Archive for May, 2003

Ad Clerum Nru 347 - Mejju 2003

Nru. 347

MEJJU 2003

Qiegħed nirreferi għall-artiklu li deher fl-Atti tal-Kurja fil-ħarġa Nru 238 ta’ April 2003, paġni 10-12 taħt il-‘heading’ “Outlines of Catholic Moral Teaching “ “Conscience: The meaning of an informed Conscience”, dan ser ikun segwit f’ħarġiet oħra b’titoli oħrajn bħal per eżempji “Human life, health and Death”; “Sexual Ethics and the Christian Family”; “Fundamentals of Church Law” etc.,

L-ideja oriġinali kienet li jsir kors ta’ 10 lezzjonijiet jew inqas fuq ċerti punti tal-liġi kanonika, li huma meħtieġin għall-prattika pastorali, li jeħtieġ li jkunu familjari magħhom il-membri tal-Kleru, speċjalment il-kappillan, l-adetti fl-uffiċċji u oħrajn, forsi anki ċerti lajċi.

Iktar tard issemmiet il-ħtieġa li dawn il-lezzjonijiet jinkludu wkoll materja ta’ Teoloġija Morali, li dwarhom jeħtieġ li jkollhom idejat ċari s-saċerdoti. Huwa ovvju, u l-Papa, iktar minn darba għamel enfasi fuq din il-ħaġa, li s-saċerdoti, fil-priedki, fix-xandiriet u wisq u wisq iktar fl-amministrazzjoni tal-Qrar, ma jistgħux kull wieħed jesprimi l-opinjoni personali tiegħu, bil-periklu li jkun hemm teoriji u opinjonijiet diverġenti, min jgħid ħaġa u min jgħid xi ħaġa oħra bil-maqlub; hemm bżonn imma li kull wieħed minna jgħallem u jxandar id-duttrina uffiċjali tal-Knisja, anke b’sagrifiċċju tal-preferenzi u tal-fehmiet personali tiegħu, biex ikun hemm messaġġ uniku u univoku u jiġi evitat il-periklu li tinħoloq konfużjoni u inċertezza fl-imħuħ tal-insara afdati f’idejh.

Iżda l-proposta jew proġet ta’ lezzjonijiet orali kellha tiġi abbandunata, għax kien diffiċli li jinstab jum u ħin adattat għal kulħadd, u diversi qalu minn qabel, li ma jistgħux jattendu għal dawn il-lezzjonijiet kollha jew għal ħafna minnhom.

Ġiet imressqa u aċċettata għalhekk proposta oħra li dan it-tagħlim prattiku u utli, jiġi stampat f’puntati fl-Atti tal-Kurja, biex jiġi f’idejn is-saċerdoti kollha u kull wieħed minnhom ikun jista’ jaqrah u jikkwotah kull x’ħin ikollu bżonn. Dan it-tagħlim huwa meħud minn kotba li għandhom l-approvazzjoni ta’ l-Awtorità Ekkleżjastika kompetenti u li fihom duttrina sana u ċerta. Bħalissa qegħdin jiġu stampati, b’ mod proviżorju fl-Atti tal-Kurja, jekk ikun jaqbel, il-quddiem forsi jerġgħu jiġu ppublikati fi ktejjeb. Min fost il-membri tal-Kleru jkun irid jagħmel xi kumment għandu l-libertà li jagħmilhom .

Ninqeda b’din il-ħarġa tal-Ad Clerum biex infakkarkom f’ċerti okkorrenzi li s-saċerdoti għandhom ikunu jafu bihom u jagħmlu li jistgħu għas-suċċess tagħhom: Dak (1) Pentecoste: Novena lill-Ispirtu s-Santu li tibda fit-30 ta’ Mejju 2003 ; (2) L-40 Jum il-Vokazzjonijiet bis-suġġett: “Is-sejħa għas-servizz” li ssir fil-11 ta’ Mejju 2003) u (3) Is-37 Jum tal-Mass Media fl-1 ta’ Ġunju 2003, bit-tema: “Il-Mezzi tal-komunikazzjoni socjali bħala servizz awtentiku għall-Paċi fid-dawl tal-‘Pacem in Terris’”.

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex