Ċirkulari 405/2001 (11 ta’ Lulju 2001)

Nru. 405/2001

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Nhar it-Tnejn, 16 ta’ Lulju 2001 nagħmlu t-tifkira tal-Verġni Mqaddsa tal-Karmnu.  Din ir-rikorrenza għandha tifsira speċjali din is-sena, għaliex l-Ordnijiet Karmelitani qegħdin jiċċelebraw bħala Sena Marjana 2001 biex ifakkru is-750 anniversarju mill-għoti tal-Labtu tal-Madonna.  Fl-ittra tal-25 ta’ Marzu li għadda, il-Papa Ġwanni Pawlu II wera x-xewqa li l-insara devoti tal-Madonna tal-Karmnu, “din is-Sena Marjana tgħinhom jikbru fl-imħabba tagħha u jwasslu fid-dinja l-prezenza ta’ din il-Mara tas-skiet u tat-talb, li aħna nqimuha bħala Omm il-Ħniena, Omm it-tama u l-grazzja.

Ninqeda b’din l-okkażjoni biex ngħarrafkom, li l-urna bil-fdalijiet tal-Beatu Nazju Falzon, għad li ma kienx possibli, li tinġab f’Għawdex fix-xahar ta’ Ġunju, kif kien intqal f’ċirkolari preċedenti, imma f’dawn il-ġranet qegħda iżżur waħda wara l-oħra l-parroċċi tagħna fejn tinżamm ukoll għall-jum sħiħ.  Nirrikmanda li din ir-relikwija għażiża tiġi milqugħa bil-qima kollha li jixirqilha u hekk tkun mezz qawwi ħalli tnissel u tkattar fostna d-devozzjoni lejn il-Beatu l-ġdid.

Bl-interċessjoni tal-Omm tagħna Marija Santissima u tal-Beati tas-sema, l-Mulej Alla jsawwab fuqkom bil-kotra l-grazzi tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum  11 ta’ Lulju 2001

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex