Archive for June, 2003

Ċirkulari 423/2003 (2 ta’ Ġunju 2003)

Nru. 423/2003

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Matul ix-xahar ta’ Ġunju fil-Liturġija jiġu ċċelebrati tliet festi magħrufin, li jfakkruna fit-tliet misteri li għandhom importanza kbira kemm għall-ħajja ekkleżjali kif ukoll għall-ħajja spiritwali ta’ kull wieħed u kull waħda mill-kattoliċi.  It-tliet  festi liturġiċi li niċċelebraw dan ix-xahar ta’ Ġunju huma: l-festa ta’ l-Ispirtu s-Santu t-tielet Persuna tas-Santissima Trinità festa, li ssir nhar l-Għid il-Ħamsin fit-8 ta’ Ġunju u “Jum il-Lajċi,” il-festa tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej fit-22 tax-xahar marbuta mal-misteru ewkaristiku, u l-festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Kristu, l-Iben t’Alla magħmul bniedem, nhar il-Ġimgħa 27, meta jinżamm wkoll “Jum il-Qdusija tal-Kleru.”

Nirrikmandalkom, qabel xejn  il-qima lejn l-Ispirtu s-Santu li huwa preżenti  fil-Knisja u fir-ruħ ta’ l-insara, biex ibegħdna mill-ħażen, isaħħaħna biex nagħmlu dak li hu sewwa.

Speċjalment, issa li għandna f’idejna l-Enċiklika Ecclesia de Eucharistia nieħu l-okkażjoni, fil-festa tal-Corpus Christi, biex għal darb’oħra nħeġġiġkom dwar il-qima u l-imħabba tagħna lejn l-Ewkaristija .

Permezz ta’ din l-enċiklika, l-Papa Ġwanni Pawlu II wera r-rieda tiegħu “li jiġu mxejjna id-dellijiet ta’ tagħlim u d-drawwiet li ma humiex aċċettabli, sabiex l-Ewkaristija tkompli tiddi fid-dija sabiħa tal-misteru tagħha”(n.10). Il-Papa jfakkarna wkoll f’xi tagħlim dwar l-Ewkaristija li jeħtieġ li nemmnuh u nżommuh ħaj, fil-memorja tagħna, per eżempjuġ l-Ewkaristija mhux biss preżenza u ikla , iżda wkoll sagrifiċċju.

Nirrikmandalkom ukoll xi devozzjonijiet, li nixtieq li jaqbdu sewwa fid-djoċesi tagħna bħal ma huma t-tqarbina tax-xewqa u l-Adorazzjoni Ewkaristika.

It-tielet festa msemmija fuq hija dik tal-Qalb ta’ Ġesù. Meta ngħidu l-Qalb ta’ Ġesù nihmu r-rivelazzjoni ta’ Alla u ta’ mħabbtu.  Meta Ġesù ġie fid-dinja permezz ta’ dik l-imħabba li kien hemm  tħeġġeġ fil-Qalb tiegħu, irrivelalna dak li hemm l-iktar profond f’Alla jiġifieri l-imħabba divina u eterna.

Il-Papa Ljuni XIII li din is-sena jagħlaq 100 sena minn mewtu fl-enċiklika tiegħu  Annum Sacrum tal-25 ta’ Marzu 1899 jgħallimna li, ladarba fil-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù hemm is-simboli u x-xbieha sensibbli ta’ l-imħabba infinita ta’ Ġesù Kristu li qanqalna biex inħobbu lil xulxin, hija ħaġa xierqa u tajba li aħna nikkonsagraw lilna nnfusna lil din il-Qalb wisq Qaddisa – dana l-att mhux ħaġa oħra ħlief offerta tagħna nfusna, li biha ninħabbu ma’ Ġesù Kristu, għax nafu li  kull ġieħ, qima u mħabba mogħtija lil din il-Qalb Divina huma tabilħaqq u verament mogħtijin lil Kristu nnifsu.

Il-Paċi ta’ Kristu magħkom.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum   2 ta’ Ġunju 2003

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ad Clerum Nru 348 - Ġunju 2003

Nru. 348

ĠUNJU 2003

Nibda biex infakkar li fid-djoċesi tagħna, għall-grazzja t’Alla barra mis-Sinodu Djoċesan li ntemm fl-1993, kellna wkoll sitt Kungressi Pastorali li kellhom bħala suġġetti kif ser insemmu:
1. Il-Ħajja nisranija fid-Djoċesi toktor u tissaħħaħ (1975)
2. Il-Familja(1980)
3. Iż-żgħożija tal-Knisja: 20 sena wara l-Konċilju.(1985)
4. Il-Mass media u l-ħajja nisranija.(1990)
5. Liema progress?Liema żvilupp?(1995)
6. Is-Solidarjetà nisranija (2000)

Kien hawn min qal li għad li ħarġu minnhom bosta suġgerimenti u regolarmenti iżda ħafna minnhom ma twettqux u baqgħu fuq il-karti. Fl-opinjoni tiegħi – u dan ngħidu anki b’ġieħ tal-Kleru u tal-poplu tagħna – l-kotra l-kbira tal-konklużjonijiet tas-Sinodu u tal-Kungressi, kienu meħudin f’konsiderazzjoni u ġew osservati kif imiss.

Iżda nixtieq li f’dan il-kuntest nagħmel xi osservazzjonijiet. Is-Sinodu Djoċesan tagħna, fih mhux biss id-Dokumenti Pastorali Iżda hemm sezzjoni għad-Digrieti, u sezzjoni oħra għar-regolamenti. Is-Sinodu jiġbor fih in-normi u r-regolamenti kważi kollha li ħarġu qabel 1993. Difatti fl-artiklu 3 jingħad “Malli dan is-Sinodu jkun promulgat, in-normi djoċesani li kienu jgħoddu qabel u li mhumiex kompatibbli mad-digrieti tiegħu huma abrogati.” Dawk li ħarġu wara d-9 ta’ Marzu 1993 huma relativament ftit u dehru kollha fl-Atti tal-Kurja.

Id-Digrieti tas-Sinodu, m’għandhomx kollha l-istess importanza u għalhekk l-osservanza tagħhom u l-ubbidjenza lejhom ma humiex mitlubin bl-istess insistenza u attenzjoni.

Parti milli fih is-Sinodu huma prinċipji li jafhom kullħadd hekk per eżempju numru 16 dwar il-Kariżmi. Hekk ukoll xi sezzjonijiet speċjalment fid-Dokumenti Pastorali li huma konstatazzjoni ta’ fatt u mhux ordnijiet jew projbizzjoni per eżempju n.821-832 dwar il-festi u l-qima lill-Qaddisin.

Persentaġġ għoli ħafna ta’ dawn id-Digrieti, ma humiex għajr normi tal-Liġi Universali, u ġew inkorporati fis-Sinodu, sabiex il-Kleru u l-insara jkun mfakkra dwarhom. Dan ifisser li min ma jassorvax dawn in-normi, ma jkunx jonqos mill-ubbidjenza lejn l-Awtorità Ekklesjastika Lokali biss, iżda jkun jagħmel att ta’ diżubbidjenza lejn l-ogħla Awtorità tal-Knisja li b’mandat tagħha ġie mogħti l-Kodiċi tal-Liġi Kanonika. Biżżejjed daqqa t’għajn bil-għaġġla, biex wieħed jintebaħ kemm huma numerużi dawn id-digrieti li fihom huma riflessi n-normi tal-Liġi Universali tal-Kodiċi; hekk per eżempju d-digrieti n.4,15,17-20 eċċ.

Ta’ min jinnota wkoll li kif jidher ċar mid-diċitura tad-Digrieti mhux kollha huma mogħtija taħt forma ta’ liġi jew huma obbligatorji, iżda ħafna minnhom huma biss suġġerimenti, u għalhekk hemm ċerta lib ertà fit-twettiq tagħhom u ħafna huwa mħolli fid-deskrezzjoni tal-individwu biex jiġġudika dwar iż-żmien u l-mod tat-twettieq tagħhom. Per eżempju art. 16 dwar id-devozzjoni lil-Madonna.

Mill-bqija nista ngħid li ma humiex inutli la s-Sinodu u l-anqas il-kungressi. Xejn, xejn wieħed ikollu ċar quddiem għajnejh x’għandu jagħmel, imbagħad kulħadd fuq il-kuxjenza tiegħu.

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex