Ċirkulari 421/2003 (18 ta’ Marzu 2003 )

Nru. 421/2003

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Nhar il-Ħadd id-9 ta’ Marzu għalaq għaxar snin it-Tieni Sinodu Djoċesan li kien ġie promulgat b’digriet tiegħi tad-9 ta’ Marzu 1993.

F’dan id-digriet jingħad fost ħwejjeġ oħra li “Jeħtieġ li dan is-Sinodu jitqies bħala tentattiv sinċier biex it-tiġdid mibdi fil-Konċilju Vatikan it-Tieni jiġi applikat għall-ħajja ekkleżjali ta’ din id-Djoċesi.  Għad li nagħrfu l-limiti ta’ din il-ħidma, aħna konvinti illi permezz tas-Sinodu djoċesan, il-ħajja nisranija tal-knisja tagħna tista’ timxi ħafna ‘l quddiem, basta dak li jordna s-Sinodu jiġi osservat minn kulħadd bil-ħeġġa li tixraqlu.”

Fir-realtà s-sinodu huwa mument ċentrali tal-knisja djoċesana biex tistudja u tieħu deċiżjonijiet responsabbli dwar il-ħidma pastorali preżenti u futura ta’ l-istess djoċesi.

Skond il-kanoni 460 tal-Liġi Kanonika s-Sinodu djoċesan “huwa magħmul minn saċerdoti u nsara oħra magħżula biex jagħtu għajnuna lill-Isqof għall-ġid tal-kommunità djoċesana, kollha kemm hi.”

It-Tieni Sinodu Djoċesan ta’ Għawdex barra mis-sezzjoni tad-digrieti sinodali li huma espressjoni tal-liġi ekkleżjastika lokali, kif ukoll is-sezzjoni tar-regolamenti u tad-direttivi, għandu sezzjoni oħra li tiġbor fiha għaxar dokumenti pastorali, li huma bħal gwida għall-ħajja nisranija u għax-xhieda evanġelika, li għandhom jagħtu il-membri tal-Kleru u l-insara lajċi tad-djoċesi tagħna.

Dawn id-dokumenti jirrigwardaw mhux biss il-ħajja tal-familja nisranija u tal-membri tagħha, speċjalment, tfal, adolexxenti u żgħażagħ, iżda wkoll il-vokazzjonijiet u l-formazzjoni tal-Kleru, l-lajċi u l-animazzjoni nisranija tas-soċjetà.

F’dan id-deċennju li qegħdin niċċelebraw jixraq li nitfgħu ħarsa lura u naraw liema kien l-frott ta’ dan it-Tieni Sinodu, cioè l-kontribut li ta għall-progress pastorali u spiritwali tad-djoċesi tagħna.

Biex jista’ jseħħ dan il-għan, għandi ħsieb li qabel tmiem din is-sena nlaqqgħa Kungress Pastotrali Djoċesan is-seba wieħed ta’ din l-għamla, sabiex fih ikun jista’ jinstemgħa l-parir ta’ ħafna nies  u tiġi organizzata aħjar il-ħidma ekkleżjali fid-djoċesi.

Kristu Ragħaj it-Tajjeb iżommkom dejjem fl-imħabba tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum  18 ta’ Marzu 2003

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex