Archive for September, 2004

Ċirkulari 438/2004 (27 ta’ Settembru 2004)

Nru. 438/2004

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Għalina l-kattoliċi, Ottubru huwa dejjem xahar għażiż għaliex ifakkarna fir-rebħiet tal-Knisja bl-interċessjoni tal-Verġni Marija, u jħajjarna biex innisslu u nsaħħu fina d-drawwa għażiża tar-Rużarju Mqaddes, li fih nikkontemplaw lil Kristu u l-misteri Tiegħu taħt il-ħarsa kollha ħlewwa ta’ l-Omm Tiegħu u tagħna.

Din is-sena, dan ix-xahar ser joffrilna okkażjoni oħra li għandha tqanqal l-interess tagħna bħala kattoliċi u wlied il-Knisja.  Difatti mit-18 sat-22 tax-xahar għandu jinżamm f’pajjiżna l-Kungress Internazzjonali tas-Saċerdoti, li għandu bħala suġġett “Qassisin għall-formazzjoni tal-Qaddisin għall-Millennju l-Ġdid.”

Kif konna għidnielkom fil-Pastorali tagħna l-Isqfijiet ta’ l-10 t’Awissu ta’ din is-sena: “Huwa ġieħ kbir għal pajjiżna li l-Awtoritajiet tal-Knisja Universali għażlu l-għejjer Maltin, il-Għejjer ta’ Pawlu, biex ilaqqgħu mijiet ta’ saċerdoti mid-dinja kollha.  Imma dan mhux biss unur.  Din hija esperjenza speċjali mill-isbaħ li tfisser ukoll responsabbiltà.  Inħeġġukom, għalhekk, mhux biss biex nilqgħu s-saċerdoti fostna bl-akbar ferħ u ġentilezza, li għalihom aħna magħrufin u mfaħħrin ukoll fl-Iskrittura, imma wkoll biex nagħmlu minn kollox ħalli din  l-okkażjoni tassew straordinarja tħalli f’dawn is-saċerdoti u f’pajjiżna frott spiritwali qawwi.”

Is-saċerdoti li ser jieħdu sehem fil-Kungress ser iżuru wkoll Għawdex, nhar il-Ġimgħa, 22 ta’ Ottubru, u fost l-oħrajn, skond il-programm, għandhom jieħdu sehem f’konċelebrazzjoni internazzjonali li ser issir dakinhar fil-għaxija, fuq iz-zuntier tal-knisja ta’ Pinu`u tkun ippreseduta mill-Kardinal Angelo Sodano, Segretarju ta’ l-Istat tal-Vatikan.  Jekk ikun temp ħażin, il-konċelebrazzjoni tinżamm fl-Sports Complex ta’  Triq l’Ewropa, Victoria.  Nhar il-Ġimgħa, fit-22 t’Ottubru, fil-għodu, permezz tal-RTK u ta’ radjijiet komunitarji, jingħata tagħrif fejn tkun ser tinżamm il-konċelebrazzjoni.

Nistedinkom biex tieħdu sehem f’din il-konċelebrazzjoni ħalli flimkien nitolbu għall-qdusija tal-Kleru.  Nirrikmandalkom ukoll li tgħidu t-talba li ġiet imqassma lilkom mal-Bullettin tal-Ħadd u li toffru t-talb tar-Rużarju Mqaddes matul dan ix-xahar għall-istess skop.

Sidna Ġesù Kristu, is-Saċerdot Etern tal-Liġi l-Ġdida jsawwab fuqkom il-grazzja tiegħu u kull ġid tas-sema.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili, Victoria, Għawdex. Illum 27 ta’ Settembru 2004

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 437/2004 (9 ta’ Settembru 2004)

Nru. 437/2004

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

L-edukazzjoni reliġjuża hija qabel xejn u fuq kollox, ħidma ta’ l-Ispirtu s-Santu “l-Imgħallem interjuri” li jdawwal il-moħħ u jqanqal ir-rieda ta’ l-iskulari tiegħu, biex jagħrfu l-verità li tista’ ssalvahom u jgħixu ħajja tajba skond it-tagħlim ta’ Kristu. F’jum l-Għid il-Ħamsin, Hu beda jwettaq fil-beraħ din il-ħidma tiegħu u jibqa’ jwettaqha sa l-aħħar taż-żminijiet.

Il-ħidma bla waqfien ta’ l-Ispirtu s-Santu tilħaq b’mod sħiħ il-għan tagħha meta jkun hemm il-koperazzjoni tal-bniedem, u fil-kas ta’ l-edukazzjoni reliġjuża dawn huma sewwa l-katekisti kif ukoll it-tfal jew l-adolexxenti li jirċievu t-tagħlim mill-ħidma kateketika.

Meta nitkellmu dwar katekisti f’pajjiżna, jixraq li qabel xejn nroddu ħajr lil Alla li ipprovdilna eżerċtu ta’ rġiel u nisa dedikati għal din l-ħidma fejjieda ta’ evanġelizzazzjoni.  Ta’ min isemmi qabel xejn il-membri tas-Soċjetà tal-M.U.S.E.U.M., imwaqqfa mill-Beatu Dun Ġorġ Preca, kif ukoll membri ta’ Għaqdiet kattoliċi oħra u l-voluntari kollha li jagħmlu dan ix-xogħol, anke dawk li ma huma f’ebda għaqda.  Lil dawn kollha, għandna nuruhom rikonoxxenza għaliex qegħdin jagħtu kontribut prezzjuż għall-edukazzjoni reliġjuża tal-ġenerazzjoni żagħżugħa.

Iżda meta nitkellmu dwar it-tfal u l-oħrajn li huma mistiedna biex jirċievu l-messaġġ nisrani, ma nistgħux ngħidu li aħna kuntenti bir-rispons tagħhom.

Xi wħud mit-tfal u mill-adolexxenti ma humiex qegħdin jieħdu l-profitt kollu li jistgħu mil-lezzjonijiet u l-laqgħat li jsiru għalihom. Fid-dinja ta’ llum t-tfal għandhom ħafna distrazzjonijiet li jfixkluhom milli jiffrekwentaw iċ-ċirkoli u d-djar tad-duttrina u milli joqogħdu attenti għat-tagħlim. Jiddispjaċini wkoll illi f’xi każijiet, forsi mhux ħafna, jkunu l-ġenituri stess li ma japprezzawx biżżejjed l-edukazzjoni reliġjuża ta’ wliedhom u t-tagħlim kateketiku li jingħatalhom, u itellfuhom l-attenzjoni tagħhom waqt it-tagħlim u ma jinsistux biżżejjed magħhom biex jattendu għal-lezzjonijiet tad-duttrina bla ma jfallu ebda waħda u biex joqogħdu attenti ħalli jagħmlu progress.

Barra minn hekk inkunu nagħmlu żball jekk nikkonkludu li t-tagħlim kateketiku għandhom jieħduh biss it-tfal li jkunu ser jagħmlu l-Ewwel Tqarbina jew li ser jieħdu l-Konfirmazzjoni.  L-anqas ma nistgħu nillimitaw  jew naħsbu li t-tagħlim kateketiku jista jieqaf meta t-tfal jieħdu l-Griżma ta’ l-Isqof,  jew li ż-żgħażagħ u l-kbar ma għandhomx dmir li jirċievuh huma wkoll. Għalhekk irridu nosservaw ir-riżoluzzjoni numru 4 tas-VII Kungress Pastorali Djoċesan li tgħid: “Il-Katekeżi f’kull età mhux biss liż-żgħar imma wkoll lill-kbar hija bżonn urġenti fiż-żminijietna u f’pajjiżna. Il-Knisja lokali toffri is-servizz tagħha għal dan l-iskop, speċjalment bil-klassijiet tad-duttrina u l-laqgħat ta’ tagħlim.”

Sabiex insaħħu dan l-appostolat tat-tagħlim tal-katekiżmu u nħejju għalih mill-aħjar li nistgħu, bħas-snin l-imgħoddija ser tinżamm il-Ġimgħa Kateketika mis-19  sas-26  ta’ Settembru li ser ikollha bħala tema ġenerali:  “Formazzjoni tal-Qalb: Ħidma essenzjali ta’ l-attività Kateketika.”

Nixtieq nixtieden u inħeġġeġ lill-kattoliċi kollha tad-djoċesi, sabiex jieħdu sehem fl-attivitajiet li ser isiru matul din il-ġimgħa, kemm fuq bażi djoċesana, kif ukoll fuq bażi parrokkjali.

B’mod partikolari nixtieq nagħmel appell lill-ġenituri, li għandhom tant għożża ta’ uliedhom u imħabba sinċiera lejhom, sabiex ma jċaħħduhomx minn din l-għajnuna ta’ l-edukazzjoni reliġjuża li hija tant meħtieġa sabiex it-trobbija tagħhom tilħaq il-għan tagħha u meta jikbru jkunu ċittadini li jagħmlu ġieħ lill-art twelidhom, u ulied kif tixtieqhom l-Knisja, l-Omm tagħna lkoll.

Bl-interċessjoni tal-Verġni Mbierka, l-Imgħallem Divin tagħna, Sidna Ġesù Kristu, jagħtikom is-sliem tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili, Victoria, Għawdex. Illum 9 ta’ Settembru 2004

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ad Clerum Nru 363 - Settembru 2004

Nru. 363

SETTEMBRU 2004

l-Appostlu Missierna jgħallimna bi kliemu u bl-eżempju tiegħu; huwa li kien kollu żelu għas-salvazzjoni ta’ l-erwieħ u biex iwassal il-bniedmin għand Kristu, jiġbor fi ftit kliem il-karità pastorali tiegħu lejn kulħadd u ż-żelu pastorali tiegħu fil-kelmiet: “Sirt kollox għal kulħadd” (1 Kor 9,22). Ma kien hemm ebda kategorija ta’ nies li kienet eskluża mill-ħsieb u l-kura pastorali tiegħu. Hekk ukoll aħna għandna naħsbu fid-diversi kategoriji tas-soċjetà tagħna, sewwa jekk huma qrib tagħna kif ukoll jekk imbegħdin minna.

L-ewwelnett, ta’ min isemmi il-kategoriji skond l-etajiet, tibda mit-tfal u tispiċċa fl-anzjani. Hemm kamp kbir ta’ apostolat mat-tfal u ma’ l-adolexxenti; li kollha jeħtieġu t-tagħlim reliġjuż u l-formazzjoni nisranija; minħabba n-nuqqas ta’ kont tagħna jista jiġri dak li jilmenta fuqu l-profeta, “it-tfal jittalbu l-ikel, imma ma jagħtihom ħadd” (Lam. 4.4).

Iż-żgħażagħ, ikollhom ukoll il-problemi tagħhom, u xi drabi kelma ta’ saċerdot tista tkun ta’ għajnuna kbira għalihom. Il-koppji miżżewġin, għandhom jedd li jirċievu minn għandna t-tagħlim morali u pariri, biex jirnexxilhom jieħdu ħsieb uliedhom u jtellgħu familja tabilħaqq nisranija. Ma rridux ninsew l-anzjani, li fl-aħar fażi ta’ ħajjithom għandhom ukoll l-eżiġenzi spiritwali tagħhom.

Kategoriji oħrajn nistgħu nikklassifikawhom skond il-kundizzjoni tal-ħajja tagħhom, hemm nies b’saħħithom u oħrajn morda, xi wħud istruiti u oħrajn bla skola. Għall-grazzja ta’ Alla għandna ħafna li jħobbu l-Knisja u huma qrib lejna, iżda ma jonqsux dawk li huma mbegħda. Dawn ta’ l-aħħar fost l-oħrajn jeħtieġu l-karità pastorali tagħna, u ħerqa speċjali: speċjalment meta u jekk jersqu għas-sagrament tal-Qrar, jeħtieġ li nagħmlu li nistgħu biex inqanqlu f’qalbhom l-indiema u nsaħħu fihom il-fiduċja f’Alla u t-tama tal-maħfra.

Din il-lista ta’ “kategoriji” hija twila ħafna, u fiha nistgħu ninkludu wkoll, il-professjonisti, l-artisti, l-għalliema, l-membri tal-assoċjazzjonijiet u l-fratellanzi u fl-aħħar u mhux l-inqas l-abbatini eċċ.

Minn dan li għidna, jirriżulta li anke f’pajjiżna, huwa meħtieġ li l-Kleru ma jingħalaqx fis-sagristija, imma jkollu kuntatti pastorali man-nies ta’ madwaru. Però qatt ma huwa barra minn loku, li flimkien maż-żelu pastorali nżidu wkoll il-prudenza sabiex nintebħu b’dak li jista’ jkun ta’ periklu spiritwali għalina, jew ta’ skandlu għalihom u nevitawh fil-ħin.

Irridu nużaw ukoll attenzjoni xierqa ħalli ħadd ma jkun jista’ jakkużana b’xi għamla ta’ parzjalità jew diskriminazzjoni inġusta bejn kategorija u oħra tal-poplu nisrani. San Pawl jgħallimna wkoll li għandna nitolbu kontinwament għall-bniedmin, li huma diġa jew jistgħu jkunu iktar il-quddiem membri tal-merħla żgħira afdata f’idejjna. “Għalhekk aħna dejjem nitolbu għalikom li Alla tagħna jagħmilkom denji tas-sejħa tiegħu, u jagħmel li bil-qawwa tiegħu sseħħ kull rieda tajba tagħkom għall-ġid u kull ħidma tal-fidi tagħkom”(II Tess. 1.11).

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 436/2004 (1 ta’ Settembru 2004)

Nru. 436/2004

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Sar magħruf illi nhar il-Ħadd li ġej, 5 ta’ Settembru, il-Papa Ġwanni Pawlu II se jagħmel żjara f’Loreto, il-belt fejn hija miżmuma b’qima kbira d-dar tal-Madonna li hija ċentru ta’ pellegrinaġġi sa minn sekli ilu. Huwa ser imexxi ċelebrazzjoni li fiha ser jagħmel tliet beati ġodda. Il-Papa reċentement għadu kif għamel vjaġġ għal Santwarju ieħor Marjan meta fl-14 u l-15 t’Awissu żar is-Santwarju ta’ Lourdes.

Nixtieq li anke aħna ningħaqdu spiritwalment mal-Missier tagħna l-Papa u flimkien  miegħu nitolbu għall-familji u għall-paċi fid-dinja.

Nirrikmanda għalhekk illi nhar il-Ħadd 5 ta’ Settembru jew is-Sibt lejlietu, fil-knejjes parrokkjali tinżamm Siegħa Adorazzjoni biex fiha jsir talb għal Papa u skond l-intenzjonijiet tiegħu.

Bl-interċessjoni tal-Verġni Mbierka, il-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili, Victoria, Għawdex. Illum 1 ta’ Settembru 2004

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex