Archive for December, 2002

Ċirkulari 418/2002 (28 ta’ Diċembru 2002)

Nru. 418/2002

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Is-sena d-dieħla tagħlaq 40 sena l-Enċiklika Pacem in Terris maħruġa mill-Beatu Ġwanni XXIII, fil-11 ta’ April 1963.  Din l-Enċiklika li tittratta dwar il-paċi fid-dinja, hija mqassma f’ħames partijietġ l-ewwel parti titkellem dwar l-ordni fost il-bnedmin cioè dwar il-jeddijiet u d-dmirijiet li għandu kull bniedem bħala persuna umanaġ it-tieni parti hija dwar ir-relazzjonijiet li għandu jkun hemm fi ħdan l-Istat, bejn l-individwi u l-awtoritajiet pubbliċiġ it-tielet parti titkellem dwar ir-relazzjoni ta’ l-istati u l-gvernijiet diversiġ u r-raba’ parti hija dwar ir-relazzjoni bejn il-komunità dinjija minn naħa waħda, u l-individwi u l-komunitajiet politiċi minn naħa l-oħra.  Il-ħames u l-aħħar taqsima tagħtina xi eżortazzjonijiet pastorali, bħal ma huma t-tagħlim dwar is-sehem fil-ħajja pubblika, r-relazzjoni bejn il-kattoliċi u dawk li m’humiex, l-edukazzjoni għall-paċi, il-koeżistenza tal-familja umana fil-verità, fil-ġustizzja, fl-imħabba u fil-libertà.

Il-Papa Ġwanni Pawlu II fil-messaġġ tiegħu għal Jum il-Paċi 2003, fakkarna f’dan l-avveniment tar-rikorrenza ta’ l-40 sena mill-pubblikazzjoni tal-Pacem in Terris u tana wkoll xi twissijiet tiegħu.

Wara li semma l-erba’ pilastri tal-paċiġ il-verità, il-ġustizzja, l-imħabba u l-libertà il-messaġġ tal-paċi ta’ Ġwanni Pawlu II jfakkar li t-triq tal-paċi tikkonsisti fid-difiża u l-promozzjoni tal-jeddijiet bażiċi li għandha kull persuna.  Il-Papa imbagħad jafferma li biex ikun hawn ordni u sliem jeħtieġ li dawn ikunu mibnija fuq prinċipji morali u jkompli jgħid “il-problema tal-paċi ma tistax tiġi mifruda mill-kwistjoni tad-dinjità umana u l-jeddijiet umani.  Dik hija waħda mill-veritajiet permanenti li tgħallem il-Pacem in Terris li aħna nagħmlu sewwa jekk niftakruhom u nirriflettu fuqhom f’dan l-erbgħin anniversarju.”

Inħoss li għandi nesprimi x-xewqa li matul is-sena li ser nibdew inżommu iktar quddiem għajnejna t-tagħlim tal-Pacem in Terris u tal-messaġġ tal-Jum il-Paċi  2003.  Għalhekk nissuġġerixxi li fil-laqgħat ta’ l-Għaqdiet Kattoliċi, fl-irtiri għall- komunitajiet u f’xi seminars jew laqgħat ta’ studju li jsiru, jittieħdu , xi punti mid-dokumenti li semmejna, u jiġu applikati għaċ-ċirkostanzi ta’ pajjiżna.  B’dan il-mod it-tagħlim sublimi u għaqli tal-Papiet, jasal iktar malajr għand il-poplu tagħna u żgur li jisfalu ta’ ġid.

Il-paċi ta’ Kristu tfawwar qlubkom tul ħajjitkom kollha.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum  28 ta’ Diċembru 2002

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex