Ċirkulari 430/2004 (11 ta’ Frar 2004)

Nru. 430/2004

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Fil-jiem tal-Karnival, sa minn żmien ilu, jsiru attivitajiet li joħolqu briju u allegrija għall-pubbliku.  Ma hemm xejn ħażin li jsir hekk dment li ma jkunx hemm eżaġerazzjonijiet u kollox jibqa’ fil-limiti ta’ dak li jixraq.  Il-bniedem, kif għandu l-jedd għax-xogħol, għandu wkoll il-jedd għall-mistrieħ u għad-divertiment onest.  Iżda qatt, mkien u ħadd ma’ għandu l-jedd joffendi lil Alla u jagħti skandli lill-proxxmu.

Barra minn hekk in-nisrani, għandu jqaddes kull mument ta’ l-eżistenza tiegħu, u għalhekk jipprova jqaddes wkoll il-ferħ u l-passatemp tiegħu waqt li jrodd ħajr lil Alla għal waqtiet ta’ ferħ li jikkonċedilu.  Infatti San Pawl jgħidilna li: “Sew jekk tieklu, sew jekk tixorbu, tagħmlu x’tagħmlu, agħmlu kollox għall-glorja ta’ Alla” (1 Kor.10,31).

Nixtieq nieħu din l-okkażjoni biex għal darb’oħra nwiddeb kontra l-abbuż tad-drogi u nirrikmanda l-kontroll fuq ix-xorb alkoħoliku kif ukoll il-prudenza fis-sewqan biex jiġu evitati r-riskji għall-ħajja u s-saħħa tas-sewwieqa u ta’ persuni oħra.

Fl-aħħarnett infakkar li fil-knejjes, fil-jiem tal-Karnival, hemm id-drawwa illi jsiru xi ħinijiet ta’ adorazzjoni Ewkaristika.  L-Insara huma mistiednin li jieħdu sehem f’dan l-att ta’ qima lill-Feddej tagħna Ġesù Kristu.

Il-Mulej Ġesù jimlilkom qalbkom bil-ferħ spiritwali u l-paċi tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum 11 ta’ Frar 2004
Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex