Ċirkulari 446/2005 (18 ta’ Lulju 2005)

Nru. 446/2005

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Fl-aħħar Kungress Pastorali Djoċesan, jiġifieri dak li kien sar f’Novembru 2003 kienu ttieħdu xi riżoluzzjonijiet li jixraq li niftakru fihom biex inwettquhom.

Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu passi għat-twettiq ta’ xi wħud minn dawn ir-riżoluzzjonijiet twaqqfet Kummissjoni Djoċesana oħra, hekk imsejjħa “Kummissjoni għall-Ġustizzja, il-Paċi u l-Ambjent” li għandha taħdem id f’id mal-Karitas Djoċesana u l-Kummissjonijiet Djoċesani l-oħra, fil-waqt li jkollha dan ir-rwol, li:

1.    Tħabrek għall-progress soċjali u għat-tisħiħ tal-valuri morali bil-għan li jkun hemm iktar solidarjetà fil-komunitajiet tagħna f’relazzjoni mal-ħajja ekonomika-soċjali ta’ pajjiżna.

2.    Tippromovi attivitajiet, favur il-paċi u l-ġustizzja, mhux biss bit-tagħlim, iżda wkoll billi, b’mod konkret, toffri l-appoġġ li tista lil min ikun jeħtieġu.

3.    Tieħu ħsieb it-tħejjija u ċ-ċelebrazzjoni ta’ “Jum il-Paċi”, li jiġi ċċelebrat ta’ kull sena fil-bidu ta’ Jannar.

4.    Tħeġġeġ lill-insara sabiex f’kull emerġenza tingħata għajnuna lill-immigranti, anki dawk klandestini fil-limiti li tippermetti l-liġi u skond l-possibilitajiet u r-riżorsi ta’ pajjiżna”.

5.    Tagħti għajnuna sabiex ikunu magħrufa aħjar u mħarsa l-jeddijiet fundamentali umani ta’ kull persuna.

6.    Tipprova tqanqal kuxjenza dwar il-kwistjoni ekoloġika li qed tinħass dejjem iktar il-ħtieġa tagħha.

L-insara tad-Djoċesi, membri tal-Kleru u Lajċi huma mitlubin jikkoperaw ma’ din il-Kummissjoni sabiex ikunu jistgħu jintlaħqu l-għanijiet li għalihom ġiet imwaqqfa.

Nitlob fuqkom il-barka tal-Mulej.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili, Victoria, Għawdex. Illum  18 ta’ Lulju 2005.

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex