Ad Clerum Nru 370 - April 2005

Nru. 370

APRIL 2005

Meta jitkellem dwar ir-rispett li għandu jkollna bħala kattoliċi lejn il-Papa, is-Sinodu Djoċesan fl-artiklu 10 jgħid hekk: “Id-Djoċesi Għawdxija għandha mħabba filjali, l-ikbar rispett u ubbidjenza sħiħa kif ukoll titlob ta’ kuljum lil Alla għall-Papa “li mill-uffiċċju tiegħu, għandu setgħa mhux biss fuq il-Knisja Universali, iżda wkoll fuq kull waħda mill-knejjes partikolari” (kan.333 par.1). Għaldaqstant (a) L-insara kollha għandhom ifittxu li jkunu jafu u jwettqu l-kostituzzjonijiet u d-dokumenti l-oħra tal-Papa li jirrigwardaw il-fidi, il-kostumi u t-tmexxija tal-Knisja Universali. (b) Is-saċerdoti għandhom jaqraw u jimmeditaw l-Ittri Enċikliċi u d-dokumenti pontifiċji li jirrigwardaw il-kleru u l-poplu; dawk li għandhom il-kura ta’ l-erwieħ għandhom ifissruhom fil-knejjes b’mod li l-Insara jkunu jistgħu jifhmuhom.”

Issa li l-membri tal-Kleru Għawdxi, għandhom f’idejhom id-dokumenti reċenti li jirrigwardaw l-Ewkaristija, imissi jħossuh bħala dmir tagħhom li jiflu dawn id-dokumenti u josservaw bir-reqqa, id-direttivi li fihom. Hawn taħt qiegħed inressaq għall-attenzjoni tagħkom xi wħud minnhom meħudin mill-Istruzzjoni Redemptionis Sacramentum, tal-25 ta’ Marzu 2004.

•    Iċ-ċelebrant, jeħtieġ li jkollu moħħu mistrieħ dwar il-ġenwinità tal-materja tal-Ewkaristrija, cioè l-ostja magħmula mill-qamħ u l-inbid mill-għeneb (48).
•    It-talba Ewkaristika għandha tiġi reċitata kollha kemm hi mis-saċerdot waħdu mhux mil-lajċi u għandha tkun waħda minn dawk li jinsabu fil-Missal Ruman jew li hija leġittimament approvata mis-Sede Appstolika (51-52).
•    Għandha titħares t-tradizzjoni antika li fit-talba Ewkaristika jissemma l-Isem tal-Papa u ta’ l-Isqof (56).
•    Meta t-tqarbin isir fl-idejn min jitqarben m’għandux jitħalla jitbiegħed u jġorr f’idu l-ispeċi ewkaristika (n.92). Għandu jinżamm l-użu tal-plattin, waqt it-Tqarbin tal-fidili (93). L-insara m’għandhomx jieħdu l-Ostja Mqaddsa huma stess u inqas jgħadduha lil xulxin.
•    Mhux permess li l-fidili li jitqarbnu, ibillu huma stess l-ostja fil-kalċi u l-anqas li jirċievu f’idejhom l-ostja mbilla (104).
•    Wara l-konsagrazzjoni, id-Demm ta’ Kristu m’għandu     qatt jiġi mferra minn kalċi għall-ieħor (106).
•    Rigward il-vażi sagri, huwa pprojbit l-użu ta’ kontenituri komuni, bħal ċestini sempliċi u tazzi tal-ħġieġ jew materjal fraġli (117).
•    Huwa abbuż li xi ħadd mill-ministri sagri jiċċelebra l-Quddiesa mingħajr l-ilbies sagru kif jippreskrivu l-kotba liturġiċi, jew bl-istola biss fuq it-tunika (126).
•    Ħadd ma jista’ jieħu l-Ewkaristija Mqaddsa, id-dar jew f’xi post ieħor mhux sagru, kontrarjament għan-normi tad-Drittu Kanoniku (132).
•    Fit-tqarbin tal-morda, għandu jiġi evitat in-nuqqas ta’ rispett lejn l-Ewkaristija u jiġi mħares ir-rit ta’ l-amministrazzjoni (133).

Dawn id-direttivi mogħtija bl-approvazzjoni ta’ l-Ogħla Awtorità tal-Knisja għandhom jiġu osservati bl-eżattezza mill-membri kollha tal-Kleru Djoċesan u Regolari.

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex