Archive for March, 2004

Ċirkulari 432/2004 (15 ta’ Marzu 2004)

Nru. 432/2004

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

L-insara, sa minn żminijiet bikrin, kellhom id-drawwa li jagħmlu vjaġġ twil u perikoluż biex imorru fl-Art Imqaddsa ħalli jżuru l-postijiet li Kristu qaddes bil-preżenza tiegħu matul ħajtu, fil-passjoni u f’mewtu.  Dan il-vjaġġ kien isir bi tbatija u b’sagrifiċċju kbir u kienu jsejjħulu “pellegrinaġġ.”

Peress li huma ftit ħafna n-nies li setgħu jħallu pajjiżhom, u jsiefru biex iżuru l-Art Imqaddsa, l-Knisja ħasbet sabiex uliedha jkunu jistgħu jiksbu l-barkiet u l-ġid spiritwali, li jinkiseb mill-pellegrinaġġ għall-Art Imqaddsa, biex iżuru il-qabar ta’ Kristu, billi waqt li jibqgħu f’arthom, jagħmlu d-devozzjoni tal-Via Crucis.

Il-patrijiet Franġiskani, li kienu jieħdu ħsieb il-postijiet imqaddsa fil-Palestina u kienu jafu b’liema qima l-insara kienu jżuruhom, kienu minn ta’ quddiem li jxerrdu d-devozzjoni tal-Via Crucis, fil-knejjes li kienu jiddependu minnhom fil-pajjiżi ta’ l-Ewropa.  Id-devozzjoni ta’ l-istazzjonijiet tal-Passjoni tal-Mulej, saret hekk popolari, li wara ċertu żmien ġiet approvata għall-Knisja kollha u mżejjna b’kotra ta’ indulġenzi.

Għal ħafna żmien kienet popolari ħafna it-talba tal-Via Crucis, komposta minn San Leonardo ta’ Porto Maurizio li ġiet tradotta f’diversi lingwi.

Barra mill-istazzjonijiet tal-Via Crucis fil-knejjes bdew jiġu mwaqqfa wkoll stazzjonijiet għall-apert, speċjalment ħdejn xi Santwarji jew fuq xi għolja.

Biex wieħed jagħmel il-Via Sagra  kif , jeħtieġ li jimxi minn stazzjon għall-ieħor u jimmedita fuq it-tbatija , il-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesù`. Meta jkun hemm kotra ta’ nies jagħmlu l-Via Sagra flimkien, biżżejjed li xi ħadd minnhom iġorr is-salib u hu waħdu jimxi minn stazzjon għall-ieħor u l-oħrajn jibqgħu f’posthom u jgħidu flimkien it-talb u jimmeditaw.

Nirrikmanda b’qalbi kollha li speċjalment fir-Randan imqaddes tibqa’ dejjem ħajja b’mod partikolari fost iż-żgħażagħ, il-prattika tal-Via Sagra, li hija espressjoni tad-devozzjoni u l-qima lejn il-Passjoni u l-mewt glorjuża ta’ Kristu Sidna.

Il-Mulej Ġesù li tant ħabbna li ta ħajtu għalina fuq is-salib jagħtikom is-sliem u l-barka tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum   15 ta’ Marzu 2004

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 431/2004 (2 ta’ Marzu 2004)

Nru. 431/2004

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Is-sena qed jiġi ċċelebrat-il erbatax ċentenarju mill-mewt ta’ San Girgor il-Kbir Papa li miet nhar  it-12 ta’ Marzu 604.  Huwa twieled Ruma lejn is-sena 540 minn familja għanja iżda tabilħaqq nisranija.  Fi tfulitu kellu edukazzjoni mill-aqwa kemm fi ħdan il-familja kif ukoll fl-iskejjel ta’ dak iż-żmien.

Wara li temm l-istudji tieghu fil-letteratura u fil-liġi, intgħażel prefett ta’ Ruma, l-ogħla uffiċċju f’dik il-belt, meta kellu tnejn u tletin sena.  Barra milli kien sinjur, minħabba l-ġid li wiret minn għand missieru, kien ukoll bniedem rispettat u ta’ awtorità.

Il-gost tiegħu, iżda, kien dak li jaqra l-kotba tal-Iskrittura Mqaddsa u jimmedita fuqhom għax kien ruħ ġeneruża li tfittex lil Alla. Biex ikun jista’ jaqdih aħjar, wara li ħaseb fit-tul fuq il-kunsilli Evanġeliċi, Girgor iddeċieda li jbiegħ dak li kien jippossiedi u jiċħad dak kollu li hu tad-dinja, saħansitra l-karriera politika li kien qabad. Ħalla d-dinja u daħal patri benedittin fil-monasteru ta’ Sant’Andrea lejn is-sena 574 – monasteru li waqqaf hu stess fir-residenza tal-familja fuq Monte Celio.

Qassam ġidu kollu u fl-oqsma li kellu fi Sqallija bena sitt monasteri. L-awsterità tal-penitenzi tiegħu kienet hekk ħarxa li għamel ħsara lill-saħħtu u qiegħed lil ħajtu fil-periklu. Is-snin li għadda fil-monasteru ta’ Sant’ Andrija, kif jistqarr huwa stess, kienu l-iktar ħienja ta’ ħajtu – ħajja mehdija fil-penitenza, f’talb kontinwu, u f’għemejjel ta’ karità lejn il-proxxmu. Għad li l-ħajja ta’ San Girgor dment li kien jgħix fil-monasteru kienet waħda moħbija, iżda ħafna ntebħu bit-talenti tiegħu u bi qdusitu.

Is-servizz tiegħu lill-Knisja

Il-Papa Beneditt I (575-579), għażlu bħala konsultur tiegħu u wieħed mis-seba’ djakni ta’ Ruma biex jgħin fil-Liturġija u jieħu ħsieb il-foqra tal-belt ta’ Ruma. Il-Papa Pelaġju II (579-590) bagħtu bħala apokrisarju jew rappreżentant pontifiċju fil-qorti ta’ l-Imperatur Roman f’Kostantinopli fejn  dam sitt snin. F’din il-belt kellu miegħu xi patrijiet li magħhom kien jitlob u jistudja.  Hemmek ukoll kiteb il-ktieb magħruf tal-Moralia li hu komentarju fuq il-ktieb ta’ Ġobb.

Meta fis-sena 586 Gregorju rritorna minn Kostantinopoli għall-monasteru ta’ Ruma, huwa ġie magħżul Abbati tiegħu. F’Ruma, San Girgor sar il-konsulent u segretarju tal-Papa Pelagju II (579-590) u meta dan miet fis-7 ta’ Frar 590, kien magħżul minfloku b’vot unanimu.

Għamel kull ma seta’ biex jeħles mid-dinjità ta’ Papa, sahansitra kiteb lill-Imperatur Mawrizju sabiex ma jikkonfermax, iżda fl-aħħar, San Girgor aċċetta kontra qalbu din ir-responsabiltà. Din kienet ix-xewqa unanima tal-kleru, kif ukoll tas-Senat u tal-poplu ta’ Ruma.  Huwa ġie ikkonsagrat isqof fit-3 ta’ Settembru 590.

Dak iż-żmien Ruma kien hemm il-pesta li qerdet ħafna ħajjiet. San Girgor ta’ kull għajnuna li seta’ lill-morda u ordna li ssir purċissjoni ta’ penitenza.  Fi tmiemha, skond it-tradizzjoni, fuq il-quċċata tal-Kastell magħruf ta’ Sant’Anġlu, deher Arkanġlu idaħħal ix-xabla fil-għant tagħha – sinjal mis-sema ta’ tmiem il-pesta.

San Girgor baqa’ jgħix l-ħajja sempliċi ta’ patri anki bħala Papa - ħajja ta’ umiltà u ta’ faqar, ta’ talb u ta’ penitenza. Kien ta’ saħħa dgħajfa u kien isofri kontinwament minħabba l-mard tiegħu, barra milli kien imfixkel mhux ftit bis-sitwazzjoni politika mwegħra ta’ żmienu. Kompla bl-ikbar eżatezza d-dmirijiet tiegħu bħala Ragħaj tal-Knisja Universali. Kien l-ewwel wieħed li ħa għalih it-titlu ta’ Servus Servorum Dei, - “qaddej tal-qaddejja t’Alla.”

It-talb u l-penitenza tiegħu wassluh għal grad għoli ta’ qdusija, u fost il-virtujiet l-oħra spikkaw fih  tlieta: rectitudo, discretio, u blandimentum cioè, rettitudni, diskrezzjoni jew prudenza, u ħlewwa jew imġieba tajba ma’ kulħadd.

Il-Papa Girgor miet fit-12 ta’ Marzu tas-sena 604 u ndifen fil-portiku tal-Bażilika ta’ San Pietru. Ħalla warajħ kitbiet u opri sbieħ li huma xhieda ta’ għerf u ta’ qdusija. Beda jissejjaħ il-Kbir minħabba s-siwi tal-pontifikat tiegħu.

Matul l-14-il sena tal-pontifikat wettaq ħidma pastorali, amministrattiva u ta’ direzzjoni spiritwali. Kien riformatur tal-Kleru, fundatur tal-monasteri, u nnovatur fil-kamp liturġiku, teologu, kanonista, u mistiku. L-azzjoni tiegħu bħala Papa kellha nfluwenza kbira kemm fuq it-tagħlim tal-Knisja kif ukoll fuq id-dixxiplina, l-organizzazzjoni, u l-ħajja liturġika tagħha.

Kif nistgħu nimitawħ

Għad li għaddew 1400 sena minn mewtu, l-insara ta’ llum għandhom ħafna x’jitgħallmu mid-Duttur tal-Knisja San Girgor il-Kbir.

Jeħtieġ li bħalu nkunu bnedmin li nfittxu lil Alla, ħerqana li nsiru nafuh dejjem aħjar, li nikbru fl-imħabba lejh, imħabba lesta għas-sagrifiċċji u għas-servizz tiegħu.

Jgħallimna wkoll San Girgor, imħabba u rispett lejn il-Kotba Mqaddsa, li naqrawhom u nimeditawhom ta’ spiss biex fihom insibu l-manna li tgħajjex lir-ruħ, “għax mhux bil-ħobż biss jghix il-bniedem, iżda b’kull kelma li toħroġ minn fomm Alla.”

Jekk iridu nimitaw lil San Girgor hemm bżonn, li nikbru u nissaħħu fil-virtujiet evanġeliċi ta’ l-umiltà, tas-sempliċità, tal-faqar, u ma nħallux qalbna tintrabat mal-ġid ta’ din id-dinja.

Virtu` oħra li tispikka f’San Girgor, u li jeħtieġ li l-anqas ma tkun nieqsa fina, hija l-ġenerosità li biha kien dejjem attent sabiex jgħin lill-bnedmin fil-ħtiġijiet tagħhom tar-ruħ u tal-ġisem.

Ma nistgħux inħallu barra l-appostolat tiegħu kollu ħerqa, għax f’dan ukoll nistgħu nimitawh għall-inqas mill-bogħod.  Nafu li fi żminijietna, l-appostolat mhux xi ħidma reservata biss għall-Papa, għall-isqfijiet, u għall-kleru, iżda anki l-lajċi nsara għandhom dan l-impenn fl-ambjent fejn ikunu.  Huma wkoll, bit-talb, bis-sagrifiċċju u bl-azzjoni tagħhom jistgħu jagħtu sehemhom għat-tixrid tas-Saltna ta’ Kristu.

Bl-interċessjoni ta’ San Girgor il-Kbir Papa, il-Mulej isawwab fuqkom bil-kotra l-barkiet tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum   2 ta’ Marzu 2004
Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ad Clerum Nru 357 - Marzu 2004

Nru. 357

MARZU 2004

Fil-ktieb ta’ F. Bourdeu u A. Danet, Introduction to the Law of Christ, insibu dan il-paragrafu: “Anyone who wishes to remain in contact with the Spirit and let himself be guided by Him, must remain in contact with the Church and let himself be guided by her, for it is to her, to the Church His Spouse, that Jesus gives His liberating Spirit”(p.144).

Il-Knisja hija edukatriċi tal-kuxjenzi. Hija tgħallem lill-uliedha jħobbu t-tajjeb u jipprovaw jagħmluh, jobogħdu l-ħażin u jaħarbuħ. Fi ħdan il-Knisja difatti, jeżistu xi membri, li għandhom din il-missjoni li jgħinu lill-insara l-oħra ħalli jdawwlu l-kuxjenza tagħhom u jifformawha tajjeb. Dawn huma l-ġenituri rigward uliedhom u l-edukaturi kollha, fosthom quddiem nett, aħna s-saċerdoti, ministri ta’ Kristu u tal-Knisja tiegħu.

Dwar ir-rwol tal-kuxjenza u l-ħtieġa tal-formazzjoni tagħha insibu tagħlim ċar u sabiħ fid-digriet tal-Konċilju Vatikan II Dignitatis Humanae, paragrafu 14(1080-1081) “L-insara waqt li jifformaw il-kuxjenza tagħhom, għandhom iżommu sewwa quddiem għajnejhom it-tagħlim qaddis u ċert tal-Knisja. Dan għaliex il-Knisja Kattolika, kif irid Kristu, hija l-għalliema tal-verità u dmirha hu li tħabbar u tgħallem b’mod awtentiku l-Verità, li hu Kristu, u fl-istess ħin tistqarr u ssaħħaħ bis-setgħa tagħha l-prinċipji ta’ l-ordni morali li joħorġu min-natura nfisha tal-bniedem. Barra minn dan l-insara, waqt li jqarrbu b’għerf lejn dawk li jinsabu barra, “bi spirtu qaddis, bl-imħabba sinċiera, bil-kelma tas-sewwa” (2 Kor 6,6-7), għandhom iħabirku biex ixerrdu d-dawl tal-ħajja bil-fiduċja kollha u b’kuraġġ ta’ appostli saċ-ċarċir tad-demm. Id-dixxiplu hu marbut bi dmir gravi lejn Kristu l-Imgħallem tiegħu li jagħraf dejjem aktar il-verità li ħa mingħandu, li jxandarha bil-fedeltà u jħarisha bil-qawwa, mingħajr ma juża mezzi li ma jaqblux ma’ l-ispirtu ta’ l-Evanġelju“ - kelmiet ispirati mill-kitbiet tal-Kardinal John Henry Newman.

Tajjeb li nistaqsu lilna nfusna b’mod partikolari f’dan iż-żmien ta’ riflessjoni u ta’ talb li huwa r-Randan Imqaddes: Meta u kif nistgħu nwettqu dan l-impenn tagħna ta’ formazzjoni tal-kuxjenzi? U jekk aħniex inwettquh sewwa?

Okkażjonijiet li nwasslu l-messaġġ ta’ Kristu u t-tagħlim morali tal-Knisja tiegħu żgur li ma jonqsux, jekk nagħrfu napprofittaw ruħna minnhom. Biex insemmi xi eżempji, nixtieq infakkar illi:

(a)    Fl-omeliji tal-Ħdud u l-festi kif ukoll f’dawk li jsiru fl-okkażjoni tal-amministrazzjoni tas-Sagramenti u fil-funerali, jeħtieġ li fil-qosor, il-messaġġ li nagħtu jkun tabilħaqq ta’ għajnuna biex is-semmiegħa jdawwlu l-kuxjenzi tagħhom u jagħrfu b’mod aktar ċar liema huma d-dmirijiet varji tagħhom, hekk li jikkonvinċu ruħhom li f’din id-direzzjoni għandhom ikunu dejjem id-deċiżjonijiet tal-kuxjenza tagħhom.

(b)    L-istess, ngħidu, għall-konferenzi, l-priedki, speċjalment dawk tar-Randan, li niġu mistiedna biex nagħtu, fil-parroċċi, fi knejjes oħra u fl-irtiri u fil-lezzjonijiet lill-membri tal-għaqdiet u insara oħra. Waqt li nroddu ħajr lil Alla, li fil-kotra tagħhom l-insara għadhom jattendu għal dawn il-laqgħat, minkejja kull tfixkil, għandna wkoll l-obbligu li nipprovdulhom ikel bnin u “solidu” kif jgħid San Pawl u mhux kliem fil-vojt u ripetizzjonijiet li jdejjquhom.

(c)    Bla dubju ta’ xejn, il-mezz l-iktar effikaċi għall-formazzjoni tal-kuxjenzi, huwa l-Qrar jekk isir b’mod regolari. Fil-waqt li f’użu tal-mezzi l-oħra bħal omeliji u priedki, s-saċerdot ikun ikellem lill-massa, u mhux kull ma jgħid ikun jgħodd għal kulħadd; fil-qrar, il-konfessur jista’ jinżel għal-livell tal-penitent u jagħtih struzzjonijiet personalizzati. Importanti ħafna li dak li jgħid il-konfessur fil-Qrar ikun konformi dejjem mat-tagħlim uffiċjali tal-Knisja.

(d)    Ma nistgħux ninsew id-Direzzjoni Spiritwali, li hija effikaċi biex tgħin l-insara jifformaw il-kuxjenza tagħhom. Id-direttur spiritwali, bil-karità u l-ġentilezza kollha u mingħajr ma jipprova jimponi l-opinjoni tiegħu fuq ħaddieħor, iwassal t-tagħlim meħtieġ għall-persuni diretti minnu, jgħinhom jagħmlu dixxerniment u jsiru iktar doċili għall-ispirazzjonijiet ta’ l-Ispirtu s-Santu, li fl-aħħar mill-aħħar huwa l-Ewwel u l-aqwa Direttur ta’ l-erwieħ, u s-saċerdot huwa biss strument f’idejh għas-santifikazzjoni tal-bnedmin.

Għalhekk jekk ikun meħtieġ, anke b’sagrifiċċju tagħna, ma għandna qatt inċaħħdu lil dawk li jixtiequ jagħmlu progress fil-ħajja tal-perfezzjoni, milli tingħatalhom id-direzzjoni spiritwali li jkollhom bżonn.