l-Missier.

Niġġeddu fi Kristu

Waqt li qed nfirħilkom u nifraħ magħkom f’din il-festa tant għażiża għalikom, nixtieq infakkarkom f’dak li kont ktibt fl-ewwel Ittra Pastorali tiegħi għal żmien ir-Randan: “Fil-bidu tal-ministeru tiegħi bħala Isqof tagħkom, kemm jien kif ukoll intom għandna l-grazzja li ngħixu f’din il-fażi ġdida tal-ħajja tal-Knisja f’Għawdex.” Nistedinkom u nħeġġiġkom biex tħossu flimkien mar-rgħajja spiritwali tagħkom ix-xewqa li niġġeddu fi Kristu u nkunu tassew Poplu ġdid u wieħed fi Kristu.

Matul dan iż-żmien tas-sajf qegħdin inħejju Pjan Pastorali u Kalendarju Pastorali għad-Djoċesi ta’ Għawdex, li għandhom jitwettqu matul is-sena pastorali li ġejja. Il-Pjan Pastorali se jagħti attenzjoni speċjali lill-pastorali ma’ l-adolexxenti, jiġifieri ma’ dawk l-istudenti li qegħdin fl-età bejn it-12 u l-15-il sena. Qed inħejju programm li jinvolvi mhux biss lill-parroċċi, imma wkoll lill-familji u lill-iskejjel sekondarji. Dan il-Pjan suppost li diġà qed jiġi studjat fil-Kunsilli Parrokkjali u f’realtajiet oħra tad-Djoċesi, bil-għan li nippreparawh aħjar flimkien, u hekk inħossu li aħna lkoll għandna sehem minn dan il-Pjan u mill-missjoni tal-Knisja f’Għawdex.

Biex dan il-Pjan ikun jista’ jitwettaq, il-Knisja f’Għawdex u l-Parroċċi tagħna għandhom bżonn ħafna qlub u jdejn li lesti jħossu u jilqgħu r-responsabiltà li jkunu “ministri” fil-Knisja u fil-Parroċċa. Għandna bżonn għalliema fl-iskejjel li lesti jmorru lil hemm mit-tagħlim tas-suġġett partikulari tagħhom; għandna bżonn katekisti u animaturi tal-liturġija, speċjalment fil-kamp ta’ l-adolexxenti.

F’dan il-kuntest nixtieq nagħmel appell lil żewġ kategoriji ta’ kristjani, biex huma jistaqsu lilhom infushom quddiem Alla liema kontribut jistgħu jagħtu fil-Knisja u fil-Parroċċa.

Stedina liż-żgħażagħ

Nistieden l-ewwelnett lilkom, għeżież żgħażagħ tal-parroċċa, biex mhux biss tipparteċipaw f’laqgħat indirizzati lilkom, imma wkoll issiru animaturi tal-pastorali ma’ l-adolexxenti. Naf li grupp sabiħ ta’ żgħażagħ mill-Parroċċa tagħkom kien ħa sehem fl-aħħar Jum Dinji taż-Żgħażagħ li sar il-Ġermanja fl-2005. Lilkom, b’mod speċjali, nagħmel din l-istedina: kunu membri ħabrieka fil-parroċċa tagħkom; kunu appostli ta’ sħabkom iżgħar minnkom. Il-ħeġġa u l-imħabba tagħkom lejn San Ġorġ u lejn il-Parroċċa sarrfuha f’servizz ta’ akkumpanjament u ta’ formazzjoni ma’ l-adolexxenti tal-Parroċċa tagħkom!

Stedina lill-ġenituri

Nagħmel stedina wkoll lilkom ġenituri, speċjalment lilkom li għandkom uliedkom li s-sena d-dieħla ser jirċievu s-sagrament tal-Konfermazzjoni u li għandkom uliedkom adolexxenti: agħmlu intom ukoll il-mixja tal-fidi u tal-formazzjoni nisranija li nixtiequ naqsmu ma’ wliedkom fil-Parroċċa u fl-iskola. Hemm ħafna minnkom li matul is-sena pastorali li ġejja jistgħu jagħtu servizz, ministeru fil-Parroċċa. B’dan il-mod, intom issiru tassew familja “knisja domestika”, u tkunu l-aqwa katekisti ta’ wliedkom. M’hemmx kontribut isbaħ fil-mixja tal-fidi li tistgħu tagħtu lil uliedkom milli turu b’mod konkret li dak li tixtiequ għal uliedkom – il-ferħ ta’ Kristu – tixtiequh għalikom ukoll. Kunu animaturi tal-liturġija, animaturi tal-katekeżi, animaturi tad-djakonija. Nitolbokom, f’isem Kristu, ħossu dan id-dmir u din is-sejħa qaddisa.

Indur mill-ġdid bi ħsibijieti fuq San Ġorġ, u bl-interċessjoni tiegħu nitlob fuqkom ilkoll il-barka u s-sliem tal-Mulej. Il-festa t-tajba!

+ Mario Grech

Xhieda tal-valuri tal-Vanġelu (Parroċċa San Ġorġ, 16 ta’ Lulju 2006)

XHIEDA TAL-VALURI TAL-VANĠELU

Festa ta’ San Ġorġ, Rabat – 16 ta’ Lulju 2006
Continue reading >>

Il-ġenju tal-mara (Parroċċa Għarb, 2 ta’ Lulju 2006)

IL-ĠENJU TAL-MARA

Festa tal-Viżitazzjoni, Għarb – 2 ta’ Lulju 2006
Continue reading >>