Archive for April, 2001

Ċirkulari 402/2001 (23 t’ April 2001)

Nru. 402/2001

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Waslitilna nformazjoni li għada t-tlieta, 24 t’April 2001 il-Qdusija Tiegħu l-Papa Ġwanni Pawlu II għandu jiffirma d-Digrieti dwar iż-żewġ każijiet ta’ fejqan mirakuluż li seħħu bl-interċesjoni tal-Venerabbli Kjeriku Nazju Falzon u tas-Soru Benedittina l-Venerabbli Adeodata Pisani u hekk infetħet it-triq li twassal għall-beatifikazzjoni tagħhom.

Waqt li nistiedinkom troddu ħajr lil Alla li ta din il-grazzja hekk sabieħa lil pajjiżna, sabiex nesprimu l-ferħ tagħna, irrid li dan li ġej isir f’kull parroċċa:

1.    Tindaqq mota ta’ kwarta, għada it-tlieta 24 ta’ dan, f’nofs inhar.
2.    Minn inżul ix-xemx sal-ħdax ta’ bil-lejl ta’ l-istess jum jinxtelgħu l-fontispizju jew faċċata tal-knejjes.
3.    F’xi ġurnata, li jagħżel il-kappillan issir Quddiesa ta’ radd il-ħajr.
4.    Nhar il-Ħamis 26 tax-xahar jew xi ġurnata oħra kif jiddeċiedi l-kappillan ssir l-Ora Santa cioè ikun hemm xi ħin ta’ adorazzjoni ewkaristika

Il-Mulej iberikhom ilkoll .

            Mogħtija mill-Kurja
Victoria-Għawdex
Illum 23 t’ April 2001

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 401/2001 (17 t’ April 2001)

Nru. 401/2001

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara

Nixtieq nfakkarkom li nhar il-Ħadd 29 t’April 2001 għandu jsir it-tminja u tletin Kungress Djoċesan tax-Xirka ta’ l-Isem Imqaddes t’Alla.  Din is-sena jmiss li jsir fil-Parroċċa ta’ l-Għasri u s-suġġet magħżul għal Kungress huwa “Infaħħru ma’ Marija, l-kobor tal-Mulej.”

Fil-għaxija, jkun hemm Korteo li jibda fil-5.00p.m. u wara jsiru xi diskorsi fil-berah u tingħata wkoll il-Benedizzjoni Ewkaristika.

Bħala turija tal-fidi tagħna fi Kristu, Alla u Feddej tagħna, jixraq li nieħdu sehem f’għadd sabieħ f’dan il-Kungress biex flimkien infaħħru lil Alla u nisimgħu wkoll xi tagħlim li jista’ jiswielna.

Nieħu din l-okkażjoni sabiex issa li qiegħed joqrob Mejju, niftakru nwettqu drawwa wisq għażiża f’pajjiżna billi niddedikaw dan ix-xahar lil Madonna u f’kull ġurnata tiegħu nagħmlu xi għemil ta’ qima lilha.  Mhux biss fil-knejjes iżda wkoll fid-djar u fl-iskejjel, jixraq li x-xbieha tal-Madonna tiġi mqegħda f’post prominenti u mżejna mill-aħjar, ħalli jinġabru madwarha, biex jgħidu t-talb tagħhom.

Il-Madonna tħariskom u tkattar fikom l-imħabba lejn Binha Ġesù.

            Mogħtija mill-Kurja
Victoria-Għawdex
Illum 17 t’ April 2001

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex