Ad Clerum Nru 348 - Ġunju 2003

Nru. 348

ĠUNJU 2003

Nibda biex infakkar li fid-djoċesi tagħna, għall-grazzja t’Alla barra mis-Sinodu Djoċesan li ntemm fl-1993, kellna wkoll sitt Kungressi Pastorali li kellhom bħala suġġetti kif ser insemmu:
1. Il-Ħajja nisranija fid-Djoċesi toktor u tissaħħaħ (1975)
2. Il-Familja(1980)
3. Iż-żgħożija tal-Knisja: 20 sena wara l-Konċilju.(1985)
4. Il-Mass media u l-ħajja nisranija.(1990)
5. Liema progress?Liema żvilupp?(1995)
6. Is-Solidarjetà nisranija (2000)

Kien hawn min qal li għad li ħarġu minnhom bosta suġgerimenti u regolarmenti iżda ħafna minnhom ma twettqux u baqgħu fuq il-karti. Fl-opinjoni tiegħi – u dan ngħidu anki b’ġieħ tal-Kleru u tal-poplu tagħna – l-kotra l-kbira tal-konklużjonijiet tas-Sinodu u tal-Kungressi, kienu meħudin f’konsiderazzjoni u ġew osservati kif imiss.

Iżda nixtieq li f’dan il-kuntest nagħmel xi osservazzjonijiet. Is-Sinodu Djoċesan tagħna, fih mhux biss id-Dokumenti Pastorali Iżda hemm sezzjoni għad-Digrieti, u sezzjoni oħra għar-regolamenti. Is-Sinodu jiġbor fih in-normi u r-regolamenti kważi kollha li ħarġu qabel 1993. Difatti fl-artiklu 3 jingħad “Malli dan is-Sinodu jkun promulgat, in-normi djoċesani li kienu jgħoddu qabel u li mhumiex kompatibbli mad-digrieti tiegħu huma abrogati.” Dawk li ħarġu wara d-9 ta’ Marzu 1993 huma relativament ftit u dehru kollha fl-Atti tal-Kurja.

Id-Digrieti tas-Sinodu, m’għandhomx kollha l-istess importanza u għalhekk l-osservanza tagħhom u l-ubbidjenza lejhom ma humiex mitlubin bl-istess insistenza u attenzjoni.

Parti milli fih is-Sinodu huma prinċipji li jafhom kullħadd hekk per eżempju numru 16 dwar il-Kariżmi. Hekk ukoll xi sezzjonijiet speċjalment fid-Dokumenti Pastorali li huma konstatazzjoni ta’ fatt u mhux ordnijiet jew projbizzjoni per eżempju n.821-832 dwar il-festi u l-qima lill-Qaddisin.

Persentaġġ għoli ħafna ta’ dawn id-Digrieti, ma humiex għajr normi tal-Liġi Universali, u ġew inkorporati fis-Sinodu, sabiex il-Kleru u l-insara jkun mfakkra dwarhom. Dan ifisser li min ma jassorvax dawn in-normi, ma jkunx jonqos mill-ubbidjenza lejn l-Awtorità Ekklesjastika Lokali biss, iżda jkun jagħmel att ta’ diżubbidjenza lejn l-ogħla Awtorità tal-Knisja li b’mandat tagħha ġie mogħti l-Kodiċi tal-Liġi Kanonika. Biżżejjed daqqa t’għajn bil-għaġġla, biex wieħed jintebaħ kemm huma numerużi dawn id-digrieti li fihom huma riflessi n-normi tal-Liġi Universali tal-Kodiċi; hekk per eżempju d-digrieti n.4,15,17-20 eċċ.

Ta’ min jinnota wkoll li kif jidher ċar mid-diċitura tad-Digrieti mhux kollha huma mogħtija taħt forma ta’ liġi jew huma obbligatorji, iżda ħafna minnhom huma biss suġġerimenti, u għalhekk hemm ċerta lib ertà fit-twettiq tagħhom u ħafna huwa mħolli fid-deskrezzjoni tal-individwu biex jiġġudika dwar iż-żmien u l-mod tat-twettieq tagħhom. Per eżempju art. 16 dwar id-devozzjoni lil-Madonna.

Mill-bqija nista ngħid li ma humiex inutli la s-Sinodu u l-anqas il-kungressi. Xejn, xejn wieħed ikollu ċar quddiem għajnejh x’għandu jagħmel, imbagħad kulħadd fuq il-kuxjenza tiegħu.

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex