Ċirkulari 432/2004 (15 ta’ Marzu 2004)

Nru. 432/2004

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

L-insara, sa minn żminijiet bikrin, kellhom id-drawwa li jagħmlu vjaġġ twil u perikoluż biex imorru fl-Art Imqaddsa ħalli jżuru l-postijiet li Kristu qaddes bil-preżenza tiegħu matul ħajtu, fil-passjoni u f’mewtu.  Dan il-vjaġġ kien isir bi tbatija u b’sagrifiċċju kbir u kienu jsejjħulu “pellegrinaġġ.”

Peress li huma ftit ħafna n-nies li setgħu jħallu pajjiżhom, u jsiefru biex iżuru l-Art Imqaddsa, l-Knisja ħasbet sabiex uliedha jkunu jistgħu jiksbu l-barkiet u l-ġid spiritwali, li jinkiseb mill-pellegrinaġġ għall-Art Imqaddsa, biex iżuru il-qabar ta’ Kristu, billi waqt li jibqgħu f’arthom, jagħmlu d-devozzjoni tal-Via Crucis.

Il-patrijiet Franġiskani, li kienu jieħdu ħsieb il-postijiet imqaddsa fil-Palestina u kienu jafu b’liema qima l-insara kienu jżuruhom, kienu minn ta’ quddiem li jxerrdu d-devozzjoni tal-Via Crucis, fil-knejjes li kienu jiddependu minnhom fil-pajjiżi ta’ l-Ewropa.  Id-devozzjoni ta’ l-istazzjonijiet tal-Passjoni tal-Mulej, saret hekk popolari, li wara ċertu żmien ġiet approvata għall-Knisja kollha u mżejjna b’kotra ta’ indulġenzi.

Għal ħafna żmien kienet popolari ħafna it-talba tal-Via Crucis, komposta minn San Leonardo ta’ Porto Maurizio li ġiet tradotta f’diversi lingwi.

Barra mill-istazzjonijiet tal-Via Crucis fil-knejjes bdew jiġu mwaqqfa wkoll stazzjonijiet għall-apert, speċjalment ħdejn xi Santwarji jew fuq xi għolja.

Biex wieħed jagħmel il-Via Sagra  kif , jeħtieġ li jimxi minn stazzjon għall-ieħor u jimmedita fuq it-tbatija , il-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesù`. Meta jkun hemm kotra ta’ nies jagħmlu l-Via Sagra flimkien, biżżejjed li xi ħadd minnhom iġorr is-salib u hu waħdu jimxi minn stazzjon għall-ieħor u l-oħrajn jibqgħu f’posthom u jgħidu flimkien it-talb u jimmeditaw.

Nirrikmanda b’qalbi kollha li speċjalment fir-Randan imqaddes tibqa’ dejjem ħajja b’mod partikolari fost iż-żgħażagħ, il-prattika tal-Via Sagra, li hija espressjoni tad-devozzjoni u l-qima lejn il-Passjoni u l-mewt glorjuża ta’ Kristu Sidna.

Il-Mulej Ġesù li tant ħabbna li ta ħajtu għalina fuq is-salib jagħtikom is-sliem u l-barka tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum   15 ta’ Marzu 2004

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex